Kontrola w siedzibie jednostki


Narodowe Centrum Nauki jest uprawnione do przeprowadzania kontroli projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie art. 34 ust 3 pkt 2 oraz art. 35 ust 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.).

Do projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych po dniu 14 września 2015 r., ma zastosowanie procedura przeprowadzania kontroli wynikająca z zarządzenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki numer 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r (załącznik nr 1).

Kontrola w siedzibie jednostki, dla projektów zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursów ogłoszonych od dnia 16 czerwca 2014 r. odbywa się zgodnie z zarządzeniem nr 12/2015 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki.

Kontrola w siedzibie jednostki, dla projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów ogłoszonych przed dniem 16 czerwca 2014 r. odbywa się zgodnie z zarządzeniem Nr 23/2012 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki z późniejszymi zmianami.