pon., 08/03/2021 - 07:52

Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities, sieć współpracy utworzona przez agencje finansujące badania naukowe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy, ma przyjemność ogłosić trzeci w swym dorobku konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, w zakresie Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World. Jako agencja partnerska do nowego konkursu sieci T-AP przystąpi Narodowe Centrum Nauki, które kwotą 600 tys. euro sfinansuje wyłonione w konkursie polskie zespoły badawcze.

Cel i zakres konkursu

Pandemia COVID-19 jest poważnym kryzysem, który dotyka wszystkie aspekty życia: zdrowotny, społeczny, ekonomiczny, polityczny i kulturowy. Konkurs sieci T-AP pn. Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR) ma na celu odniesienie się do kluczowych luk w zrozumieniu dynamiki i złożoności średnio- i długoterminowego wpływu pandemii COVID-19 na życie społeczne. Zrozumienie powyższych powinno poszerzyć  wiedzę w zakresie sposobów łagodzenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 w wymiarze społecznym oraz wesprzeć odbudowę świata w post-pandemicznej rzeczywistości. Od wnioskodawców oczekuje się złożenia wniosku o finansowanie nowatorskiego, multidyscyplinarnego, istotnego dla rozwoju nauk humanistycznych i społecznych projektu, uwzględniającego co najmniej jeden z pięciu głównych obszarów konkursu:

  1. zmniejszanie słabości i nierówności,
  2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
  3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
  4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
  5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym mediów).

Kwalifikowalność

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, których kierownicy pochodzą z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku. Wnioskodawców zachęca się do konsultacji wniosków z krajowymi agencjami finansującymi.

Zaangażowanie w konkurs RRR planują następujące agencje finansujące badania naukowe**:

**Ostateczna decyzja w toku

***International Development Research Centre Canada zapewnia finansowanie dla naukowców z Belize, Boliwii, Kostaryki, Dominikany, Salwadoru, Ekwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui, Panamy, Paragwaju oraz Peru

Wstępny harmonogram konkursu

   
Ogłoszenie konkursu

12 kwietnia 2021 r.

Webinaria

Kwiecień i maj 2021 r.

 

Termin na złożenie obowiązkowego formularza Intention to Submit

31 maja 2021 r.

Zamknięcie naboru wniosków pełnych

30 czerwca 2021 r.

 

Decyzja o finansowaniu projektów

TBS

 

Początek realizacji zakwalifikowanych projektów 1 marca 2022 r.

Ogłoszenie naboru wniosków do konkursu planowane jest na 12 kwietnia 2021 r. Niniejsza zapowiedź służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie nakłada na sieć T-AP oraz zaangażowane w konkurs RRR agencje finansujące badania naukowe żadnych zobowiązań. Zamieszczone w treści zapowiedzi informacje mogą ulec zmianie. Oficjalne ogłoszenie konkursu (Call for Proposals and additional information) zostanie opublikowane na stronach sieci T-AP (https://transatlanticplatform.com/) oraz NCN (https://ncn.gov.pl/).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

lub pracownikami NCN: