Dioscuri 4 (aktualnie otwarty)


Dioscuri 4

Termin przyjmowania zgłoszeń
15 lutego 2021 r.

Linki

Kontakt

Zaproszenie do zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swej struktury

Niniejsze ogłoszenie ma na celu zebranie zgłoszeń od polskich instytucji naukowych, które są gotowe na utworzenie Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury. Zgłoszenia spełniające wymagania formalne zostaną opublikowane w ogłoszeniu konkursu Dioscuri, co ułatwi naukowcom znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej w Polsce. Naukowcy będą mogli również wybrać instytucję naukową spoza opublikowanej listy, pod warunkiem, że spełni ona wymogi formalne i zobowiąże się do spełnienia warunków podstawowych utworzenia Centrum Dioscuri.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi konkursu ani jego części.

Jeśli Państwa instytucja nie złoży oferty w odpowiedzi na poniższe zaproszenie w dalszym ciągu będzie mogła ubiegać się we właściwym konkursie Dioscuri 4.

Opis programu

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), a jego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Środkowej i Wschodniej Europie. Program umożliwi wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.

Przy współudziale Narodowego Centrum Nauki (NCN) program rozpoczyna się od utworzenia do 10 Centrów Dioscuri w Polsce we wszystkich dziedzinach nauki. Centra te będą współpracować z niemieckim partnerem (naukowcem pracującym w niemieckiej instytucji naukowej) w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami; będą finansowane przez NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Centra Dioscuri, utworzone zostaną przez naukowców – laureatów międzynarodowych konkursów Dioscuri, którzy staną się liderami Centrów Dioscuri.

Trzeci konkurs na utworzenie kolejnych Centrów Dioscuri w Polsce będzie ogłoszony w grudniu 2019 r. i rozstrzygnięty w 2020 r.

Konkurs będzie skierowany do wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora, do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia. Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i w którym będzie prowadzić nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

Instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość maksymalnie 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Dioscuri. Jednocześnie instytucja ta musi zagwarantować spełnienie warunków podstawowych opisanych poniżej. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat, pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.

Fundusze będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:

 1. wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie;
 2. wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych (stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem NCN);
 3. koszty działalności naukowej Centrum Dioscuri (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.);
 4. koszty współpracy z niemieckim partnerem;
 5. w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury.

Pełna nazwa Centrum Dioscuri brzmi:

Dioscuri Centre of Scientific Excellence

A programme initiated by the Max Planck Society, jointly managed with the National Science Centre in Poland, and mutually funded by MNiSW and BMBF

Logos of Dioscuri partners

Adresaci ogłoszenia

Jednostka naukowa określone w art. 27 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 (Dziennik ustaw 2018, poz. 947) Ustawa o Narodowym Centrum Nauki zwane dalej „instytucją naukową”.

Warunki zgłoszenia

Instytucja naukowa zobowiązuje się do zagwarantowania warunków podstawowych do utworzenia Centrum Dioscuri:

 1. Zatrudnienia na pełny etat laureata konkursu Dioscuri na cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego finansowania);
 2. Zatrudnienia członków zespołu Centrum Dioscuri ze środków przekazanych instytucji naukowej w ramach budżetu Dioscuri (forma zatrudnienia do uzgodnienia pomiędzy laureatem konkursu, jednostką i członkiem zespołu: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, stypendium);
 3. Zapewnienia dodatkowych funduszy przeznaczonych do dyspozycji Centrum Dioscuri w wysokości co najmniej równowartości 25 000 euro rocznie przez cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego finansowania).
 4. Zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia badań naukowych, w tym: przestrzeni laboratoryjnej lub biurowej, infrastruktury/aparatury badawczej, w zależności od potrzeb wynikających z planowanych i prowadzonych zadań badawczych.
 5. Zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej oraz wsparcia przez cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego działalności), a w szczególności na początku jego działania. Wsparcie obejmuje również pomoc przy relokacji laureata konkursu.
 6. Zapewnienie zatrudnienia pracownika administracyjnego, władającego biegle językiem angielskim, na cały okres finansowania Centrum Dioscuri (również w przypadku przedłużenia jego działalności), w wymiarze pełnego etatu na koszt instytucji naukowej, którego zakres obowiązków będzie obejmować wyłącznie pracę na rzecz Centrum Dioscuri.
 7. Zapewnić mentora instytucjonalnego, który w pierwszym roku finansowania projektu będzie wspierać laureata konkursu Dioscuri w zrozumieniu regulacji i kultury pracy instytucji naukowej.
 8. Zobowiązanie do długotrwałej współpracy z laureatem konkursu wykraczającej poza czas finansowania Centrum Dioscuri. Zobowiązanie oznacza zatrudnienie laureata na czas nieokreślony po zakończeniu finansowania w ramach programu Dioscuri lub utworzenie nowego stanowiska, na które laureat Dioscuri będzie mógł zgłosić swoja kandydaturę w ramach konkursu.

Instytucja naukowa może również zaoferować na potrzeby Centrum Dioscuri warunki dodatkowe inne niż wymienione powyżej m.in.:

 1. dodatkowe finansowanie Centrum Dioscuri przeznaczone na prowadzenie badań, koszty zatrudnienia członka/członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri itp.;
 2. ułatwienia lub inne zachęty do utworzenia Centrum Dioscuri w tej instytucji;
 3. inne.

Narodowe Centrum Nauki zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia zadeklarowanych warunków na każdym etapie postępowania poprzez wizyty w instytucjach naukowych, w których tworzone będą Centra Dioscuri. W przypadku braku spełnienia zadeklarowanych warunków Centrum Dioscuri może być utworzone w innej jednostce naukowej.

Sposób i termin składania zgłoszeń

Formularz rejestracyjny

Zakres danych wymaganych w zgłoszeniu określa formularz rejestracyjny. Wszystkie informację należy podać w języku angielskim.

 1. Zgłoszenie będzie przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej jako:
  1. pojedynczy plik PDF podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki naukowej
   oraz
  2. plik w formie edytowalnej (np. doc) zawierający te same informacje, plik ten nie musi być podpisany podpisem kwalifikowanym

   Zgłoszenie należy wysłać do dnia 15 lutego 2021 r. na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP) Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Zgloszenie Dioscuri 4”.

 2. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez pracowników NCN i, jeśli spełni wszystkie wymogi, będzie opublikowane w ogłoszeniu konkursu Dioscuri na liście instytucji naukowych gotowych do utworzenia Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury.
 3. Instytucje naukowe mogą składać więcej niż jedno zgłoszenie nawet w tych samych dyscyplinach pod warunkiem deklaracji wsparcia różnych Centrów Dioscuri w ramach jednej dyscypliny.

Webinaria

Aby wesprzeć Państwa instytucje naukowe w przygotowaniu zgłoszenia i przekazać Państwu informacje na temat procedury składania wniosków w ramach konkursu Dioscuri 4 zapraszamy Państwa do udziału w jednym z webinariów poświęconych Programowi Dioscuri. Wszystkie spotkania będą zawierać te same treści.

 • I - 28.01.2021, 14:00-15:30 CET
 • II- 03.02.2021, 14:00-15:30 CET
 • III - 09.02.2021, 14:00-15:30 CET

Aby zgłosić swoją chęć udziału jednym z webinariów, prosimy o przesłanie wiadomości email na adres dioscuri@gv.mpg.de z nazwą instytucji, imieniem i nazwiskiem osoby która weźmie udział w spotkaniu i preferowaną datą webinarium. Po potwierdzeniu rejestracji mailowej otrzymają Państwo link do spotkania online.

Kontakt

Małgorzata Jacobs, email: malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl

Personal data processing
Cookie policy

NATIONAL SCIENCE CENTRE
ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, Poland