Przejdź do:

1. Zakładka: JEDNOSTKA NAUKOWA

W konkursie ETIUDA 2 wnioski mogą składać  jedynie osoby fizyczne. Formularz zostanie załadowany automatycznie. W zakładce Jednostka realizująca projekt należy wpisać dane dotyczące jednostki, w której wnioskodawca przygotowuje rozprawę doktorską. Wnioskodawca nie musi być słuchaczem studiów III stopnia w tejże jednostce.

Jako jednostkę realizującą można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane jednostki muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione. Należy pamiętać, że jednostka realizująca może być wyłącznie krajowym ośrodkiem naukowym.

 1. Nazwa jednostki (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.  
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do A.6. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi tak lub nie.

We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli jednostka realizująca nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy; można podać również numer EDG (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).

Kwestionariusz występowania pomocy publicznej nie dotyczy konkursu ETIUDA.

2. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Temat pracy doktorskiej podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się  przy pomocy edytora tekstu w systemie OSF, tekstu nie da się wkleić. Tytuł wniosku powinien być zgodny z tytułem przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
 2. Nr panelu dyscyplin: w tej zakładce można go w razie konieczności zmienić (dotyczy wniosków dotyczących badań interdyscyplinarnych).
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list przyciskiem Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie). Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące. Należy wybrać nie więcej niż 3 spośród określeń identyfikujących.
 4. Planowany okres realizacji badań podaje się w miesiącach. Czas trwania badań, a co za tym idzie, planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością. Okres realizacji badań liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Informację o zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem planowanego przez wnioskodawcę stażu zagranicznego, należy wpisać w oknie otwieranym przyciskiem Edytuj. W tej zakładce należy  w sposób przemyślany opisać, w jaki sposób planowany staż zagraniczny wpłynie na rozwój naukowy wnioskodawcy oraz wyeksponować te aspekty pracy naukowej prowadzonej w danym ośrodku, które skłaniają wnioskodawcę do odbycia stażu właśnie tam.
 6. Liczba wykonawców projektu – to liczba osób zaangażowanych w przygotowanie rozprawy doktorskiej (promotor rozprawy oraz wnioskodawca). Rubryki liczba wykonawców, planowane nakłady oraz kwota ogółem zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z innych sekcji.

3. Zakładka: KRÓTKI OPIS PROWADZONYCH BADAŃ

Tekst krótkiego opisu prowadzonych badań wprowadza się w języku polskim (maksymalnie 1 strona maszynopisu). Treść krótkiego opisu można albo (1) wpisać bezpośrednio w formularzu, albo (2) w osobnym pliku, który załącza się do wniosku: załączane pliki muszą być zapisane w formacie PDF.

W formularzu należy otworzyć i wypełnić wszystkie kolejne zakładki. Możliwe jest też załączenie krótkiego opisu w osobnym pliku zachowując przy tym strukturę tekstu określoną w tej zakładce.

Plik pdf załączamy poprzez naciśniecie „załącz plik”, natomiast tekst wpisujemy po naciśnięciu „Edytuj” oraz potwierdzeniem „Zapisz”.

4. Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH

W tej zakładce kierownik projektu ma obowiązek uzasadnić, że składany projekt spełnia kryterium badań podstawowych.

5. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY

W tej zakładce wnioskodawca deklaruje, czy wniosek był już składany do NCN. Jeśli odpowiedź brzmi TAK, kierownik zobowiązany jest podać numer rejestracyjny konkretnego wniosku oraz wyjaśnić, co zostało w skorygowanym wniosku zmienione. Można również odpowiedzieć na zarzuty ekspertów zarówno recenzjach z etapu pierwszego, jak i w opiniach po rozmowie kwalifikacyjnej..

6. Zakładka: WNIOSKODAWCA / PROMOTOR ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Członków zespołu badawczego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy lub „Moi” wykonawcy. Najpierw należy wpisać wnioskodawcę, a następnie promotora pracy doktorskiej:

Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj. Należy pamiętać, żeby każdej osobie nadać odpowiedni status (promotor rozprawy doktorskiej/wnioskodawca).

Ankietę dorobku naukowego wypełnia wyłącznie wnioskodawca, bowiem ocenie podlega wyłącznie dorobek naukowy doktoranta.

1. Dane osobowe wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”.  Dane kontaktowe powinny być aktualne, o ich ewentualnej zmianie kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN.   W przypadku wnioskodawcy należy dodatkowo uzupełnić dwa pola:

 • czy wnioskodawca spełnia kryteria określone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • czy Pan/Pani ma wszczęty przewód doktorski? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w zakładce ZAŁĄCZNIKI zostanie wygenerowany Załącznik nr 1 Kopia uchwały Rady Wydziału lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego. W przypadku odpowiedzi negatywnej, w zakładce OŚWIADCZENIA zostanie wygenerowany stosowny zapis.

2. Dane adresowe również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj:

 • adres zamieszkania:  obowiązkowy w przypadku wnioskodawcy,
 • adres korespondencyjny:  obowiązkowy w przypadku promotora rozprawy doktorskiej.

3. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Ludzie Nauki Polskiej.

4. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H:

 • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać 0 jako liczbę cytowań oraz 0 jako wartość indeksu H (Hirscha),
 • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H.

5. Zakładka Przebieg kariery naukowej:. Należy podać: nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra), publikacje, udział w projektach badawczych, staże krajowe i zagraniczne. Doktoranci wskazują tryb odbywanych studiów doktoranckich (student wydziałowych studiów III stopnia, wolny słuchacz itd.).

UWAGA – w tej sekcji wnioskodawca przedstawia całość swoich osiągnięć naukowych, które podlegają ocenie zespołu ekspertów.

6a. Zakładka Dorobek naukowy tutaj wnioskodawca wpisuje wykaz wszystkich publikacji, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, z zaznaczeniem publikacji opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji

6b. Zakładka Dorobek naukowy sztuka. W tym miejscu wnioskodawca powinien przedstawić wykaz najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno - naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego)

UWAGA: Zakładki 6a i 6b jest uzupełniana wymiennie w zależności od dyscypliny, którą reprezentuje wnioskodawca. Jeśli wnioskodawca nie posiada np. dorobku artystycznego, to pisze w tej rubryce nie dotyczy. Jeśli zaś posiada dorobek zarówno w dziedzinie sztuki, jak i dorobek naukowy należy uzupełnić obie te zakładki.

7. Zakładka Projekty badawcze. Tu wnioskodawca opisuje udział w projektach badawczych oraz ich wyniki

8. Zakładka Doświadczenie naukowe wnioskodawcy powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, staż oraz okres pobytu.

9. Zakładka Stypendia i nagrody powinna zawierać informacje na temat stypendiów i nagród, które wnioskodawca otrzymał na prowadzenie badań oraz z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej (stypendium doktoranckie z ramienia jednostki macierzystej; stypendia MNiSW dla najlepszych doktorantów itd.)

10. Zakładka Wyróżnienia powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia będące efektem prowadzonych badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę.

UWAGA: Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. wnioskodawca nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce wybrać przycisk  „Nie dotyczy”.

UWAGA: Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane. Podczas oceny dorobku naukowego kierownika nie bierze się pod uwagę nieopublikowanych prac, a także organizacji i udziału w niezakończonych/nierozliczonych projektach badawczych.

7. Zakładka: FORMY FINANSOWANIA

Uzupełniając zakładkę Formy finansowania, wnioskodawca odpowiada na następujące kwestie:

 • stypendium doktorskie (wartości obliczane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w sekcji Informacje ogólne.)
 • staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Dane w tym punkcie są konieczne do wyliczenia kwoty finansowania pobytu stażowego w zagranicznej jednostce.

Wnioskodawca powinien podać czas trwania pobytu stażowego w zagranicznej jednostce w miesiącach (nie mniej niż 3, nie więcej niż 6 miesięcy) oraz odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym będącym miejscem odbywania stażu. Wnioskodawca uzupełnia tę rubrykę za pomocą przycisku Edytuj. W formularzu należy wybrać odpowiednią ilość kilometrów.

8. Zakładka: KOSZTORYS

Kosztorys określa wysokość finansowania, które może uzyskać wnioskodawca w ramach konkursu ETIUDA. Zakładka ta jest uzupełniana automatycznie na podstawie informacji zawartych w sekcjach Informacja ogólna oraz Formy finansowania. Nie jest możliwe edytowanie danych w tej sekcji, bowiem w ramach konkursu ETIUDA nie ma innych form finansowania.

9. Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca oraz Informacje ogólne.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować dane wprowadzane do treści oświadczeń. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń, składanych przez wnioskodawcę/promotora oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę realizującą badania.

W sekcji Oświadczenia wnioskodawca, który w dniu składania wniosku

 • nie ma otwartego przewodu doktorskiego deklaruje, że przewód zostanie otwarty przed 30 czerwca 2014 r.
 • ma otwarty przewód doktorski wpisuje, datę wszczęcia przewodu doktorskiego.

Zarówno ci wnioskodawcy, którzy w dniu składania wniosków mają wszczęty przewód doktorski oraz ci, którzy zobowiązują się wszcząć przewód doktorski do dnia 30 czerwca 2014 r. deklarują uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

UWAGA: Jeśli laureat pobiera stypendium od 1 października 2014 do 30 września 2015, to uzyskanie stopnia naukowego doktora powinno nastąpić najpóźniej do 30 września 2016 r.

10. Zakładka: OPIS BADAŃ NAUKOWYCH

UWAGA: Powinno się tu umieścić opis badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

UWAGA: Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 10 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Opis badań naukowych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej można sporządzić na dwa sposoby:

 • W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:  cel naukowy, znaczenie badania, koncepcja i plan badań, metodyka i literatura.
 • Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapisuje przyciskiem Zapisz w każdym oknie.

Cel naukowy – cel naukowy badań: należy określić, jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest istotą problemu, opisać zakładane hipotezy badawcze oraz spodziewany efekt końcowy;

Znaczenie prowadzonych badań – znaczenie projektu: należy wyjaśnić, co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, podać znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;

Koncepcja i plan badań – należy wskazać szczegółowe cele badawcze, opisać, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń;

Metodyka badań – metodologia badań: należy określić, co stanowi podstawę warsztatu naukowego, opisać, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, wskazać, jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w badaniach;

Literatura – należy przedstawić  przegląd literatury przedmiotu, z której doktorant korzysta w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej;

11.ZAKŁADKA: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

W przypadku wnioskodawców, którzy w dniu złożenia wniosków mają otwarty przewód doktorski, należy dołączyć następujące załączniki:

 • załącznik 1 – Kopia uchwały jednostki organizacyjnej lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego,
 • załącznik 2 – Dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego.

W przypadku wnioskodawcy, który nie ma otwartego przewodu doktorskiego zostanie wygenerowany wyłącznie Załącznik 2.

Dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego sporządzana jest w dowolnej formie. Wymagany jest podpis osoby będącej opiekunem stażu w zagranicznym ośrodku.

UWAGA: Jednostka zagraniczna ma być jednostką prowadzącą badania naukowe (np. nie może nim być laboratorium usługowe, wytwórnia filmowa czy pracownia malarska). Zaplecze badawcze jednostki, możliwości odbycia stażu w wybranym przez wnioskodawcę ośrodku naukowym oraz trafność jej wyboru będą ocenione przez ekspertów m in. na podstawie przedłożonego zaświadczenia.