Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie FUGA 3 – informacje ogólne


Przejdź do:

1. Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN. Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN. Zamknięcie naboru wniosków następuje po 3 miesiącach od daty ogłoszenia konkursu.

NCN zamieszcza listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania na swojej stronie internetowej nie później niż po 6 miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków.

2. Osoby upoważnione do składania wniosków w konkursie

Z wnioskami o finansowanie staży mogą występować osoby rozpoczynające karierę naukową, które:

 • uzyskały stopień naukowy doktora  w latach 2009-2013. Przez uzyskanie stopnia rozumie się oficjalne jego nadanie. Jeżeli wnioskodawca przebywał w tym okresie na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, udzielonych zgodnie z Kodeksem Pracy, to pięcioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile wnioskodawca może je potwierdzić odpowiednim dokumentem.
 • uzyskają stopień doktora nauk do dnia 30 czerwca 2014 r. (przez uzyskanie stopnia należy rozumieć jego nadanie, a nie obronę pracy doktorskiej).

UWAGA: Wiek metrykalny kierownika nie ma żadnego znaczenia.

Wnioskodawca wskazuje we wniosku instytucję, w której chce odbyć staż podoktorski. Jako miejsce realizacji stażu Wnioskodawca może wskazać jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 615 z późn. zm.) nie wnioskującą o pomoc de minimis, czyli:

 • podstawową jednostkę organizacyjną uczelni w rozumieniu statutów uczelni,
 • jednostkę naukową Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.),
 • instytut badawczy,
 • międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach niniejszego konkursu nie będą finansowane staże odbywane u przedsiębiorców.

Warunkiem finansowania stażu jest zatrudnienie Wnioskodawcy przez jednostkę naukową wskazaną we wniosku, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunkiem zatrudnienia jest rezygnacja Wnioskodawcy z zatrudnienia lub uzyskanie urlopu bezpłatnego w dotychczasowej jednostce naukowej na czas odbywania stażu. Rozwiązanie umowy o pracę powinno przypadać najdalej na dzień rozpoczęcia stażu. Narodowe Centrum Nauki może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny zatrudnienia.

Termin rozpoczęcia stażu podoktorskiego musi przypadać na jeden z podanych niżej terminów:

 • 1 październik 2014;
 • 1 listopad 2014;
 • 1 grudnia 2014.

3. Badania podstawowe

W ramach konkursu rozpatrywane są jedynie wnioski, w których badania planowane do realizacji podczas stażu, obejmują badania podstawowe zdefiniowane w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki jako oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić we wniosku, że planowane przez niego badania są podstawowe; to uzasadnienie ocenia Zespół Ekspertów. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN. Dla porównania podajemy definicję badań stosowanych oraz badań przemysłowych, czyli tych, które nie mogą być finansowane przez NCN (art. 2 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Badania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, zaś badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

UWAGA: „Praktyczna przydatność” wyników badań nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane.

4. Panele NCN

Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Wnioskodawca wybiera panel samodzielnie: zgodnie z zasadą bezstronności  NCN nie udziela żadnych sugestii, ani wskazówek dotyczących tego wyboru. Przed złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu.

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch paneli jednocześnie. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku.

5. Wnioskodawca, jednostka i opiekun naukowy

Wnioskodawcą mogą być osoby rozpoczynające karierę naukową, spełniające kryteria podane w punkcie I (Informacje ogólne) 2 (osoby uprawnione do składania wniosków) niniejszej instrukcji.  

 1. Osoba starająca się o staż podoktorski w ramach konkursu FUGA 3 nie może być kierownikiem projektu badawczego złożonego w innych, nierozstrzygniętych konkursach Narodowego Centrum Nauki. Z założenia konkursu FUGA, uzyskane przez stażystę środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia mają pokrywać całość jego zaangażowania w pracę naukową.
 2. O staż podoktorski nie może starać się również osoba będąca kierownikiem w realizowanym projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki, którego czas trwania pokrywa się z czasem trwania staży podoktorskich. Nie wykluczamy tu osób, których projekty zakończą się przed zamknięciem naboru wniosków do konkursu FUGA 3, tj. 17.03.2014 r.
 3. W przypadku realizacji stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki, pod warunkiem rezygnacji z wynagrodzenia w tym projekcie na okres odbywania stażu podoktorskiego. Projekt taki powinien być realizowany w jednostce stażowej, a zadania badawcze nie mogą być identyczne z zadaniami wykonywanymi w ramach stażu.

Wnioskodawca wskazuje we wniosku jednostkę naukową (w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), w której chce odbyć staż. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie w niej stażu.

Jednostka naukowa, będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora. Ośrodek akademicki należy interpretować jako miasto, nie jako jednostkę naukową;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony lub faktycznie wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę. Rozumiemy tu województwo, w którym Wnioskodawca wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie województwo, w którym mieści się główna siedziba jednostki zatrudniającej Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę. Należy również pamiętać, że chodzi tu o każdy rodzaj wykonywanej pracy w jednostkach naukowych.
 • nie była podmiotem, z którym wnioskodawca współpracował po okresie  15 marca 2010 r.. Rozumiemy tu każdą  współpracę, wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych i/lub udział w realizowanych projektach badawczych prowadzonych  w jednostce naukowej, w której wnioskodawca chce odbyć staż.

