Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie FUGA 3 – wypełnianie zakładek formularza


Przejdź do:

1.Zakładka: MIEJSCE ODBYCIA STAŻU

W sekcji Status wnioskodawcy automatycznie wybrana jest opcja Osoba fizyczna.

W sekcji Miejsce odbycia stażu  należy zidentyfikować jednostkę stażową. Jako wnioskodawcę można wskazać jednostkę figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nową jednostkę (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane Jednostki naukowej muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę jednostki oraz kompletny adres siedziby.
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do A. 6. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1) lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi TAK lub NIE.

Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, wówczas, zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza się informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 1. Pytanie Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? również wymaga odpowiedzi TAK lub NIE. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 2. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy; można podać również numer EDG (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
 3. Kwestionariusz niewystępowania pomocy de minimis wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Przed wypełnieniem Kwestionariusza  należy wybrać opcję Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy państwa, w tym pomocy de minimis. Formularz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wyświetli się informacja, czy wnioskowane finansowanie na realizację projektu badawczego nie stanowi dla podmiotu pomocy de minimis. W przypadku udzielenia odpowiedzi wskazujących, że finansowanie stażu będzie stanowić dla podmiotu będącego miejscem realizacji stażu pomoc de minimis dalsze wypełnienie wniosku nie będzie możliwe, gdyż w konkursie FUGA 3 pomoc de minimis nie będzie udzielana.

Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy de minimis wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej /osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do papierowej wersji wniosku: jest to obligatoryjny załącznik do wniosku.

 1. Dane Kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie, po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.

2. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tematyka badań naukowych realizowanych podczas stażu podoktorskiego. Tytuł wprowadzany jest za pomocą edytora tekstu w systemie OSF, bez możliwości wklejenia tekstu. Tytuł ten może być dowolnie modyfikowany w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować.
 2. Obszar badawczy, czyli numer panelu dyscyplin: w tej zakładce można go zmienić.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące, wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj: z listy, najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie). Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące, ale nie można wybrać ich więcej niż trzy.
 4. Planowany termin rozpoczęcia stażu, wybieramy jedną z trzech opcji: 1 października 2014, 1 listopada 2014 lub 1 grudnia 2014. 
 5. Planowany okres trwania stażu podaje się w miesiącach, pamiętając, że okres trwania stażu nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 36 miesięcy.
 6. Liczba wykonawców projektu jest to liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, obejmuje Wnioskodawcę i opiekuna; rubryka ta uzupełniana jest automatycznie.
 7. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.

3. Zakładka: CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

 1. Kategoria naukowa jednostki stażowej, przyznana w oparciu o przepisy art. 42 i następne ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,  a także wydanego na podstawie art. 44 ust. 2 powyższej ustawy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 877). Przycisk Edytuj otwiera listę wszystkich kategorii nadawanych przez MNiSW, należy zaznaczyć prawidłową i kliknąć Zapisz.
 2. Charakterystyka jednostki naukowej, w której będzie realizowany staż, przycisk Edytuj otwiera okno, tekst wpisuje się w edytorze, po zakończeniu należy kliknąć zapisz.

4. Zakładka: UZASADNIENIE – BADANIA PODSTAWOWE

W tej zakładce kierownik projektu ma obowiązek uzasadnić, że proponowane do przeprowadzenia w ramach stażu badania naukowe  dotyczą badań podstawowych. Przycisk Edytuj otwiera okno, tekst wpisuje się w edytorze, po zakończeniu należy nacisnąć zapisz.

5. Zakładka WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY

W tej zakładce kierownik projektu deklaruje, czy wniosek był już składany do NCN. Jeśli odpowiedź brzmi TAK, kierownik zobowiązany jest podać numer rejestracyjny konkretnego wniosku oraz wyjaśnić, co zostało w nowo składanym lub skorygowanym wniosku zmienione. Można również odpowiedzieć na zarzuty ekspertów.

