Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora NCN


Informujemy, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, odwołanie od decyzji dyrektora NCN przysługuje stronie (wnioskodawcy) wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Uchybienia natury formalnej oznaczają błędy w postępowaniu administracyjnym oparte na niezastosowaniu lub błędnym zastosowaniu przepisów określających sposób przeprowadzenia oceny wniosków tj. zapisów stosownych ustaw, uchwał Rady NCN i zarządzeń dyrektora NCN. Złożenie odwołania z innej przyczyny będzie skutkowało wydaniem postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania.

Odwołanie od decyzji dyrektora NCN może złożyć wyłącznie wnioskodawca.

  • W przypadku wniosków składanych przez podmiot określony w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, kierownik projektu nie jest stroną w postępowaniu odwoławczym. Odwołanie musi być wniesione i podpisane przez osobę/osoby posiadające stosowne upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy.
  • W przypadku wniosków składanych przez osobę fizyczną, może ona, po otrzymaniu niekorzystnej dla siebie decyzji tj. odmowy udzielenia promesy finansowania, złożyć odwołanie od decyzji dyrektora. Jedynie wówczas kierownik projektu jest stroną w postępowaniu odwoławczym.

Złożenie odwołania przez kierownika projektu, który nie jest stroną w postępowaniu skutkować będzie wydaniem przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu. Za powyższą informację uznać należy wyłącznie decyzję dyrektora NCN doręczoną w formie papierowej do siedziby wnioskodawcy. Dniem tym nie jest ogłoszenie wyników w systemie OSF, które pojawiają się wcześniej w stosunku do decyzji.

W związku z powyższym:

  • odwołanie złożone (wysłane) przed dniem wydania decyzji przez dyrektora NCN będzie skutkowało wydaniem postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność złożenia odwołania z uwagi na brak przedmiotu zaskarżenia,
  • odwołanie złożone (wysłane) przed dniem otrzymania decyzji uznane będzie za złożone z uchybieniem terminu i będzie skutkowało wydaniem stosownego postanowienia,
  • odwołanie złożone (wysłane) po upływie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę będzie uznane za złożone z uchybieniem terminu i będzie skutkowało wydaniem stosownego postanowienia.

Informujemy ponadto, że wszelkie problemy związane z wewnętrznym obiegiem korespondencji po stronie wnioskodawcy nie są okolicznościami uzasadniającymi przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Termin 14-dniowy liczony jest zawsze od kolejnego dnia wpływu decyzji do siedziby wnioskodawcy niezależnie od okoliczności, takich jak okres urlopowy, świąteczny itp.