Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 26 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach.

Zestawienie prezentuje aktualnie obowiązujący wykaz dyscyplin i grup dyscyplin (dla konkursów ogłaszanych od 15 grudnia 2022 r.). Wykazy obowiązujące dla poszczególnych konkursów stanowią załączniki do ogłoszeń o konkursach.

Rozwiń wszystkie podpanele »

Zwiń wszystkie podpanele »


HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Skrót Nazwa panelu Dziedziny
HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia
HS1_01 Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
HS1_02 Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe
HS1_03 Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)
HS1_04 Logika, metodologia nauk, filozofia nauki
HS1_05 Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
HS1_06 Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
HS1_07 Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
HS1_08 Estetyka (w tym: teorie piękna, język sztuki)
HS1_09 Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze
HS1_10 Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
HS1_11 Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna
HS1_12 Religie świata
HS1_13 Teologia fundamentalna
HS1_14 Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka
HS1_15 Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika
HS1_16 Inne zagadnienia pokrewne
HS2 Kultura i twórczość kulturowa literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, nauki o sztuce, architektura
HS2_01 Historia literatury światowej (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej) i narodowej; krytyka i interpretacja literacka
HS2_02 Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa
HS2_03 Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
HS2_04 Bibliologia i informatologia
HS2_05 Językoznawstwo historyczne, porównawcze, typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy
HS2_06 Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych
HS2_07 Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego
HS2_08 Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
HS2_09 Konserwacja dzieł sztuki, konserwatorstwo
HS2_10 Muzealnictwo
HS2_11 Muzyka (twórczość, wykonawstwo, teoria muzyki), muzykologia
HS2_12 Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)
HS2_13 Filmoznawstwo i media audiowizualne
HS2_14 Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
HS2_15 Inne zagadnienia pokrewne
HS3 Wiedza o przeszłości historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa
HS3_01 Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
HS3_02 Historia społeczna
HS3_03 Historia polityczna (w tym ustroju)
HS3_04 Historia gospodarcza
HS3_05 Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
HS3_06 Historiografia, teoria i metodologia historii
HS3_07 Archiwistyka
HS3_08 Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
HS3_09 Numizmatyka i epigrafika
HS3_10 Papirologia
HS3_11 Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
HS3_12 Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
HS3_13 Inne zagadnienia pokrewne
HS4 Jednostka, instytucje, rynki ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka
HS4_01 Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
HS4_02 Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
HS4_03 Ekonometria i metody statystyczne
HS4_04 Dynamika ludności i procesy demograficzne
HS4_05 Zasoby i rozwój zrównoważony
HS4_06 Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
HS4_07 Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość
HS4_08 Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
HS4_09 Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
HS4_10 Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
HS4_11 Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
HS4_12 Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
HS4_13 Ekonomia międzynarodowa
HS4_14 Geografia społeczno-ekonomiczna
HS4_15 Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
HS4_16 Inne zagadnienia pokrewne
HS5 Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
HS5_01 Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
HS5_02 Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
HS5_03 Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
HS5_04 Prawo karne
HS5_05 Prawo prywatne
HS5_06 Teoria polityki i myśl polityczna
HS5_07 Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
HS5_08 Polityka regionalna
HS5_09 Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
HS5_10 Bezpieczeństwo i obronność
HS5_11 Inne zagadnienia pokrewne
HS6 Człowiek i życie społeczne psychologia, pedagogika, socjologia
HS6_01 Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
HS6_02 Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa
HS6_03 Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna
HS6_04 Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji
HS6_05 Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia
HS6_06 Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu
HS6_07 Historia myśli psychologicznej, metodologia, psychometria, diagnostyka psychologiczna
HS6_08 Pedagogika ogólna, porównawcza i kultury
HS6_09 Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
HS6_10 Pedagogika specjalna
HS6_11 Pedagogika edukacji (szkolna, szkoły wyższej) i dydaktyka
HS6_12 Teoria i filozofia wychowania, historia oświaty i wychowania
HS6_13 Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych
HS6_14 Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo
HS6_15 Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
HS6_16 Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
HS6_17 Socjologia gospodarki i edukacji
HS6_18 Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
HS6_19 Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów
HS6_20 Przestrzeń publiczna
HS6_21 Inne zagadnienia pokrewne

ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

Skrót Nazwa panelu Dziedziny
ST1 Nauki matematyczne wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyki i statystyki
ST1_01 Logika i podstawy matematyki
ST1_02 Algebra
ST1_03 Teoria liczb
ST1_04 Geometria algebraiczna i zespolona
ST1_05 Geometria
ST1_06 Topologia
ST1_07 Grupy Liego i algebry Liego
ST1_08 Analiza
ST1_09 Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna
ST1_10 Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne
ST1_11 Równania różniczkowe cząstkowe
ST1_12 Metody matematyczne fizyki
ST1_13 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
ST1_14 Matematyka dyskretna i kombinatoryka
ST1_15 Matematyczne aspekty informatyki
ST1_16 Analiza numeryczna
ST1_17 Matematyka stosowana
ST1_18 Teoria sterowania i optymalizacja
ST1_19 Inne zagadnienia pokrewne
ST2 Podstawowe składniki materii fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna
ST2_01 Fundamentalne oddziaływania i pola
ST2_02 Fizyka cząstek elementarnych
ST2_03 Fizyka jądrowa
ST2_04 Astrofizyka jądrowa
ST2_05 Fizyka gazów i plazmy
ST2_06 Elektryczność i magnetyzm
ST2_07 Fizyka atomowa i molekularna
ST2_08 Ultrazimne atomy i cząsteczki
ST2_09 Optyka, optyka nieliniowa i nanooptyka
ST2_10 Optyka kwantowa i informacja kwantowa
ST2_11 Lasery, ultrakrótkie impulsy i fizyka laserowa
ST2_12 Teoria względności i grawitacja
ST2_13 Termodynamika
ST2_14 Zjawiska nieliniowe
ST2_15 Metrologia i metody pomiarowe
ST2_16 Fizyka statystyczna (gazy)
ST2_17 Układy złożone
ST2_18 Akustyka
ST2_19 Podstawy fizyki i fizyka matematyczna
ST2_20 Inne zagadnienia pokrewne
ST3 Fizyka fazy skondensowanej struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka, fizyka biologiczna
ST3_01 Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
ST3_02 Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej, dynamika sieci krystalicznych
ST3_03 Własności transportowe materii skondensowanej
ST3_04 Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.
ST3_05 Fizyczne własności półprzewodników i izolatorów
ST3_06 Makroskopowe zjawiska kwantowe: nadprzewodnictwo, nadciekłość, itp.
ST3_07 Spintronika
ST3_08 Magnetyzm i układy skorelowane
ST3_09 Oddziaływanie materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.
ST3_10 Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.
ST3_11 Fizyka mezoskopowa
ST3_12 Elektronika molekularna
ST3_13 Struktura i dynamika układów nieuporządkowanych, miękka materia itp.
ST3_14 Dynamika płynów (zagadnienia fundamentalne)
ST3_15 Fizyka statystyczna fazy skondensowanej, przejścia fazowe, szum i fluktuacje itp.
ST3_16 Fizyka układów biologicznych
ST3_17 Inne zagadnienia pokrewne
ST4 Chemia chemia fizyczna/fizyka chemiczna, chemia teoretyczna, chemia analityczna, chemia nieorganiczna
ST4_01 Chemia fizyczna, fizyka chemiczna
ST4_02 Metody spektroskopowe i spektrometryczne
ST4_03 Struktura i architektura molekularna
ST4_04 Chemia teoretyczna i obliczeniowa
ST4_05 Chemia analityczna
ST4_06 Metody instrumentalne w chemii
ST4_07 Elektrochemia, mikroprzepływy w chemii, sensory
ST4_08 Fotochemia
ST4_09 Kataliza
ST4_10 Chemia koloidów
ST4_11 Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka
ST4_12 Chemia jądrowa i radiacyjna
ST4_13 Chemia środowiska
ST4_14 Chemia nieorganiczna
ST4_15 Chemia fizyczna systemów biologicznych
ST4_16 Inne zagadnienia pokrewne
ST5 Synteza chemiczna i nauka o materiałach  
ST5_01 Właściwości strukturalne materiałów
ST5_02 Materiały o strukturze ciała stałego
ST5_03 Modyfikacja powierzchni materiałów
ST5_04 Cienkie warstwy
ST5_05 Materiały polimerowe
ST5_06 Materiały porowate, ceramiczne, szkła
ST5_07 Kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne itp.
ST5_08 Biomateriały, materiały biozgodne
ST5_09 Nowopowstające materiały
ST5_10 Chemia koordynacyjna, supramolekularna
ST5_11 Chemia makromolekularna
ST5_12 Chemia polimerów