6. Zakładka WNIOSKODAWCA/OPIEKUN NAUKOWY

Zarówno dane Wnioskodawcy, jak i opiekuna naukowego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy lub „Moi” wykonawcy. Najpierw należy wpisać Wnioskodawcę, a następnie Opiekuna naukowego:

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest  identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj.
 • Osoby spoza bazy w formularzu należy wpisać wszystkie wymagana dane osobowe, jak imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, fax, email, nr PESEL. W przypadku Wnioskodawcy należy odpowiedzieć na dwa dodatkowe pytania: czy Wnioskodawca spełnia kryteria osoby rozpoczynającej  karierę naukową (zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki) oraz czy posiada zatwierdzony stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca i Opiekun naukowy wypełniają ankietę dorobku naukowego.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji stażu wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych przy wprowadzaniu poszczególnych osób do systemu.
 2. Podmiot – w tym miejscu system OSF automatycznie wstawi jednostkę naukową wskazaną jako miejsce planowanego stażu w sekcji: miejsce odbycia stażu.
 3. Dane osobowe należy wypełnić używając przycisku Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”.  Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN
 4. Dane adresowe należy wypełnić używając przycisku Edytuj, należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli inny niż zamieszkania.
 5. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie przez system,  należy wybrać odpowiednio: bez miejsca pracy, dodaj z bazy OPI, dodaj spoza bazy. W przypadku miejsca pracy spoza bazy należy wypełnić wszystkie niezbędne dane w oknie edytowalnym i nacisnąć zapisz.
 6. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H wypełniane są  przez Wnioskodawcę i opiekuna naukowego:
  • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać 0 jako liczbę cytowań oraz 0 jako wartość indeksu H.
  • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H.
  • Dane o dorobku naukowym (liczbie cytowań i indeksie H) dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of Science (Thomson Reuters), a dla paneli HS wg Web of Science lub Publish or Perish. Wartości pięcioletniego Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).
  • Dodatkowo dla paneli HS możliwe jest wybranie przycisku N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp.). Jeśli osiągnieciem naukowym są publikacje należy wybrać odpowiednio WoS lub Publish or Perish i podać odpowiednie współczynniki.
 7. Szczegółowa ankieta dorobku. UWAGA: w tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj.
 • Przebieg kariery naukowej – tę część wypełniają: Wnioskodawca i Opiekun naukowy.
  1.  Dla opiekuna naukowego należy przedstawić: opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając: nazwy szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
  2. Dla Wnioskodawcy należy podać: nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra), stopnia naukowego.
 • Dorobek naukowy – tę część wypełniają: Wnioskodawca i opiekun naukowy.
  1. dla paneli HS Wnioskodawca podaje wykaz wszystkich dotychczasowych publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, a Opiekun naukowy do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku. Publikacje powinny pochodzić z lat 2004-2014, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku.
  2. Dla paneli HS – nauki o sztuce Wnioskodawca i opiekun wypełniają zakładkę Dorobek naukowy sztuka: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, należy podać wszystkie dokonania w przypadku Wnioskodawcy oraz do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym w okresie ostatnich 10 lat w przypadku opiekuna naukowego(np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego).
  3. Dla paneli NZ i ST, Wnioskodawca podaje wykaz wszystkich dotychczasowych publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, a Opiekun naukowy do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku. Publikacje powinny pochodzić z lat 2009-2014, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku.

Kolejne publikacje należy wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł; źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.); rok wydania; aktualny pięcioletni "impact factor" (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero); liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero). Jeżeli Wnioskodawca/Opiekun Naukowy  nie posiada żadnych publikacji należy wybrać opcje nie dotyczy. Potwierdzenie TAK  automatycznie wypełnia pole.

 • Proj. badawcze - wypełnia tylko Wnioskodawca: należy podać: tytuły i numery projektów, źródła ich finansowania, lata i miejsce realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu oraz wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie. Jeżeli Wnioskodawca nie uczestniczył w realizacji żadnych projektów badawczych wybiera opcję nie dotyczy. Potwierdzenie TAK  automatycznie wypełnia pole.
 • Dośw. naukowe (Doświadczenie naukowe): Tylko Wnioskodawca opisuje doświadczenia zdobyte w kraju i za granicą, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, oraz okres pobytu.
 • Wyróżnienia – tę część wypełnia tylko  Wnioskodawca.  Powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia będące efektem prowadzenia badań naukowych: należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę.
 • Zakładka stypendia i nagrody wypełnia tylko Wnioskodawca. Należy podać wszystkie otrzymane stypendia i nagrody, które otrzymał w trakcie dotychczasowej kariery naukowej.

UWAGA! Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. wnioskodawca nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać nie dotyczy.

Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane.

