Typy konkursów


Rozwiń wszystkie konkursy »

Zwiń wszystkie konkursy «

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs aktualnie otwarty

Kto może składać wnioski?

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Czas realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 miesięcy.
 • Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • OPUS 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • OPUS 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • OPUS 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • OPUS 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • OPUS 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • OPUS 6, ogłoszony 15 wrzesnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • OPUS 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Konkurs aktualnie otwarty

Kto może składać wnioski?

Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, w formie określonej w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Czas realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 miesięcy.
 • Wysokość finansowania nie może przekraczać:
  1. 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  2. 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  3. 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
 • Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem.
 • Możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 • Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • PRELUDIUM 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • PRELUDIUM 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • PRELUDIUM 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • PRELUDIUM 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • PRELUDIUM 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • PRELUDIUM 6, ogłoszony 15 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • PRELUDIUM 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Konkurs aktualnie otwarty

Kto może składać wnioski?

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Jest realizowany pod kierunkiem osoby rozpoczynającej karierę naukową posiadającej stopień naukowy doktora.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo - badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • SONATA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • SONATA 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • SONATA 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • SONATA 6, ogłoszony 15 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • SONATA 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Kto może składać wnioski?

 • osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.
 • podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Ma na celu powołanie nowego zespołu naukowego i jest realizowany przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
 • Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy.
 • Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu badawczego.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • SONATA BIS 1, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA BIS 2, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA BIS 3, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2013 r,.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

Kto może składać wnioski?

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • W projekcie nie dopuszcza się zakupu aparatury naukowo-badawczej.
 • Ze środków projektu nie mogą być finansowane zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową.
 • Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • HARMONIA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • HARMONIA 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • HARMONIA 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • HARMONIA 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • HARMONIA 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Kto może składać wnioski?

Wnioski o finansowanie mogą składać doświadczeni naukowcy w formie określonej w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Doświadczony naukowiec to osoba, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osoba, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych, ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio: 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3 oraz art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
 • Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale:
  • 500 tys. zł – 3 mln zł dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS);
  • 1-3 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ);
 • Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • MAESTRO 1, ogłoszony 15 czerwca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 30.09.2011 r.
 • MAESTRO 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • MAESTRO 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • MAESTRO 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • MAESTRO 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.

SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

Kto może składać wnioski?

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować jednostki naukowe bądź konsorcja naukowe.

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
 • W realizacji projektu, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa lub w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe.
 • Do realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego kierownik projektu może zaangażować partnerów projektu będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych zespołów naukowych.
 • Łączna liczba kierowników projektu i kierowników zespołów naukowych (wymienionych w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego bądź umowie o utworzeniu konsorcjum) i partnerów w międzydziedzinowym projekcie badawczym nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty, obejmujące przynajmniej dwa spośród trzech obszarów badawczych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; Nauki Ścisłe i Techniczne; Nauki o Życiu, uwzględniających dyscypliny i grupy dyscyplin, ujęte w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 5 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
 • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale od 2 do 7 mln zł.
 • Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których w okresie realizacji przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy, dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) oraz dla przynajmniej czterech doktorantów.
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.
 • Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • SYMFONIA 1, ogłoszony 15 listopada 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • SYMFONIA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie

Kto może składać wnioski?

 • Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski w polskich jednostkach naukowych lub zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2013 r.
 • Osoby, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową.

Jakie kryteria powinien spełniać wniosek?

 • Badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej muszą obejmować badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Wnioski muszą uwzględniać odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.
 • Wnioski o finansowanie stypendium doktorskiego można zgłaszać we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • ETIUDA 1, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • ETIUDA 2 ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.

FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Kto może składać wnioski?

 • Osoby fizyczne, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).
 • Osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu na finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
 • Wnioski mogą składać również osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2012 r.

Jakie kryteria powinien spełniać wniosek?

 • Staż podoktorski należy realizować w obszarze badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).
 • Czas trwania stażu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • Wnioski można zgłaszać we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż, oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie w niej przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.
 • Jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
  • nie jest jednostką, w której wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
  • nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 4 lat;
  • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony;
  • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał stopień naukowy doktora;
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • FUGA 1 (STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1), ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • FUGA 2, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • FUGA 3, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

Kto może składać wnioski?

 • kierownikiem projektu właściwego jest osoba, która kierowała wcześniej projektem bazowym lub występowała w projekcie bazowym w charakterze głównego wykonawcy/promotora/opiekuna naukowego, ale tylko za zgodą kierownika tego projektu bazowego;
 • uprawnione do występowania z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektu właściwego
  • jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki:
   • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
   • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
   • instytuty badawcze;
   • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • Polska Akademia Umiejętności;
   • inne jednostki organizacyjne, niewymienione w ppkt. i-v, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473);

spełniające kryteria organizacji badawczej w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008);

 • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki;
 • centra naukowe uczelni w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Jakie kryteria powinien spełniać wniosek?

 • Okres realizacji projektu właściwego wynosi:
  • dla fazy K (koncepcyjnej):  od 6 do 18 miesięcy;
  • dla fazy B+R (badawczej): do 24 miesięcy.
 • Katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu
 • Wysokość dofinansowania realizacji projektu właściwego wynosi:
  •  dla fazy K  maksymalnie 250 tys. zł;
  •  dla fazy B+R  maksymalnie 1 mln zł.
 • Intensywność dofinansowania realizacji projektu właściwego wynosi:
  • do 100% kosztów kwalifikowanych realizacji fazy K;
  • do 85% kosztów kwalifikowanych realizacji fazy B+R.
 • Warunkiem dofinansowania realizacji projektu właściwego obejmującego fazę B+R jest:
  • Pozytywna ocena realizacji fazy K przez Zespół Ekspertów;
  • Udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy zainteresowanego wynikami badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w kosztach realizacji fazy B+R, wynoszący minimum 15% kosztów kwalifikowanych fazy B+R.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • Konkurs TANGO 1, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.

Inne konkursy

 1. Cross-Disease Analysis of Pathways” na temat chorób neurozwyrodnieniowych
 2. Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures) na projekty z zakresu nauk społecznych
 3. ASPERA – PER ASPERA AD ASTRA na projekty badawcze z zakresu astrofizyki cząstek
 4. Hera JRP „Cultural Encounters” na projekty z zakresu nauk humanistycznych

 

Polityka cookies

Partnerzy