Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów GRIEG i IdeaLab


Klauzula informacyjna

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i jestem świadomy, że:

 1. Narodowe Centrum Nauki (dalej: Centrum) z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w NCN możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. dokonania rejestracji uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym funduszy norweskich i EOG (dalej: spotkanie),
  2. organizacji i przeprowadzenia spotkania,
  3. weryfikacji uczestnictwa w spotkaniu, przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań NCN, sprawozdawczości oraz realizacji innych czynności regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w celach archiwalnych.
 5. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, dochodzenia związanych z nimi roszczeń, okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w spotkaniu.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co skutkować będzie wycofaniem Pani/Pana z listy uczestników spotkania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne osoby będące uczestnikami spotkania.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług, na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności przetwarzanych danych;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Polityka cookies

Partnerzy