7. Zakładka: PLANOWANE WYDATKI

W planowanych wydatkach należy rozplanować poszczególne zadania badawcze w czasie trwania projektu i podać ich przewidywany koszt. Wprowadzane kwoty powinny być zaokrąglane do pełnych złotych. Podczas wypełniania tej części formularza należy wziąć pod uwagę wszelkie wydatki, związane z planowanymi badaniami. Można zaplanować koszty uczestnictwa w konferencjach, zakup książek, odczynników, materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i biurowego, można również zaplanować usługi obce.

UWAGA!! Przy opracowywaniu kosztów planowanych badań należy ściśle przestrzegać regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów. Zostały one zawarte w katalogu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych będącym załącznikiem do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich przyjętym uchwałą Rady NCN nr 90/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

UWAGA! W ramach projektów FUGA nie można planować zakupu aparatury naukowo-badawczej.

Tabele planowanych wydatków otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

UWAGA: Koszty podane w planowanych wydatkach muszą być identyczne z kosztami podanymi w kosztorysie. System sygnalizuje ewentualną niezgodność kwot: w polu Różnica, na samym dole tabeli, pojawia się wartość podświetlona na czerwono. Ponadto, pod tabelą kosztorys i planowane wydatki, pojawia się wartość wykazana w kosztorysie i sumie planowanych wydatków.  Przekroczenie dopuszczalnego limitu na badania naukowe jest również sygnalizowane pod tabelą. Jeżeli kwoty  są różne, należy je skorygować, bowiem takiego wniosku nie można ani wysłać do NCN, ani wydrukować. 

8. Zakładka: KOSZTORYS

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację stażu podoktorskiego w kolejnych latach kalendarzowych.

1. Planowany okres trwania stażu: planowany okres trwania stażu i termin jego rozpoczęcia system OSF pobiera automatycznie z zakładki Informacje ogólne. Do momentu wydruku ostatecznego wniosku i wysłania do NCN, czas trwania i termin rozpoczęcia stażu można  modyfikować.

2. Wsparcie finansowe stażu przez NCN: W tabeli automatycznie uzupełniane są wartości: Wynagrodzenie dla wnioskodawcy brutto i środki dla jednostki na zorganizowanie środowiska pracy. Wnioskodawca po kliknięciu przycisku Edytuj uzupełnia jedynie wysokość zaplanowanych środków na realizację badań naukowych. Kwota Razem w pozycji środki na realizację badań naukowych w kosztorysie musi być równa kwocie razem w Planowanych wydatkach.  

Kwoty powinny być zaokrąglone do pełnych złotych.

Limit środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy na realizację badań nie może przekraczać odpowiednio:

 • 24 tys. zł dla paneli HS;
 • 72 tys. zł dla paneli ST i NZ.

Wysokość finansowania jest proporcjonalna do liczby miesięcy zadeklarowanych jako planowany okres trwania stażu (przykładowe wyliczenie kwoty wsparcia na badania naukowe, dla projektu w panelu NZ, trwającego 28 m-cy: (72 tys./12)*28 = 168 tys. – jest to maksymalna kwota jaką może zaplanować Wnioskodawca). 

UWAGA: Gdy przekroczony zostanie limit środków jakie można przeznaczyć na badania naukowe, system zasygnalizuje ten fakt i uniemożliwi zapisanie danych wprowadzonych do tabeli kosztorys.

Przedstawiony w projekcie kosztorys powinien być skalkulowany precyzyjnie i realistycznie, nie może być ani przeszacowany, ani niedoszacowany; każda pozycja w kosztorysie powinna mieć swoje odzwierciedlenie w opisie planowanych do realizacji badaniach naukowych.

9. ZAKŁADKA: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca/Opiekun oraz Miejsce odbycia stażu.

W sekcji Oświadczenia Wnioskodawca zobligowany jest do uzupełnienia:

