Innowacyjne metody wyszukiwania i indeksowania danych multimedialnych z wykorzystaniem technik inteligencji obliczeniowej

  • kierownik projektu: dr inż. Marcin Korytkowski, Politechnika Częstochowska
  • Tytuł projektu: Innowacyjne metody wyszukiwania i indeksowania danych multimedialnych z wykorzystaniem technik inteligencji obliczeniowej
  • Konkurs: SONATA, ogłoszony 15 marca 2011
  • Panel: ST 6
Marcin Korytkowski przy komputerze

Celem projektu jest zbudowanie zespołu naukowców, którzy poprzez prowadzone badania podejmą próbę wskazania rozwiązań jednego z największych wyzwań ICT XXI wieku – inteligentnego rozumienia i przetwarzania obrazów. W skład zespołu naukowego wchodzi 8 osób w tym czterech doktorantów. Symulacje prowadzone są z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych serwerów baz danych MS SQL Server, który został zainstalowany i skonfigurowany na klastrze serwerów w architekturze BLADE. Algorytmy opracowane dotychczas przez członków zespołu koncentrowały się wokół analizy punktów kluczowych generowanych na obrazach z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Właśnie w tej ostatniej tematyce specjalizuje się Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej kierowany przez Profesora Leszka Rutkowskiego, w którym realizowany jest niniejszy projekt.

Na obecnym etapie badań zaprojektowano i zaimplementowano system, który umożliwia automatyczne indeksowanie obrazów złożonych w polach typu FileTable z uwzględnieniem ich zawartości bazując na logice rozmytej. Wykonano także badania nad uogólnionym zapisem punktów charakterystycznych. Umożliwiać to będzie wyszukanie obiektów o podobnych kształtach na różnych obrazach. Opracowano również nową metodę segmentacji, która może być użyta przy generowaniu obrazów stereowizyjnych.

W celu nawiązania kontaktów naukowych z osobami zajmującymi się zbliżoną tematyką zarówno w Polsce, jak i zagranicą zorganizowano w ramach międzynarodowej konferencji ICAISC 2014 sesję specjalną pn. „Intelligent Methods in Databases”.


O zespole:

Marcin Korytkowski z zespołem

Zespół realizujący projekt składa się z osób pracujących w Instytucie Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej, którego dyrektorem jest Prof. Leszek Rutkowski. Głównym nurtem badań prowadzonych w jednostce są algorytmy z rodziny soft computing, w szczególności inteligentne przetwarzanie obrazów i analiza dużych zbiorów danych. Obecnie zespół składa się z 9 osób, w tym aż 6 doktorantów. Członkowie zespołu są pasjonatami informatyki. Posiadają ogromne doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych. Jednym z nich jest obecnie trwający „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin” (www.eleader.moszczenica.eu). W ramach tego przedsięwzięcia członkowie zespołu bezinteresownie pozyskali ponad 12 mln zł na realizację zadania polegającego na budowie 195 km sieci Internetu szerokopasmowego, z czego ponad 60 km sieci optycznej. W wyniku realizacji Projektu ponad 500 gospodarstw domowych z 4 gmin województwa łódzkiego otrzyma za darmo sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci Internet na okres 5 lat. Osoby biorące udział w Projekcie zdobyli także liczne certyfikaty wiodących na rynku firm np. Microsoft, brały także udział w międzynarodowych wdrożeniach systemów z rodziny Dynamics. Członkowie zespołu są edytorami czasopisma Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research, a także od wielu lat zajmują się organizacją międzynarodowej konferencji International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing.

 

Data publikacji: 02.04.2014