Wyniki konkursu MINIATURA 2


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia 2018 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-01

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Wiktoria Kudela-Świątek, dr Antonina Chmura-Skirlińska, dr Weronika Bieniasz
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 kwietnia 2018 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2018-08-01

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Grzech a choroba. Natura zależności między chorobą a grzechem w świetle analizy egzegetycznej J 5,14 i 9,2-3 - kwerendakwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIks. dr Adam Kubiś6930
2Badanie pilotażowe zmian w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Łodzi, wynikających z wprowadzenia ograniczenia w handlu w niedzielebadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Szymon Adam Wiśniewski35882
3Zasada gościnności a założenia etyczne w myśli Immanuela Kantawyjazd badawczyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynieks. dr Zdzisław Kieliszek5720
4Wsparcie procesów logistycznych w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów telematycznychbadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr inż. Wojciech Zalewski40590
5Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii EuropejskiejkwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Maciej Serowaniec6490
6Przygotowanie sekwencji ruchu oczu a wzrokowa uwaga przestrzenna.badania wstępneAkademia Ignatianum w Krakowiedr Łukasz Michalczyk14278
7Rola służb bezpieczeństwa w polityce władz jugosłowiańskich wobec Kościołów i wyznań w latach 1945-74kwerendaUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Paweł Wawryszuk31908
8Regionalna konwergencja społeczna w Unii Europejskiejwyjazd badawczyPolitechnika Gdańskadr Marta Ewa Kuc24970
9Zygmunt Haupt w zbiorach archiwum Instytutu Literackiego - kwerenda naukowakwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Paweł Tomasz Panas6349
10Samorządność uczniowska a włączanie społeczne w edukacji specjalnejbadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Maciej Jabłoński14522
Nauki o życiu
1Wstępna analiza potencjału symbiotycznych bakterii Rhizobium jako wektora transformacji genetycznej roślin Phaseolus vulgarisbadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Katarzyna Anna Hnatuszko-Konka41800
2Opracowanie optymalnego modelu badawczego do projektu "Niekanoniczne funkcje białka ABCC4 w progresji nowotworowej".badania wstępneInstytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Naukdr Jakub Mateusz Kryczka49500
3Zredukowany tlenek grafenu (rGO) jako czynnik indukujący hipoksję oraz modulator apoptozy w komórkach raka sutka inkubowanych w obecności inhibitora proteasomówbadania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Rafał Krętowski50000
4Wstępna ocena wpływu nanokompozytu heksagonalnego azotku boru dekorowanego nanocząsteczkami złota (h-BN-Au) i wybranymi lekami na prawidłowe i nowotworowe komórki w warunkach in vitrobadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Magdalena Joanna Jędrzejczak-Silicka49500
5Zmiany ekspresji genów związanych z reakcją zapalną komórek obserwowane w odpowiedzi na wysiłek fizyczny o dużej intensywności u zawodników zaadoptowanych w przebiegu wieloletniego treningu oraz u osób nietrenującychbadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańskudr hab. Agnieszka Monika Maciejewska-Skrendo49995
6Czy konkurencja jest stresująca? Badania parametrów stresu oksydacyjnego w wyniku oddziaływania czynnika biotycznegobadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Dagmara Błońska24750
7Model dostosowania układu biologicznego do zmiennego obciążenia azotem amonowym w procesie oczyszczania odcieków składowiskowychbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr inż. Justyna Anna Koc-Jurczyk49500
8Analiza jakościowa i ilościowa karotenoidów zawartych w piórach i ich wpływ na intensywność koloru czerwonych ornamentów dzięcioła średniego (Dendrocopos medius).badania pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr hab. Ewa Węgrzyn49999
9Określenie udziału kwasu glutaminowego w wiązaniu ATP przez centrum katalityczne cyklaz adenylanowych z Arabidopsis thaliana.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Brygida Świeżawska49665
10Wpływ temperatury i zawartości tlenu w wodzie na tempo procesów życiowych ektotermów zbudowanych z różnej wielkości komórek na przykładzie modelowego gatunku ryb Danio reriostaż naukowyUniwersytet w Białymstokudr Adam Hermaniuk48360
11Ocena procesu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy w przebiegu endometrosis na poziomie genowym.badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Małgorzata Andrea Domino50000
12Badanie gęstości kości w aspekcie jej składu mineralnego i stopnia nagromadzenia tkanki tłuszczowej u trzewnej u starzejących się mężczynbadania wstępnePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr inż. Aleksandra Rył32030
13Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych (Hippoboscidae) w przenoszeniu świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce północno- wschodniejbadania wstępneInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Joanna Werszko49500
14Grelina i jej znaczenie w nowotworachbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Adam Ireneusz Cygankiewicz49500
15Czy obniżona presja ze strony lokalnych wrogów może determinować nieoptymalne preferencje siedliskowe? Badanie czynników osłabiających inwazję Impatiens balfourii w Europiewyjazd badawczyInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Naukdr Kamil Najberek43256
16Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwiebadania pilotażoweKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIdr Tadeusz Góralczyk49995
17Analiza wpływu jadu pszczelego oraz propolisu na przebieg procesu adipogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej - ATCC PCS-500-011badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Joanna Kocot41349
Nauki ścisłe i techniczne
1Złożoność problemów homomorfizmu dla szczególnych klas grafówkonsultacje naukowePolitechnika Warszawskadr Paweł Rzążewski10418
2Wyznaczanie parametrów akustycznych rezonatorów o zmiennej geometrii. Metody analityczne i numeryczne. Wyjazd konferencyjny.wyjazd konferencyjnyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Przemysław Adam Młynarczyk20680
3Metalocenylotio-β-laktamy - nowa grupa inhibitorów bakteryjnych β-laktamaz Ser i MBLbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Łukasz Jan Szczupak49229