Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w KatowicachKatowice, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta
Wymagania:

1. posiadanie stopnia zawodowego magistra, w dyscyplinie chemia,
2. posiadanie dorobku naukowego z zakresu chemii fizycznej, w tym modelowania termodynamicznego równań stanu, termodynamiki statystycznej skompresowanej fazy ciekłej oraz teorii fluktuacji.
3. kandydat/kandydatka powinien/powinna znać i posługiwać się językami programowania (Fortran, C++, Pascal, Matlab itp.).
4. udokumentowany udział w konferencjach naukowych,
5. dobra znajomość języka angielskiego,
6. predyspozycje do pracy naukowej oraz umiejętności organizacyjne potwierdzone opinią opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej, uwzględniającą w szczególności informacje o wyróżniającej się pracy magisterskiej lub uczestnictwie w studiach doktoranckich.

Opis zadań:

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji projektu „Nowe doświadczalne i teoretyczne spojrzenie na właściwości termofizyczne skompresowanych cieczy. Termodynamiczne modelowanie równań stanu.”
Obszar prac: wykorzystanie równań stanu opartych o teorię fluktuacji oraz perturbacji do opisu termodynamiki fazy ciekłej pod zwiększonym ciśnieniem. Modelowanie, programowanie, modyfikacja oraz konstrukcja nowych równań stanu wykorzystujących teorię fluktuacji do opisu fazy ciekłej w warunkach wysokiego ciśnienia.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 listopada 2017, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia Kierownik Projektu, na okres 30 miesięcy. Stypendium doktoranckie wynosi 3000 zł/m-c.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów/zatrudnienia,
3. Kwestionariusz osobowy,
4. Kopia dyplomu mgr,
5. Spis publikacji i wystąpień konferencyjnych,
6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
7. Opinia opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej,
8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


Zainteresowanych kandydatów proszę o przesłanie CV wraz z wymaganą dokumentacją (z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”) na adres emailowy: miroslaw.chorazewski@us.edu.pl do dnia 15 listopada 2017 roku.

Data dodania ogłoszenia: 2017-10-06 11:48:48

« wróć do ofert pracy