prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Tomasz Motyl

prof. dr hab. Maciej Wołowicz

  • Jednostka: Uniwersytet Gdański
  • Wydział: Oceanografii i Geografii
  • Instytut Oceanografii
 

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, zatrudniony w UG od 1975, (dr 1979, hab. 1991, prof. 2000). Profesor Uniwersytetu w Marsylii (1995-97) i Uniwersytetu w La Rochelle (2002). Kierownik Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich (2003-), z-ca dyrektora Instytutu Oceanografii ds. Nauki (2005-2008), prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii (2008-2012). Stypendysta rządu francuskiego (1986-88), staże podoktorskie w Centre for Estuarine and Coastal Ecology, Holandia oraz w Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer. Staże naukowe w Instytucie Oceanologii Akademii Nauk ZSRR, Moskwa, Observatoire Oceanologique, Universite Paris VI, Institute fur Mereskunde, Kilonia. Wyjazdy naukowe połączone z wykładami na zaproszenie: Uniwersytet i Centrum Oceanologiczne w Marsylii (1994, 2000, 2004), Uniwersytet w La Rochelle (2004), Cawthron Institute, Nelson, Institute of Environmental Science & Research, Porirua Science Centre, University of Wellington, NIWA Wellington (2008). Ekspedycje naukowe: Spitsbergen (1980 kierownik naukowy i 2008), Ocean Południowy (2009 kierownik naukowy), Ocean Atlantycki (2012).

Członek Komitetu Badań Morza PAN, (do 2012, 1993-1996 sekretarz naukowy), Rady Naukowej Centrum Biologii Morza PAN (1993-96), Morskiego Instytutu Rybackiego (2008-14), Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy MOŚZNiL (1998-2000), Grup Roboczych ICES, Introductions and transfers of marine organisms (1996), Diseases and pathology of marine organisms, (2003-), przedstawiciel państw nadbałtyckich w sieci Marine Research Stations Network (2006-2014), ekspert HELCOM i Council of Europe.

Autor/współautor ponad 100 publikacji w czasopismach międzynarodowych i rozdziałów w książkach. Udział w ponad 60 sympozjach międzynarodowych, 25 grantach KBN/MNiSW (kierownik 12) oraz 14 zagranicznych w tym 8 UE. Promotor 8 rozpraw doktorskich. Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie ekosystemów morskich i estuariowych, ekofizjologia, genetyka bezkręgowców dennych, wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na zróżnicowanie ekofizjologiczne i genetyczne wewnątrz- i międzypopulacyjne.