Ze względu na fakt, że naczelnym celem stażu w ramach konkursu FUGA 3 jest przeniesienie stażysty do nowego środowiska naukowego, preferujemy kandydatów uprzednio niezwiązanych z jednostką stażową żadnymi umowami.

Wnioskodawca wskazuje we wniosku opiekuna naukowego, pod nadzorem którego prowadzone będą badania naukowe, zaplanowane we wniosku. Opiekunem naukowym Wnioskodawcy, może być osoba zatrudniona w jednostce naukowej, w której Wnioskodawca chce odbyć staż,  posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. We wniosku stażowym nie ma możliwości zaplanowania wynagrodzenia dla opiekuna naukowego.

W konkursie FUGA ocenia się zarówno dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawcy, jak i opiekuna naukowego. Opiekun naukowy podaje listę publikacji naukowych, natomiast wnioskodawca prezentuje swoje osiągnięcia naukowe, w tym listę wszystkich publikacji, udział w projektach badawczych, posiadane wyróżnienia i doświadczenie naukowe (w części Przebieg kariery naukowej). Dodatkowo  ocenie podlega jednostka naukowa, w której wnioskodawca planuje odbyć staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca podaje w formularzu  kategorię jednostki, zgodnie z aktualnymi wynikami oceny parametrycznej jednostek naukowych MNiSW.

6. Okres realizacji stażu

Staż nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy.

7. Finansowanie stażu

Możemy wyróżnić 3 rodzaje kosztów, które uwzględnia się w ramach finansowania stażu:

 • wynagrodzenie Wnioskodawcy;
 • środki na badania naukowe;
 • środki dla jednostki naukowej.

Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce odbywania stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę, której wysokość zależy od czasu trwania projektu i wynosi, odpowiednio:

 • 9 000,00 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca stażu (około 5 500 zł netto miesięcznie na 1 rok trwania stażu);
 • 10 000,00 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca stażu (około 6 000 zł netto miesięcznie na 2 rok trwania stażu);
 • 11 000,00 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca stażu (około 6 500 zł netto miesięcznie na 3 rok trwania stażu).

Podane kwoty netto obejmują wszystkie obowiązkowe obciążenia, które zostały narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudnienia stażysty, składki i podatek potrącane z wynagrodzenia stażysty. Wynagrodzenia muszą być wypłacane w kwocie określonej przez Narodowe Centrum Nauki.  

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan badań naukowych, które chce wykonać w ramach stażu podoktorskiego. Na wykonie tych badań jednostka stażowa otrzyma środki finansowe w kwocie:

 • nieprzekraczającej 24 000 zł dla paneli HS;
 • nieprzekraczającej 72 000 zł dla paneli ST i NZ,

na każde pełne 12 miesięcy odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.

Finansowanie jest proporcjonalne do liczby miesięcy zadeklarowanych jako czas realizacji stażu.

W konkursie FUGA nie dopuszcza się zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, ani przeznaczenia części środków na dodatkowe wynagrodzenie dla Wnioskodawcy ani innych osób.

Przy opracowywaniu planu wydatków na realizację badań naukowych należy ściśle przestrzegać regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów. Zostały one zawarte w katalogu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych będącym załącznikiem nr 4. do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich przyjętym uchwałą Rady NCN nr 90/2013 z dnia 12 września 2013 r.

Dodatkowo, jednostka naukowa na zorganizowanie stanowiska pracy, w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, otrzymuje środki finansowe w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie dla każdego stażysty przez cały czas trwania stażu.

Niedopuszczalne jest wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez Wnioskodawców. Przystępujący do konkursu Wnioskodawca oraz opiekun naukowy zobowiązani są przedstawić we wniosku projekty, w których biorą/brali udział, już finansowane, w tym przez NCN. Przedstawianie tych projektów ma na celu wykazanie różnic pomiędzy zgłaszanym projektem badań a innymi projektami w przypadku wątpliwości zgłaszanych przez Zespół Ekspertów.

8. Ocena wniosku o finansowanie stażu

przebiega w następujących etapach:

 1. Ocena formalna wniosku wykonywana przez koordynatorów dyscyplin. Wniosek może również być zdyskwalifikowany ze względów formalnych na późniejszym etapie oceny.
 2. Ocena merytoryczna wniosków, indywidualna dokonywana niezależnie przez  dwóch członków Zespołu Ekspertów. Na tym etapie oceniany jest formularz oraz wartość planowanych badań. Oceny są konfrontowane, analizowane i uzgadniane podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Ekspertów.
 3.  Osobista rozmowa kwalifikacyjna z Wnioskodawcą. W sesji I odbywać się będą indywidualne rozmowy bezpośrednio z Wnioskodawcami w języku polskim  w siedzibie NCN. Nie jest możliwe odbycie rozmowy przy zastosowaniu środków przekazu, np. skype, czy przy udziale tłumacza. O terminie rozmowy Wnioskodawca zostanie poinformowany co najmniej z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Planuje się przeprowadzenie rozmów w drugiej połowie czerwca lub pierwszej połowie lipca 2014 roku. Ostateczne oceny są ustalane podczas II sesji, polegającej na dyskusji Zespołu Ekspertów.

