pt., 12/03/2021 - 09:43

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

 • Quantum Phenomena and Resources
 • Applied Quantum Science.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Kraje uczestniczące w konkursie:
     
Austria (FWF, FFG) Irlandia (SFI) Rumunia (UEFISCDI)
Belgia (F.R.S.-FNRS, FWO) Izrael (Innovation Auth) Słowacja (SAS)
Bułgaria (BNSF) Litwa (RCL) Słowenia (MIZS)
Chorwacja (HRZZ) Luksemburg (FNRS) Szwajcaria (SNSF)
Czechy (MEYS, TA CR) Łotwa (VIAA) Szwecja (VR)
Dania (IFD) Malta (MFIN) Turcja (TUBITAK)
Estonia (ETAg) Niemcy (DFG, BMBF/VDI-TZ) Węgry (NKFIH)
Finlandia (AKA) Norwegia (RCN) Włochy (CNR, MUR, INFN)
Francja (ANR) Polska (NCBR, NCN)  
Hiszpania (AEI) Portugalia (FCT)  

W celu ułatwienia tworzenia konsorcjów naukowych proponujemy wnioskodawcom narzędzie do wyszukiwania partnerów dostępne tutaj. Z narzędzia tego mogą korzystać projekty poszukujące partnerów oraz partnerzy poszukujący projektów.

 

W konkursie QuantERA Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie QuantERA Call 2021.


Proces składania wniosków przebiega dwuetapowo:

 • Etap pierwszy
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. pre-proposal w języku angielskim. Pre-proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.

Na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

 • Etap drugi
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. full proposal w języku angielskim. Full proposal jest składany przez lidera projektu w imieniu międzynarodowego konsorcjum.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN.


Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków skróconych: 13 maja 2021 r. (17:00 CET)
 • Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do II etapu konkursu: lipiec 2021 r.
 • Termin składania wniosków pełnych: 15 września 2021 r. (17:00 CET)
 • Ogłoszenie wyników: grudzień 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w webinarium, które dobędzie się 24 marca 2021 r. Szczegóły dotyczące rejestracji i udziału w wydarzeniu zostaną podane wkrótce.

 

Strona Programu QuantERA: www.quantera.eu


Kontakt:

quantera@ncn.gov.pl