czw., 22/11/2018 - 14:36

Na grudzień 2018 r. zapowiedziano otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze skupiające się na rozwoju narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru pozwalających wykrywać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Projekty powinny dotyczyć diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym lub monitorowania tego zjawiska u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Konkurs promuje szczególnie projekty mające wpływ na kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to jedno z najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed globalnym systemem służby zdrowia w XXI wieku. Zagrożenie związane z opornością na antybiotyki jest szczególnie wysokie na obszarach o ograniczonych zasobach i wysokim poziomie ryzyka. Wiąże się z takimi czynnikami jak słabo rozwinięte systemy opieki zdrowia ludzi i zwierząt; zróżnicowane środki produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności; bezpieczeństwo żywości oraz zapewnienie dostępu do żywności; wyzwania związane z wodą, higieną i warunkami sanitarnymi; a także globalny przepływ ludzi i towarów.

W odpowiedzi na te wyzwania JPIAMR ma przyjemność zapowiedzieć międzynarodowy konkurs na innowacyjne projekty badawcze dotyczące nowych lub udoskonalonych strategii, narzędzi, technologii i metod diagnostyki i monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W konkursie wsparcie finansowe uzyskają projekty badawcze mogące wywrzeć wpływ na obszarach, na których obciążenie i ryzyko związane z antybiotykoopornością jest największe, takich jak kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji. Mile widziane będą również projekty oparte, o ile to możliwe, na koncepcji „Jednego Zdrowia”.

Budżet konkursu wynosi w przybliżeniu 20 milionów euro, w tym 500 000 euro przeznaczone przez Radę NCN na finansowanie udziału polskich badaczy.

Zakres konkursu

Celem projektów powinno być:

 1. rozwijanie strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju, lub
 2. opracowanie metod ułatwiających przyjęcie i stosowanie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju.

Spodziewane wyniki

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do rozwiązania pilnych problemów dotyczących najważniejszych chorób zakaźnych na różnych obszarach geograficznych. Ma on również na celu wzmocnienie współpracy między naukami społecznymi a przemysłem. Mile widziane będą projekty regionalne, koordynowane przez kraje o niskim i średnim dochodzie. Finansowane projekty powinny umożliwić lepsze zrozumienie, monitoring i wykrywanie antybiotykooporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie tam, gdzie efekty takich działań mogą mieć zasięg globalny.

Sugerowane obszary badań:

 • ustalanie trafności nowych lub udoskonalonych narzędzi, technologii i metod diagnostycznych,
 • ocena, w jaki sposób nowe lub udoskonalone metody diagnostyczne mogą przyczynić się do bardziej rozważnego wykorzystania antybiotyków (np. antybiotyków o wąskim spektrum działania) w leczeniu ludzi i zwierząt,
 • szybka diagnostyka (niezbędna w doborze optymalnego środka przeciwdrobnoustrojowego) i techniki badań poza laboratorium w celu ulepszenia terapii indywidualnych i spersonalizowanych,
 • opracowanie nowych lub bardziej wydajnych metod wykorzystania i dostępu do istniejących narzędzi, technologii i/lub metod wykrywania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe np. w próbkach ludzkich, zwierzęcych lub środowiskowych.

Zachęcamy do uwzględnienia w projektach kwestii związanych ze stosowaniem wymienionych narzędzi, technologii i metod na skalę globalną, w tym na obszarach o niskim i średnim dochodzie (np. brak placówek laboratoryjnych, przystępna cena testów diagnostycznych, nieregularne dostawy energii elektrycznej lub ich całkowity brak, dostępność testów przeprowadzanych w miejscu opieki).

Zakres konkursu nie obejmuje:

 • projektów obejmujących lub opartych na badaniach klinicznych,
 • badań mających na celu udoskonalenie dostępnych technologii lub produktów komercyjnych (szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej).

Kraje uczestniczące i warunki uczestnictwa

 • szczegółowe warunki uczestnictwa określone zostaną w ogłoszeniu o konkursie,
 • w konkursie mogą wziąć udział konsorcja złożone ze spełniających kryteria jednostek badawczych z krajów członkowskich JPIAMR i państw Afryki i Azji,
 • kandydaci muszą spełnić szczegółowe kryteria określone w przepisach odpowiednich krajowych instytucji finansujących,
 • konsorcja powinny składać się z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż sześciu, jednostek z minimum trzech krajów spełniających warunki udziału,
 • uczestniczące państwa członkowskie JPIAMR to: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja oraz Włochy.

Do konkursu planują również dołączyć Holandia i Republika Południowej Afryki, ale jak dotąd brak jeszcze gwarancji odpowiednich środków finansowania.

UWAGA: lista państw uczestniczących w konkursie może ulec zmianie.

Planowany harmonogram konkursu

Proces składania wniosków międzynarodowych jest dwuetapowy (nabór wniosków wstępnych tzw. pre-proposals, nabór wniosków pełnych tzw. full proposals) i zostanie przeprowadzony w następujących ramach czasowych:

 • 15 listopada – zapowiedź konkursu,
 • 5 grudnia – oficjalne ogłoszenie konkursu JPIAMR 2019,
 • 15 lutego 2019 (17:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych,
 • połowa kwietnia 2019 – rozesłanie do koordynatorów projektów zaproszeń do składania wniosków pełnych,
 • 14 czerwca 2019 (17:00 CET) – termin składania wniosków pełnych,
 • druga połowa września 2019 – ostateczna decyzja instytucji finansujących o przyznaniu finansowania na realizację projektu,
 • połowa października 2019 – ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu finansowania na realizację projektu,
 • przełom lat 2019/2020 – rozpoczęcie realizacji projektów.

Wiadomości i aktualizacje

Aktualizacje dotyczące konkursu, w tym związane z udziałem instytucji finansujących, ogłaszane będą na stronie poświęconej konkursowi w oficjalnym serwisie internetowym i newsletterze JPIAMR, a także na stronach organizacji na Twitterze i Facebooku.


Kontakt:


JPI AMR otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 681055.