9. Format i zawartość opisu planowanych badań

Wymagany format opisu badań naukowych planowanych przez Wnioskodawcę to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – 11-12 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Opis planowanych badań naukowych do realizacji podczas stażu podoktorskiego nie może przekroczyć 10 stron zdefiniowanego powyżej maszynopisu. Wniosek należy przygotować w języku polskim.

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis badań wraz z literaturą.

Opis badań naukowych planowanych podczas realizacji stażu można wprowadzić w oknie przeglądarki, w odpowiednich zakładkach lub przesłać do systemu w postaci pliku PDF. UWAGA – pliki w innych formatach (graficznych, tekstowych) nie są akceptowane przez system. Ryciny lub schematy należy umieścić w załączanym pliku PDF.

Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę informacji, tj. właściwą kolejność i nazwy sekcji. Niepodanie treści wszystkich wymaganych zakładek może być potraktowane jako niekompletne wypełnienie wniosku i uznane za błąd formalny.

10. Dodatkowe załączniki

Do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego należy dołączyć:

a) w przypadku doktorów:

 • Minimum 2 listy referencyjne. Nie istnieją formalne wymogi dotyczące formy ani treści listów referencyjnych. Ich celem jest uwiarygodnienie kandydata. Listy referencyjne (osoba referenta, jej związek z kandydatem, rekomendacja itp.) będą podlegać analizie Zespołu Ekspertów. Akceptowalne są wyłącznie listy referencyjne w języku polskim lub angielskim. Nie jest konieczne przedłożenie oryginału listu (akceptowalny jest skan);
 • Kopie dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora.

b) w przypadku osób nieposiadających nadanego stopnia doktora:

 • Minimum 2 listy referencyjne  (wymogi j.w.)
 • Oświadczenie promotora pracy doktorskiej o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora;
 • Ostatnią wersję rozprawy doktorskiej w formie załącznika elektronicznego.

Jeżeli planowane badania obejmują badania związane z wymogiem uzyskania dodatkowych zezwoleń (właściwej komisji bioetycznej, lokalnej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych) wnioskodawca deklaruje we wniosku, czy badania wymagają tych zgód. Deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów. Odpowiedzialność za otrzymanie zgód i przeprowadzenie badań zgodnie z obowiązującym prawem, spoczywa na Wnioskodawcy i zatrudniającej go instytucji naukowej.

11. Przekazanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do NCN

Wnioski muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie OSF przyciskiem sprawdź kompletność,  a następnie pokaż szczegóły). System nie zezwala na przesłanie do NCN wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub dołączone obowiązkowe załączniki.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Do konkursu dopuszczane są jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne. Każda zmiana treści w wersji elektronicznej pociąga za sobą konieczność sporządzenia nowego wydruku wniosku.

Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, dostarczone tylko w wersji elektronicznej lub tylko w wersji papierowej, nadesłane po terminie lub pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

Wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez system OSF. Aby przesłać wniosek należy użyć przycisku Wyślij do Narodowego Centrum Nauki. System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków, w tym konkursie więc 17.03.2014 r. Po tym terminie wniosku nie da się ani edytować, ani wysłać do NCN drogą elektroniczną, choć możliwe jest jego wydrukowanie. Potwierdzeniem faktu, że wniosek został prawidłowo wysłany jest zmiana jego statusu w systemie na Wysłany. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku w przypadku przeciążenia systemu w ostatnich dniach składania wniosków.

Formularz drukuje się z systemu OSF przy użyciu przycisku Drukuj wersję do NCN. Wydruk ten jest jedyną akceptowaną przez NCN wersją papierową wniosku. UWAGA: przed wydrukowaniem należy zwrócić uwagę na ustawienia druku, bowiem wydruk musi zawierać wszystkie niezbędne elementy: nagłówki stron, stopki itp. Samo wydrukowanie wniosku z systemu nie oznacza jego przesłania do NCN. Wersja papierowa wniosku musi być opatrzona oryginałami wymaganych pieczęci oraz podpisana przez Wnioskodawcę (skany ani faksymile nie są akceptowane).

Wniosek w wersji papierowej wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przekazać do siedziby Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, dopisując na kopercie nazwę konkursu „FUGA 3” i oznaczenie panelu. Wniosek można doręczyć do NCN osobiście lub przesłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego – aktualnie Poczta Polska S.A. Decyduje data stempla pocztowego. Z powodu dużej liczby zgłoszeń do konkursu, NCN nie wysyła potwierdzenia otrzymania papierowej wersji wniosku. Aby uzyskać takie potwierdzenia można nadać wniosek specjalnym listem za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane.