Typy konkursów


Rozwiń wszystkie konkursy »

Zwiń wszystkie konkursy «

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs aktualnie otwarty

Konkurs OPUS 9 – ogłoszenie

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • OPUS 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • OPUS 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • OPUS 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • OPUS 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • OPUS 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • OPUS 6, ogłoszony 16 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • OPUS 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • OPUS 8, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Konkurs aktualnie otwarty

Konkurs PRELUDIUM 9 – ogłoszenie

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • PRELUDIUM 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • PRELUDIUM 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • PRELUDIUM 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • PRELUDIUM 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • PRELUDIUM 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • PRELUDIUM 6, ogłoszony 16 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • PRELUDIUM 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • PRELUDIUM 8, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Konkurs aktualnie otwarty

Konkurs SONATA 9 – ogłoszenie

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • SONATA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • SONATA 2, ogłoszony 15 września 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 22.12.2011 r.
 • SONATA 3, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA 4, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA 5, ogłoszony 15 marca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2013 r.
 • SONATA 6, ogłoszony 16 września 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2013 r.
 • SONATA 7, ogłoszony 17 marca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2014 r.
 • SONATA 8, ogłoszony 15 września 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2014 r.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Kto może składać wnioski?

 • osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.
 • podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
 • Ma na celu powołanie nowego zespołu naukowego.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
 • Wysokość finansowania nie może przekraczać 2 mln zł na cały okres 60 miesięcy.
 • Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie jego zaangażowania w realizację projektu badawczego.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.
 • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • SONATA BIS 1, ogłoszony 15 marca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.06.2012 r.
 • SONATA BIS 2, ogłoszony 15 września 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.12.2012 r.
 • SONATA BIS 3, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • SONATA BIS 4, ogłoszony 16 czerwca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej

Kto może składać wnioski?

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • W projekcie nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.
 • Wysokość finansowania nie może przekraczać 2 mln zł na cały okres realizacji projektu.
 • Ze środków projektu nie mogą być finansowane wynagrodzenia dla partnera i wykonawcy zagranicznego jak również zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.
 • Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • HARMONIA 1, ogłoszony 15 marca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.06.2011 r.
 • HARMONIA 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • HARMONIA 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • HARMONIA 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • HARMONIA 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • HARMONIA 6, ogłoszony 16 czerwca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.

(Shortened version of HARMONIA 6 )

 

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Kto może składać wnioski?

Wnioski o finansowanie mogą składać doświadczeni naukowcy w formie określonej w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Doświadczony naukowiec to osoba, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
 • kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki – osoba, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Projekt ma na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych, ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy.
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.
 • Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.
 • Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio: 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 1 do 4 mln zł, przy czym w przypadku:
  • projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 2 mln 400 tys. zł;
  • projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 3 mln 200 tys. zł.
 • Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • MAESTRO 1, ogłoszony 15 czerwca 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 30.09.2011 r.
 • MAESTRO 2, ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • MAESTRO 3, ogłoszony 15 czerwca 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2012 r.
 • MAESTRO 4, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • MAESTRO 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2013 r.
 • MAESTRO 6, ogłoszony 16 czerwca 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.09.2014 r.

SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

Kto może składać wnioski?

 • Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację międzydziedzinowego projektu badawczego obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych:
  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
  • Nauki Ścisłe i Techniczne;
  • Nauki o Życiu,

może wystąpić jednostka naukowa, bądź konsorcjum naukowe.

 • W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki, w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.
 • W konkursie preferowane będą projekty badawcze mające na celu postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin.

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?

 • Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat (w latach 2005-2014) przed rokiem wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
 • W realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa lub w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe.
 • Do realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego kierownik projektu może zaangażować partnerów będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych.
 • Liczba kierowników projektu i partnerów w międzydziedzinowym projekcie nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi.
 • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy.
 • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł dla zespołu naukowego w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w grupie Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł zla zespołu naukowego w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
 • W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieści się w przedziale od 2 do 7 mln zł, przy czym
  • dla projektów trwających 36 miesięcy nie może przekraczać kwoty 4 mln zł,
  • dla projektów trwających 48 miesięcy nie może przekraczać kwoty 5 mln zł.
 • Do konkursu będą dopuszczone te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy, dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”). Łączny okres zatrudnienia osób na tym stanowisku nie może być krótszy niż 72 lub 96 lub 120 osobomiesięcy (odpowiednio dla projektów trwających 36 lub 48 lub 60 miesięcy).
 • Do konkursu będą dopuszczone te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Łączny okres zaangażowania doktorantów nie może być krótszy niż 144 lub 192 lub 240 osobomiesięcy (odpowiednio dla projektów trwających 36 lub 48 lub 60 miesięcy).
 • Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • SYMFONIA 1, ogłoszony 15 listopada 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • SYMFONIA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • SYMFONIA 3, ogłoszony 15 grudnia 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2015 r. (dot konkursu ETIUDA 3).

Jakie kryteria powinien spełniać wniosek?

 • Badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej muszą obejmować badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Wnioski muszą uwzględniać odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.
 • Wnioski o finansowanie stypendium doktorskiego można zgłaszać we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • ETIUDA 1, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • ETIUDA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • ETIUDA 3, ogłoszony 15 grudnia 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.

FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Kto może składać wnioski?

 • Osoby rozpoczynające karierę naukową, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).
 • Osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.
 • Wnioski mogą składać również osoby, którym zostanie nadany stopień naukowy doktora do dnia 30 czerwca 2015 r. (dot. konkursu FUGA 4).

Jakie kryteria powinien spełniać wniosek?

 • Staż podoktorski należy realizować w obszarze badań podstawowych obejmującym oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
 • Czas trwania stażu wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
 • Wnioski można zgłaszać we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na staż wnioskodawcy.
 • Opiekunem naukowym stażysty może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która nie była promotorem lub promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy.
 • Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podoktorskiego nie może być opiekun naukowy stażysty.
 • Jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
  • znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
  • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
  • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca był zatrudniony w okresie dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem (16.03.2015 dla konkursu FUGA 4) lub faktycznie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno-prawnym.
 • Wnioskodawca w konkursie FUGA nie może być kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ani w chwili składania wniosku nie ubiega się jako kierownik o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.
 • W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego.
 • Staż podoktorski musi rozpocząć się 1 października 2015 r., lub 1 listopada 2015 r., lub 1 grudnia 2015 r. (dot. konkursu konkursu FUGA 4).

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • FUGA 1 (STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1), ogłoszony 15 grudnia 2011 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 19.03.2012 r.
 • FUGA 2, ogłoszony 15 grudnia 2012 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.03.2013 r.
 • FUGA 3, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.
 • FUGA 4, ogłoszony 15 grudnia 2014 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2015 r.

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych

Kto może składać wnioski?

 • kierownikiem projektu właściwego jest osoba, która kierowała wcześniej projektem bazowym lub występowała w projekcie bazowym w charakterze głównego wykonawcy/promotora/opiekuna naukowego, ale tylko za zgodą kierownika tego projektu bazowego;
 • uprawnione do występowania z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektu właściwego
  1. jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki:
   • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
   • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
   • instytuty badawcze;
   • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   • Polska Akademia Umiejętności;
   • inne jednostki organizacyjne, niewymienione w ppkt. i-v, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473);

   spełniające kryteria organizacji badawczej w rozumieniu art. 30 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008);

  2. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki;
  3. centra naukowe uczelni w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Jakie kryteria powinien spełniać wniosek?

 • Projekt właściwy może obejmować realizację fazy K (koncepcyjnej) albo realizację fazy K i fazy B+R (badawczej).
 • Celem projektu jest rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań podstawowych, uzyskanych w ramach przyznanego wcześniej projektu bazowego.
 • Okres realizacji projektu właściwego wynosi:
  • dla fazy K (koncepcyjnej):  od 6 do 18 miesięcy;
  • dla fazy B+R (badawczej): do 24 miesięcy.
 • Katalog kosztów kwalifikowanych
 • Wysokość dofinansowania realizacji projektu właściwego wynosi:
  •  dla fazy K  maksymalnie 250 tys. zł;
  •  dla fazy B+R  maksymalnie 1 mln zł.
 • Intensywność dofinansowania realizacji projektu właściwego wynosi:
  • do 100% kosztów kwalifikowanych realizacji fazy K;
  • do 85% kosztów kwalifikowanych realizacji fazy B+R.
 • Warunkiem dofinansowania realizacji projektu właściwego obejmującego fazę B+R jest:
  • Pozytywna ocena realizacji fazy K przez Zespół Ekspertów;
  • Udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy zainteresowanego wynikami badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w kosztach realizacji fazy B+R, wynoszący minimum 15% kosztów kwalifikowanych fazy B+R.

Archiwum ogłoszonych konkursów

 • Konkurs TANGO 1, ogłoszony 16 grudnia 2013 r. Ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.03.2014 r.

POLONEZ – konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

We wrześniu 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Kandydaci będą mogli się starać o staże w polskich jednostkach, trwające od 12 do 24 miesięcy. Laureaci konkursu otrzymają co miesiąc: wynagrodzenie w wysokości 4050 euro brutto, dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania – 300 euro brutto, a także, w przypadku osób przyjeżdżających z rodziną – 300 euro brutto dodatku rodzinnego. NCN przekaże każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100% finansowania na realizację projektu badawczego, kierowanego przez   laureata, oraz koszty pośrednie w wysokości 20%. W ramach POLONEZA naukowcy będą mogli również uczestniczyć w bogatym programie szkoleń organizowanych przez NCN.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronie internetowej NCN w czerwcu 2015 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące konkursu POLONEZ odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie (Aula Władysława Olszaka, II piętro).

POLONEZ uzyskał dofinansowanie z programu ramowego Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND 2014.

Szczegółowe informacje: PL | ENG

Konkursy międzynarodowe

Polityka cookies

Partnerzy