śr., 17/10/2018 - 14:51

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci CHIST-ERA, obejmującego następujące zakresy tematyczne:

 • Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
 • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN).

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W marcu 2019 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Elektroniczny system składania wniosków (ESS) w konkursie CHIST-ERA Call 2018 będzie dostępny na stronie programu: http://www.chistera.eu/.  

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria*, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania**.

*tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu (ACAI)
**tylko w obrębie drugiego tematu konkursu (SDCDN)

Dokumentacja konkursowa:


HARMONOGRAM KONKURSU:

 • Termin składania pre-proposals: 15 stycznia 2019 r.; godz. 17.00 CET
 • Zaproszenie do składania full proposals: marzec 2019r.
 • Termin składania full proposals: maj 2019 r.
 • Wyniki konkursu: październik 2019 r.

Czas trwania projektu: 24 lub 36 miesięcy

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych, udostępnionego na stronie http://www.chistera.eu/node/add/call-2018-eoi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE


Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach uczestnictwa i kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w uchwale Rady NCN nr 89/2018 z dnia 11 października 2018r. dotyczącej udziału polskich zespołów w wielostronnych konkursach międzynarodowych (UNISONO).
 2. Polscy wnioskodawcy składają wniosek krajowy o finansowanie projektu w systemie ZSUN/OSF na etapie składania wniosku pełnego (tzw. full proposal). Wniosek będzie zawierał kosztorys, który należy wypełnić zgodnie z informacjami o kosztach kwalifikowalnych obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 3. Jeżeli polskim wnioskodawcą jest grupa podmiotów, z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego, którego dotyczy wniosek. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całej grupy łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO grupy podmiotów dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 4. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
 5. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 8 marca 2018 r.: 1 EUR= 4,2024 PLN.
 6. Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.

Kontakt: