HARMONIA – projekty międzynarodowe


HARMONIA – konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane:

 • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Adresaci konkursu:

 • jednostki naukowe;
 • konsorcja naukowe;
 • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 • centra naukowo-przemysłowe;
 • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • centra naukowe uczelni;
 • biblioteki naukowe;
 • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone powyżej.

W ramach konkursu będą rozpatrywane wyłącznie projekty z zakresu badań podstawowych.

Warunki konkursu:

 • Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekroczyć 36 miesięcy.
 • Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z następujących paneli dyscyplin: Panele.
 • Wnioski powinny zostać przygotowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 • Do wniosku należy dołączyć dokument określający ramy współpracy między partnerami instytucjonalnymi w zakresie realizacji projektu badawczego.

Kryteria oceny wniosku:

 • spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki;
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 • ocenę osiągnięć naukowych partnera zagranicznego bądź ocenę osiągnieć naukowych wynikających ze współpracy międzynarodowej;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
 • znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu oraz ocena korzyści wynikających z tej współpracy.

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu znajdują się w aktualnych ogłoszeniach o konkursie.