Nowe materiały ceramiczne do budowy elektrod w ogniwach paliwowych

  • Kierownik projektu: dr inż. Sebastian Wachowski, Politechnika Gdańska
  • Tytuł projektu: Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym (FunKeyCat)
  • Konkurs: M_ERA.NET 2018
  • Panel: ST5
dr inż. Sebastian Wachowski przy pracy, fot. Michał Łepecki

Fot. Michał Łepecki

Projekt „Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym”, o skróconej nazwie FunKeyCat (z jęz. ang. Functional Grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells) ma na celu opracowanie nowych materiałów ceramicznych do budowy elektrod stosowanych w ogniwach paliwowych, dzięki którym z paliwa wodorowego można będzie wytwarzać energię elektryczną. Inne ich zastosowanie to konstrukcja elektrolizerów pary wodnej, czyli maszyn wykorzystujących energię elektryczną do separacji pary w czysty wodór i tlen. Oba te urządzenia są kluczowymi elementami tzw. energetyki wodorowej, która w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii (OŹE) pozwala stworzyć samowystarczalny system energetyczny. Wykorzystanie elektrolizerów pary wodnej i energii z OŹE do produkcji wodoru pozwala zmagazynować energię, natomiast ogniwa paliwowe mogą zamienić wodór w energię elektryczną zawsze i wszędzie, gdzie jest to potrzebne. Celem projektu FunKeyCat jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie materiałów elektrodowych, które uczynią te urządzenia bardziej wydajnymi i przybliżą ich komercjalizację.

Głównym ograniczeniem wysokotemperaturowych ogniw i elektrolizerów z ceramicznym przewodnikiem protonowym, jest brak odpowiednich materiałów na pozytrody, czyli elektrody o dodatnim potencjale elektrycznym. Wymagania stawiane pozytrodom są trudne do spełnienia: muszą to być materiały wytrzymałe mechanicznie, odporne na działanie wysokich temperatur i pary wodnej, dobrze przewodzić aż trzy różne nośniki ładunku – elektrony, jony tlenu i protony, a ponadto muszą być kompatybilne termomechanicznie z pozostałymi elementami ogniwa. Okazuje się, że na chwilę obecną nie udało się opracować takich, które równocześnie spełniałyby te wszystkie wymagania. Niemniej jednak znaleziono wiele materiałów, które spełniają większość wymagań. Strategią przyjętą w projekcie jest zaprojektowanie pozytrody w taki sposób, aby gradientowo zmieniała swój skład chemiczny. Dzięki temu różne fragmenty elektrody będą miały różne właściwości i będą pełniły różne funkcje. W takiej sytuacji to nie jeden materiał musi spełniać wszystkie wymogi stawiane materiałom elektrodowym, ale spełnia je gradientowa pozytroda jako całość.

dr inż. Sebastian Wachowski przy pracy, fot. Michał Łepecki

Fot. Michał Łepecki

Kolejnym wyzwaniem jest zwiększenie aktywności katalitycznej (czyli zdolności „przyspieszania” danej reakcji chemicznej, która jest bezpośrednio związana z wydajnością urządzenia) ogniw i elektrolizerów. W ramach projektu FunKeyCat zostaną przeprowadzone prace mające na celu „udekorowanie” powierzchni elektrod nanocząstkami tlenków, które są bardzo aktywne. Nanocząstki zostaną wytworzone metodą exsolution, czyli bezpośredniego wytrącenia z materiału elektrody. Dzięki tej metodzie ilość i wielkość wytworzonych nanocząstek jest kontrolowana, a one same są silnie zakotwiczone, co zapobiega ich degradacji. Co więcej, w przypadku degradacji nanocząstek wytworzonych metodą exsolution możliwa jest ich regeneracja, dlatego elektrody z nanocząstkami exsolution często nazywa się materiałami inteligentnymi lub samoleczącymi się.

FunKeyCat będzie realizowany przez naukowców z czterech różnych instytucji w trzech krajach – Uniwersytetu w Oslo i instytutu SINTEF w Norwegii, instytutu badawczego Hiszpańskiej Narodowej Rady Naukowej (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, CSIC) w Hiszpanii oraz Politechniki Gdańskiej. Zaplanowany na trzy lata projekt został dofinansowany w ramach europejskiej sieci badawczej M-ERA.NET, której członkiem jest m.in. Narodowe Centrum Nauki.


dr inż. Sebastian Wachowski - zdjęcie portretowe, fot. Michał Łepecki

Fot. Michał Łepecki

dr inż. Sebastian Wachowski

Jest absolwentem kierunku fizyka techniczna: nanotechnologia na Politechnice Gdańskiej. W 2012 r., po obronie pracy magisterskiej, został doktorantem w Studium Doktoranckim Fizyki na tej samej uczelni. W trakcie studiów doktoranckich odbył dwa staże naukowe na Uniwersytecie w Oslo. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2017 r. Od 2016 r. jest pracownikiem Politechniki Gdańskiej. W swojej pracy zawodowej stawia silny akcent na współpracę, w szczególności międzynarodową i interdyscyplinarną. Rozpoczęta w 2014 r. współpraca z uczelnią norweską zaowocowała już drugim wspólnym projektem finansowanym w ramach inicjatywy M-ERA.NET.

 

 

Data publikacji: 30.10.2020