Kod CSS i JS

Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dz.U. 2019, poz. 1384  
20.07.2018 Ustawa dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668  
20.07.2018 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1669  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm.  
30.04.2010 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (akt uchylony) Dz.U. 2018 poz. 87  
6.09.2001 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm.  
9.10.2000 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm.  

Rozporządzenia Ministra właściwego ds. nauki

Data Tytuł Miejsce publikacji: Pobierz
25.05.2021 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2021 poz. 995  
20.05.2020 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2020 poz. 943  
21.01.2020 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. z 2020 r. poz. 112  
09.09.2015 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki Dz. U. z 2015 r. poz. 1381  
21.01.2014 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
8.08.2011 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 179, poz. 1069  
20.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN Dz. U. Nr 8, poz. 34  
7.12.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN Dz. U. Nr 238, poz. 1585  
30.11.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCN Dz. U. 2011 Nr 10, poz. 51  
27.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1223  
23.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCN Dz. U. Nr 181, poz. 1220  
9.09.2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki Dz. U. Nr 171, poz. 1154  

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł Pobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN  
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN  

Zarządzenia Dyrektora NCN

Data Tytuł Pobierz
14.12.2022 74/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie "PROFESURA GOŚCINNA" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
9.12.2022 73/2022 – w sprawie wprowadzenia trybu oceny dodatkowej konkursu Weave-UNISONO  
13.10.2022 64/2022 – w sprawie zmiany w trybie oceny wniosków do POLONEZ BIS  
22.08.2022 51/2022 – w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
2.06.2022 32/2022 – zmiana zarządzenia nr 56/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki  
19.05.2022 30/2022 – szczegółowy tryb oceny raportów rocznych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu "Badania podstawowe"  
23.03.2022 21/2022 – szczegółowego trybu oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach programu "Badania podstawowe"  
15.03.2022 19/2022 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych  
14.03.2022 18/2022 – w sprawie zmiany szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS  
8.03.2022 16/2022 – w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (preproposal) w międzynarodowych konkursach na projekty badawcze organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3  
23.02.2022 13/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie „POLSKIE POWROTY 2021" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
27.01.2022 5/2022 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 6  
24.01.2022 4/2022 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursie MINIATURA  
27.01.2022 3/2022 – w sprawie wprowadzenia trybu oceny dodatkowej konkursu Weave-UNISONO  
8.11.2021 69/2021 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania  
15.09.2021 55/2021 – w sprawie zmiany trybu oceny wniosków w konkursach krajowych  
30.08.2021 51/2021 – w sprawie wprowadzenia szczegółowego trybu oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS  
23.08.2021 48/2021 – w sprawie wprowadzenia trybu dodatkowej oceny merytorycznej Weave-UNISONO  
07.07.2021 43/2021 – w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla ekspertów krajowych  
28.04.2021 28/2021 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 5  
08.04.2021 24/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 5  
30.03.2021 22/2021 – w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 66/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.  
17.03.2021 20/2021 – w sprawie określenia szczegółowego trybu oceny merytorycznej wniosków wstępnych (pre-proposal) w międzynarodowym konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej UNISONO w ramach programu M-ERA.NET 3  
24.02.2021 15/2021 – w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przedsięwzięć wyłonionych w ramach konkursów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
28.01.2021 5/2021 – w sprawie imiennego powołania członków Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych  
28.01.2021 4/2021 – w sprawie powołania Komisji ds. Rzetelności Badań Naukowych  
30.12.2020 104/2020 – w sprawie wprowadzenia zasad etycznych Ekspertów NCN  
28.12.2020 102/2020 – w sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania przez Ekspertów czynności zleconych przez NCN  
17.12.2020 100/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu dodatkowej oceny merytorycznej rekomendowanych wniosków w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, "LAP")  
15.12.2020 95/2020 – w sprawie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze  
07.12.2020 94/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach którym przyznano finansowanie w programie "Profesura Gościnna NAWA" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
07.12.2020 93/2020 – w sprawie ustalenia Ogólnych warunków umowy na finansowanie i realizację komponentu badawczego w projektach, którym przyznano finansowanie w programie "Polskie Powroty 2020 Edycja Covid-19" organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  
16.11.2020 84/2020 – w sprawie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie podejrzenia naruszenia zasad rzetelności naukowej i ubiegania się o fundusze na badania  
15.09.2020 73/2020 – w sprawie wynagrodzeń ekspertów w konkursie POLS  
15.09.2020 72/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków z LAP  
13.08.2020 66/2020 – w sprawie ustalenia wynagrodzeń Ekspertów za prace wykonywane na rzecz Centrum  
12.08.2020 63/2020 – w sprawie ustalenia szczegółowego trybu oceny wniosków POLS  
01.07.2020 56/2020 – w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2020 dotyczącego zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN  
09.06.2020 46/2020 – w sprawie trybu oceny wniosków w konkursie DAINA 2  
05.06.2020 44/2020 – w sprawie zmian w trybie oceny wniosków w konkursach krajowych  
31.05.2020 40/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr 38/2020 dotyczącego ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU  
27.05.2020 38/2020 – w sprawie ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI  
26.05.2020 37/2020 – w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 4  
21.05.2020 36/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2020 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
13.03.2020 15/2020 – w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2019 dotyczącego szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
28.02.2020 13/2020 – w sprawie wprowadzenia wytycznych dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021  
16.12.2019 84/2019 – Uchylenie Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019  
16.12.2019 83/2019 – Wprowadzenie procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie Podmiotu  
13.12.2019 81/2019 – Zasady etyczne Ekspertów NCN  
4.11.2019 71/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie GRIEG  
16.09.2019 64/2019 – Regulamin realizacji projektów badawczy, staży i stypendiów  
16.09.2019 62/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków  
9.09.2019 61/2019 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen rekomendowanych wniosków krajowych w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)  
30.08.2019 59/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków w konkursie IdeaLab  
26.07.2019 50/2019 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
14.06.2019 45/2019 – Wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 21/2019 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów z dnia 15-03-2019  
3.06.2019 43/2019 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 3  
3.06.2019 42/2019 – Szczegółowy tryb oceny wniosków  
14.05.2019 37/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 3  
7.03.2019 19/2019 – Zmiana szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
9.01.2019 5/2019 – Imienne powołanie członków Komisji ds. Rzetelności badań naukowych NCN  
4.01.2019 2/2019 – Powołanie Komisji ds. Rzetelności badań naukowych  
4.01.2019 4/2019 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze  
12.10.2018 55/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
20.09.2018 50/2018 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów NCN w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze  
6.02.2018 9/2018 – Zmiana w procedurze postępowania w sprawie naruszenia zasad rzetelności naukowej  
16.01.2018 2/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów  
16.01.2018 1/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
13.12.2017 76/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze  
5.09.2017 55/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
21.06.2017 35/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów  
22.03.2017 13/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016  
14.12.2016 53/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów  
19.09.2016 44/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
26.08.2016 40/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ  
07.07.2016 26/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych  
15.06.2016 22/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania  
09.06.2016 21/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów  
09.06.2016 20/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów  
19.02.2016 4/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ  
8.01.2016 1/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2015 64/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
18.09.2015 49/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2015 42/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki  
25.05.2015 24/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen  
23.02.2015 12/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki  
15.12.2014 51/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN  
12.12.2014 50/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.12.2013 41/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR  
16.12.2013 40/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
16.09.2013 32/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.03.2013 16/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
31.08.2012 36/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
29.06.2012 28/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
16.05.2012 23/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
12.03.2012 9/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
30.12.2011 49/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
13.10.2011 28/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  
14.07.2011 13/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011  
1.06.2011 11/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  

