dr hab. Oktawian Nawrot

Oktawian Nawrot

dr hab. Oktawian Nawrot

  • Jednostka: Uniwersytet Gdański
  • Wydział: Prawa i Administracji
 

Po ukończeniu studiów podjął pracę na Uniwersytecie Gdańskim, z którym związany jest do dnia dzisiejszego. W latach 2001–2004 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie logiki, metodologii i filozofii nauki w Instytucie Filozofii i Socjologii UG. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Status prawny nasciturusa” kontynuował pracę jako adiunkt. W 2005 roku zrezygnował z dotychczasowego stanowiska i podjął pracę w charakterze adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG. Jako adiunkt prowadził zajęcia z logiki prawniczej, filozofii, ochrony życia dziecka nienarodzonego, bioetyki i praw człowieka, a także seminaria dyplomowe z zakresu filozofii prawa i bioprawa.

Dnia 13 lutego 2012, na podstawie dorobku naukowego i przedstawionej monografii „Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy” (wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011) uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. W 2012 roku zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UG. Od 2012 roku pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich i nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Obok pracy naukowo-badawczej dotyczącej przede wszystkim prawnych i etycznych implikacji rozwoju nauk biomedycznych, a także teorii i filozofii prawa, prowadzi działalność ekspercką. Współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w latach 2011-2012 był m.in. członkiem Zespołu do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania, w latach 2013–2014 uczestniczył w pracach Zespołu do Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych. W ramach wspomnianych zespołów brał udział w przygotowaniu założeń do projektów aktów normatywnych z zakresu prawa medycznego, w szczególności ochrony praw pacjenta. Przez wiele lat wykonywał funkcje eksperckie z zakresu prawa medycznego i bioprawa na rzecz Biura Analiz Sejmowych, a także resortu zdrowia.

Za swoją działalność naukową otrzymał prestiżowe nagrody i wyróżnienia naukowe, w tym: Nagrodę Miasta Gdańska „Młody Heweliusz”, dwukrotnie stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a także wyróżnienie w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą rozprawę habilitacyjną z dziedziny nauk prawnych.

Jest autorem lub współautorem około 90 publikacji naukowych z zakresu bioprawa, prawa medycznego, bioetyki, filozofii prawa i logiki prawniczej, w tym 10 książek i skryptów, około 50 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, przeszło 30 recenzji, glos i pomniejszych form.