Zapomniane dzieła Johanna Christopha Lischki

  • Kierownik projektu: dr Emilia Kłoda, Uniwersytet Wrocławski
  • Tytuł projektu: Zapomniane dzieła Johanna Christopha Lischki. Badania konserwatorskie obrazów barokowego malarza
  • Konkurs: PRELUDIUM 9, ogłoszony 16 marca 2015 r.
  • Panel: HS 2
Zdjęcie rentgenowskie obrazu J. C. Lischki pt. Anioł.

J. C. Lischka, Anioł, obraz olejny na płótnie, 1708–1712, kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Henrykowie. Zdjęcie rentgenowskie, fot. Marcin Ciba

Projekt „Zapomniane dzieła Johanna Christopha Lischki. Badania konserwatorskie obrazów barokowego malarza” był realizowany w latach 2016–2017 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Podstawowym celem projektu było przebadanie obrazów przypisywanych Johannowi Christophowi Lischce (ok. 1650–1712). Ten wybitny śląski malarz kształcił się w warsztacie swojego ojczyma Michaela Leopolda Willmanna a następnie kontynuował edukację podczas kilkuletniej podróży do Włoch. Po powrocie pracował na terenie Czech i Śląska, głównie dla zleceniodawców z kręgu Kościoła katolickiego. Po śmierci Willmanna przejął jego pracownię przy klasztorze w Lubiążu i realizował niedokończone przez ojczyma zlecenia. Mimo iż Lischka jest uznawany za znakomitego malarza, do tej pory nie opublikowano monografii na jego temat i nie opracowano usystematyzowanego katalogu jego dzieł. Badania w ramach projektu stały się ważnym krokiem do pogłębienia stanu wiedzy o malarzu i jego twórczości.

Do badań wybrano siedem obrazów, które pochodzą z różnych etapów twórczości Lischki i są w większości nieznane lub uważane za słabe kopie nieistniejących już realizacji malarza. Cztery prace z Czech (Święty Józef, Św. Maria Egipska, Św. Karol Boromeusz i Opłakiwanie Chrystusa) zostały zamówione przez czeskie środowiska zakonne na przełomie XVII i XVIII w. Trzy płótna ze Śląska (Opłakiwanie Chrystusa, Znalezienie Krzyża Świętego i Anioł) pochodzą z lat 1708-1712, kiedy Lischka kierował warsztatem Willmanna. Pierwszym zadaniem w ramach projektu były badania z zakresu historii sztuki dotyczące tematyki dzieł oraz ich losów od powstania do chwili obecnej. Następnie konserwatorzy z Krakowa (Marcin Ciba) i Pragi (Denisa Cirmaciová) użyli promieniowania podczerwonego, ultrafioletowego i rentgenowskiego, aby przeanalizować skład chemiczny i strukturę warstw malarskich obrazów.

Zdjęcie obrazu J. C. Lischki pt.Opłakiwanie Chrystusa z widocznym łączeniem starej i nowej deski.

J. C. Lischka, Opłakiwanie Chrystusa, obraz olejny na desce, ok. 1706, kościół św. Marcina w Tursku. Zbliżenie z łączeniem starej i nowej deski, fot. Denisa Cirmaciová

Międzynarodowa współpraca podczas badań pozwoliła na opisanie najważniejszych cech techniki malarskiej Lischki i weryfikację autorstwa większości analizowanych dzieł. Wyniki potwierdziły podobieństwo obrazów w sposobie nanoszenia farby i przygotowania podobrazia. Zauważalne różnice w zakresie doboru pigmentów między obrazami mogą oznaczać, że malarz miał dwie osobne pracownie: na Śląsku i w Czechach. Najciekawszym analizowanym dziełem jest Opłakiwanie Chrystusa z kościoła pw. św. Marcina w Tursku pod Pragą. Drastyczna restauracja polegająca na wymianie jednej z czterech desek budujących podobrazie stanowi fascynujący przykład zmian zachodzących w dziele po jego powstaniu. Ważnym efektem badań było dostrzeżenie różnicy między technikami malarskimi Lischki i jego mistrza Willmanna. Na żadnym analizowanym obrazie Lischki nie znaleziono śladów rysunku przygotowawczego, który zawsze pojawia się na płótnach lubiąskiego mistrza. Wydaje się, że analiza obrazów w świetle podczerwonym pod kątem obecności szkicu przygotowawczego ma szansę stać się najbardziej obiektywnym narzędziem do rozróżnienia prac Willmanna i jego pasierba.Wyniki analiz są istotnym wkładem w nurt badawczy zwany „techniczną historią sztuki”. Interdyscyplinarny charakter projektu pozwolił na dyskusję o wynikach badań historyków sztuki i konserwatorów z Polski i Czech, co jest ważnym krokiem ku lepszej i skuteczniejszej ochronie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Rezultaty badań zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji w Kutnej Horze w listopadzie 2017 r. oraz doczekały się publikacji w języku czeskim (Sborník z konference „Arte-fakt”) i angielskim (Wiadomości Konserwatorskie). Ponadto, działania w ramach projektu doprowadziły do podjęcia decyzji o konserwacji płótna Anioł z Henrykowa oraz zabezpieczenia znajdującego się w bardzo złym stanie obrazu Opłakiwanie Chrystusa z Turska.