Uchwały Rady NCN

Numer Data Tytuł Pobierz
51/2311.05.2023Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN
50/2311.05.2023Zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
49/2311.05.2023Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities: Democracy, Governance and Trust
48/2311.05.2023Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
47/238.05.2023Zasady współpracy NAWA i NCN w zakresie przeprowadzenia konkursu PRELUDIUM BIS 5
46/238.05.2023Zasady współpracy NAWA i NCN w zakresie przeprowadzenia programu Polskie Powroty NAWA – edycja 2023
45/236.05.2023Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
44/2324.04.2023Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 7
43/236.04.2023Zmiana warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS
42/236.04.2023Zmiana warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO
41/236.04.2023Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Komponentów badawczych w projektach finansowanych w ramach programu NAWA Polskie Powroty – edycja 2023
40/236.04.2023Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 5
39/236.04.2023Koszty w Komponentach badawczych finansowanych przez NCN w ramach projektów finansowanych w programach organizowanych przez NAWA
38/236.04.2023Ocena raportu końcowego z realizacji projektu badawczego finansowanego w ramach konkursu IDEALAB
37/236.04.2023Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
36/236.04.2023Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SHENG 3
35/236.04.2023Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 7
34/2324.03.2023Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie POLONEZ BIS 3
32/2316.03.2023Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
31/2316.03.2023Warunki oraz regulaminu przeprowadzenia Naboru wniosków na finansowanie przez NCN Komponentów badawczych w projektach finansowanych w ramach programu Polskie Powroty NAWA 2022
30/2316.03.2023Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 3
29/2316.03.2023Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach NCN OPUS 24, SONATA 18
28/2316.03.2023Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
27/2316.3.2023Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
26/2316.3.2023Wybór Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
25/2316.03.2023Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2022
24/2316.03.2023Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2022
23/2316.2.2023Zmiana Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
22/2316.2.2023Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie Narodowego Centrum Nauki POLONEZ BIS 3
21/2316.2.2023Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 22
20/2316.2.2023Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 25
19/2316.2.2023Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu Partnerstwa Biodiversa+: BiodivTransform
18/2316.2.2023Wysokośći środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu Partnerstwa Biodiversa+: BiodivNBS
17/2316.2.2023Wysokośći środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu M-ERA.NET 3 Call 2023
16/2316.2.2023Zwiększenie finansowania w programie stypendialnym NCN i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora, realizowanego w ramach Programu Badania Podstawowe w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021
15/2316.2.2023Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
14/2316.2.2023Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
13/2316.2.2023Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 7
12/2316.2.2023Przedstawienia kandydata na stanowisko Dyrektora NCN
11/233.2.2023Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2022
10/231.2.2023Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie NCN POLONEZ BIS 3
9/231.2.2023Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wnioskówo finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 24, PRELUDIUM BIS 4, SONATA 18
8/2323.1.2023Zmiana w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 24, PRELUDIUM BIS 4, SONATA 18
7/2312.1.2023Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wnioskówskierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
6/2312.1.2023Wyrażenie zgody na zawarcie przez Dyrektora NCN umowy na świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej dla NCN
5/2312.1.2023Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie NCN POLONEZ BIS 3
4/2312.1.2023Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 24, PRELUDIUM BIS 4, SONATA 18
3/2312.1.2023Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursie PRELUDIUM BIS 4
2/2312.1.2023Wyskość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 7
1/2312.01.2023Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki