Wpływ zwiększonej ekspresji kinazy MLK4 na rozwój raka piersi

  • Kierownik projektu: dr Anna Marusiak, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Tytuł projektu: Wpływ zwiększonej ekspresji kinazy MLK4 na rozwój raka piersi
  • Konkurs: FUGA 4, ogłoszony 15 grudnia 2014 r.
  • Panel: NZ 5
Doktor Anna Marusiak w laboratorium

Najnowsze badania z dziedziny onkologii doświadczalnej koncentrują się wokół spersonalizowanej onkologii i opracowania terapeutycznych metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. Znaczący postęp w tym zakresie wiążę się z identyfikacją molekularnych mechanizmów odpowiadających za rozwój choroby nowotworowej. Do tej pory wykazano wiele mechanizmów mających wpływ na transformację nowotworową, między innymi proces amplifikacji genów. Amplifikacja genu prowadzi do zwiększenia liczby kopii genu, a w konsekwencji zwiększenia ilości mRNA i nasilonej produkcji białka. Specyficzność amplifikacji genów w różnych rodzajach nowotworu sugeruje, iż ma ona bezpośredni wpływ na powstanie i rozwój komórek nowotworowych. Ponadto obszary genomu nowotworów, które ulegają procesowi amplifikacji często zawierają onkogeny. Zwiększona ekspresja onkogenów przyczynia się do nabywania przez nie nowych, aktywujących właściwości, prowadząc do procesów nieograniczonej proliferacji komórek i transformacji nowotworowej.

Proces amplifikacji genów jest obserwowany w różnych regionach genomu, jednak większość takich regionów jest jeszcze słabo scharakteryzowana, a geny docelowe, które faktycznie prowadzą do rozwoju nowotworu, nie zawsze zostały już zidentyfikowane. Istnieje zatem wyraźna potrzeba badań podstawowych, które posłużą do rozpoznania nowych celów terapeutycznych spośród wielu genów, które uległy amplifikacji.

Głównym celem projektu jest określenie roli kinazy serynowo-treoninowej należącej do rodziny kinaz MLK (ang. Mixed-Lineage Kinase) w patogenezie raka piersi. Wysoki stopień amplifikacji genu kodującego kinazę MLK4 został zaobserwowany w materiale klinicznym pochodzącym od chorych na raka piersi. Proponowany projekt wyjaśni, w jaki sposób zwiększona ekspresja tej kinazy oddziałuje na proliferację i przeżywalność komórek, a także pozwoli ustalić korelację pomiędzy kinazą MLK4 a potencjałem migracyjnym i inwazyjnym komórek raka piersi. Rezultaty projektu przyczynią się do zrozumienia udziału kinazy MLK4 w procesie onkogenezy raka piersi oraz ustalenia czy może ona stanowić nowy cel w terapii przeciwnowotworowej.


Doktor Anna Marusiak w laboratorium

Dr Anna Marusiak

Absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia doktoranckie skończyła w 2010 r. na Uniwersytecie w Birmingham. Staż podoktorski w latach 2011-2015 odbyła w Instytucie Cancer Research UK w Manchesterze. Od grudnia 2015 r. będzie pracować w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, kierowanym przez dr hab. Dominikę Nowis. Jej zainteresowania skupiają się wokół przekaźnictwa sygnałów i biologii molekularnej nowotworów.

 

 

 

Data publikacji: 27.08.2015