 •  pkt 3 Oświadczenia wnioskodawcy, należy wybrać podświetlony na niebiesko tekst odbywam studia/ukończyłem studia/ nie odbywam studiów III stopnia w jednostce naukowej. Należy wybrać odpowiednią opcję i kliknąć zapisz. Jeżeli wnioskodawca odbywał lub odbywa studia III stopnia  należy zidentyfikować jednostkę, w której Wnioskodawca je odbywa/ukończył. Jednostkę można wybrać na dwa sposoby: można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub w przypadku osób, które odbywały studia III stopnia za granicą wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj jednostkę zagraniczną);
 • pkt 4 Oświadczenia wnioskodawcy należy wypełnić:
  1. Gdy Wnioskodawca ma nadany stopień naukowy doktora, podaje informacje, naciskając  podświetlone na czerwono znaki zapytania: datę nadania stopnia doktora oraz stopień nauk. Następnie Wnioskodawca wybiera jednostkę, która nadała mu  stopień doktora nauk. Jednostkę można wybrać na dwa sposoby: wskazać jednostkę figurującą w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić jednostkę zagraniczną (przycisk jednostkę zagraniczną).
  2. Gdy Wnioskodawca nie posiada nadanego stopnia doktora nauk  podaje informacje, naciskając podświetlone na czerwono znaki zapytania: termin do którego uzyska stopień naukowy doktora nauk oraz informację o stopniu nauk, jaki będzie nadany. Następnie Wnioskodawca wybiera jednostkę, w której uzyska stopień doktora. Jednostkę można wybrać na dwa sposoby – jak wyżej.                                                                               

UWAGA! Jeżeli województwo, w którym znajduje się jednostka naukowa,  w której wnioskodawca:

 • ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia, lub i
 • uzyskał/ uzyska stopień naukowy doktora jest to samo co województwo jednostki stażowej, system nie pozwoli na wydrukowanie i wysłanie wniosku. Wniosek taki nie spełnia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz Uchwale Rady NCN nr 92/2013, z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie warunków konkursu FUGA 3 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Naczelnym celem stażu w ramach konkursu FUGA jest mobilność, czyli przeniesienie stażysty do nowego środowiska naukowego, znajdującego się w innym województwie.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować dane wprowadzane do treści oświadczeń. Komplet wymaganych oświadczeń dostępny jest do wglądu poprzez przycisk wydruku wniosku. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń, składanych przez Wnioskodawcę.

10. Zakładka: OPIS BADAŃ NAUKOWYCH

Opis badań naukowych planowanych przez wnioskodawcę do realizacji podczas stażu podoktorskiego należy wypełnić w języku polskim, dla wszystkich paneli (NZ, ST, HS).

Objętość szczegółowego opisu nie może przekroczyć 10 stron zdefiniowanego maszynopisu. Rozmiar strony -  A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy – boczne 2 cm, dolne 1,5 cm.

Opis badań naukowych planowanych podczas realizacji stażu podoktorskiego może być podany  na dwa sposoby:

 1. poprzez wypełnienie poszczególnych podsekcji bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przyciskiem Zapisz w każdym oknie (Cel naukowy, Znaczenie planowanych badań, Koncepcja i plan badań, Metodyka, Literatura);
 2. poprzez załączenie pliku, który musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu.  Musi więc zawierać: Cel naukowy, Stan wiedzy, Znaczenie, Koncepcja i plan badań, Metodyka, Efekt w języku polskim. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF.

UWAGA: Proszę przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

11. ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

 • Wnioskodawca dołącza minimum dwa listy referencyjne. Nie istnieją formalne wymogi dotyczące formy ani treści listów referencyjnych. Ich celem jest uwiarygodnienie kandydata. Listy referencyjne (osoba referenta, jej związek z kandydatem, rekomendacja itp.) będą podlegać analizie Zespołu Ekspertów. Akceptowalne są listy referencyjne w języku polskim lub angielskim. Nie jest konieczne załączenie oryginału listu do wersji drukowanej wniosku, można załączyć skan.
 • Gdy Wnioskodawca posiada nadany stopień doktora nauk, dołącza Kopię dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora.
 • W przypadku osób nieposiadających nadanego stopnia doktora: oświadczenie promotora pracy doktorskiej o stopniu zaawansowania rozprawy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora oraz aktualną wersję rozprawy doktorskiej w formie załącznika elektronicznego.

Każdy wnioskodawca przekazuje oświadczenie o niewystępowaniu  pomocy państwa wraz z wypełnionym kwestionariuszem niewystępowania pomocy de minimis wyłącznie w wersji papierowej.

Jednostki nieotrzymujące dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazują dodatkowo, w formie pisemnej, informacje dotyczące:

 1. badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
 2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

UWAGA: Osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe załączniki, o których uzupełnienie wystąpią pracownicy NCN w trakcie oceny formalnej.