czw., 10/12/2020 - 14:31

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi zwiększenia wysokości środków na wynagrodzenia (etatowe i dodatkowe) w celu pokrycia kosztów przystąpienia do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, do których zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j.) musi przystąpić każdy pracodawca, informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nie planuje zwiększenia tej kwoty. W przypadku gdy osoby zatrudnione do realizacji projektów finansowanych przez Centrum przystąpią do Pracowniczych Planów Kapitałowych, koszty po stronie pracodawcy powinny być ponoszone ze środków, które zostały zaplanowane na wynagrodzenia (brutto brutto) lub z kosztów pośrednich, lub innych kosztów podmiotu, w którym realizowany jest projekt.