Przekrój przez warstwy malarskie obrazu J. C. Liscki pt. Święta Maria Egipska. Opis ryciny: Mikropróbka nr 3: fotografia w bocznym świetle oraz fotografia w promieniowaniu UV w świetle rozproszonym (fot. L. Zamrazilová). Miejsce pobrania próbki: włosy św. Marii Egipskiej. Warstwa nr 1 – czerwony bolus, wypełniony glinkami żelazowymi, śladową ilością czerni z węgla drzewnego i drobnych ziaren kwarcu, na powierzchni brak zanieczyszczeń (od dołu zauważalne ślady pleśni). Warstwa nr 2 – szara, spojona olejem, barwiona bielą ołowiową, smaltą, czernią z węgla drzewnego i śladową ilością glinek żelazowych oraz kredy pławionej, na powierzchni zauważalna cienka warstwa izolacyjna, brak widocznych zanieczyszczeń. Warstwa nr 3 – ochrowa, spojona olejem, barwiona bielą ołowiową, cynobrem, czernią  z węgla drzewnego z glinkami żelazowymi, brak widocznych zanieczyszczeń powierzchni. Warstwa nr 4 – różowa, spojona olejem, barwiona bielą ołowiową, czerwonym organicznym pigmentem, cynobrem, czernią z winorośli, śladową ilością smalty, brak widocznych zanieczyszczeń powierzchni. Warstwa nr 5 – ochrowa, spojona olejem, barwiona bielą ołowiową, cynobrem, czernią  z węgla drzewnego z glinkami żelazowymi, brak widocznych zanieczyszczeń powierzchni. Warstwa nr 6 – fioletowa, spojona olejem, barwiona bielą ołowiową, czerwonym organicznym pigmentem, cynobrem, czernią z winorośli, śladową ilością smalty, brak widocznych zanieczyszczeń powierzchni. Warstwa nr 7 – ochrowa, spojona olejem, barwiona bielą ołowiową, glinkami żelazowymi, cynobrem, czernią  z węgla drzewnego, na powierzchni częściowo pokryta werniksem. Warstwa nr 8 – cienka warstwa przemalowania, barwiona czerwienią żelazową, na powierzchni gruba warstwa werniksu i zanieczyszczeń.

J. C. Lischka, Św. Maria Egipska, olej na płónie, ok. 1700, diecezja pilzneńska. Przekrój przez warstwy malarskie obrazu, fot. Lenka Zamrazilová


dr Emilia Kłoda

dr Emilia Kłoda siedzi przy biurku, na którym leży dużo książek i dokumentów. Przed sobą trzyma otwartą książkę z reprodukcjami obrazów Johanna Christopha Lischki.

Zdjęcie wykonano w Dziale Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, fot. Michał Łepecki

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2017 r. uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji pt. „Johann Christoph Lischka – życie i twórczość (ok. 1650–1712)”. Od 2018 r. zatrudniona w Dziale Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Pracowała w licznych projektach badawczych, m.in. „Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków” (2013), którego efekty zobaczyć można na stronie www.wirtualnefreski.pl i „Malarstwo Barokowe na Śląsku“ (2012–2016), oraz w międzynarodowym przedsięwzięciu z zakresu humanistyki cyfrowej „Monuments and Artworks in East Central Europe Research Infrastructure” koordynowanym przez Instytut Herdera w Marburgu (2016–2017). Autorka artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych (Biuletyn Historii Sztuki, Umění, Journal of Art Historiography). Jej praca magisterska o barokowym malarzu Jeremiasie Josephie Knechtlu została wyróżniona publikacją w formie katalogu wystawy zorganizowanej w Muzeum Miedzi w Legnicy.

Data aktualizacji: 31.10.2018