ST5_13 Chemia organiczna
ST5_14 Chemia biologiczna
ST5_15 Chemia medyczna
ST5_16 Ciecze jonowe
ST5_17 Inne zagadnienia pokrewne
ST6 Informatyka i technologie informacyjne technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne
ST6_01 Architektura systemów komputerowych, przetwarzanie wszechobecne
ST6_02 Systemy komputerowe, systemy równoległe i rozproszone, sieci sensorów, systemy wbudowane, systemy cybernetyczne
ST6_03 Systemy programowania, systemy operacyjne, metody rozwoju oprogramowania, języki programowania
ST6_04 Metody formalne, teoretyczne podstawy informatyki w tym informatyka teoretyczna, informatyka kwantowa
ST6_05 Kryptologia, prywatność i bezpieczeństwo informacji
ST6_06 Algorytmika, algorytmy równoległe, rozproszone i sieciowe, algorytmiczna teoria gier
ST6_07 Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe
ST6_08 Grafika komputerowa, przetwarzanie obrazów, wizualizacja komputerowa, multimedia, gry komputerowe
ST6_09 Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego
ST6_10 Technologie i systemy informatyczne, bazy danych, technologie internetowe, w tym wyszukiwanie informacji i biblioteki cyfrowe
ST6_11 Uczenie maszynowe, statystyczne przetwarzanie danych i zastosowania w przetwarzaniu sygnałów (np. mowy, obrazów, filmów)
ST6_12 Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
ST6_13 Bioinformatyka, bioobliczenia, obliczenia DNA i molekularne
ST6_14 Inne zagadnienia pokrewne
ST7 Inżynieria systemów systemy elektryczne, elektroniczne, optyczne, telekomunikacyjne, biomedyczne, robotyczne
ST7_01 Inżynieria sterowania w automatyce i robotyce, biocybernetyka
ST7_02 Inżynieria systemów w elektrotechnice i energoelektronice
ST7_03 Inżynieria symulacji i modelowania
ST7_04 Inżynieria systemów mikro-, nano-, bionicznych, systemy biosensorowe
ST7_05 Układy z elementami elektronicznymi, optoelektronicznymi i fotonicznymi
ST7_06 Technologie telekomunikacyjne, techniki wysokiej częstotliwośc
ST7_07 Przetwarzanie i analiza sygnałów, biopomiary, bioobrazowanie
ST7_08 Sieci telekomunikacyjne, telemedycyna
ST7_09 Interfejsy człowiek-komputer
ST7_10 Sprzętowa implementacja algorytmów
ST7_11 Zastosowania elementów i systemów elektronicznych, optoelektronicznych i fotonicznych (np. w inżynierii biomedycznej)
ST7_12 Wytwarzanie, przesył i użytkowanie energii elektrycznej
ST7_13 Inne zagadnienia pokrewne
ST8 Inżynieria procesów i produkcji procesy i modele chemiczne, lądowe, środowiskowe, mechaniczne, biomechaniczne, energetyczne, transportowe, biologiczne
ST8_01 Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
ST8_02 Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza
ST8_03 Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
ST8_04 Mechanika płynów, termodynamika techniczna
ST8_05 Systemy energetyczne: produkcja, dystrybucja
ST8_06 Mechatronika, biomechatronika, mechanika precyzyjna
ST8_07 Budowa maszyn: modelowanie, kształtowanie, obróbka
ST8_08 Mechanika ciała stałego, biomechanika
ST8_09 Wzornictwo, projektowanie i produkcja wyrobów i maszyn, ergonomia
ST8_10 Zagadnienia techniczne i technologiczne w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym
ST8_11 Planowanie i sterowanie produkcją
ST8_12 Zagadnienia techniczne i technologiczne transportu
ST8_13 Akustyka architektoniczna
ST8_14 Inżynieria środowiska, m.in. zrównoważone projektowanie, oczyszczanie ścieków i wody, recykling, regeneracja lub odzysk związków, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, czyste technologie, chemiczne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym
ST8_15 Bioinżynieria, narządy sztuczne
ST8_16 Inne zagadnienia pokrewne
ST9 Astronomia i badania kosmiczne astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty
ST9_01 Fizyka Słońca i przestrzeni międzyplanetarnej
ST9_02 Planety i małe ciała Układu Słonecznego
ST9_03 Materia międzygwiazdowa
ST9_04 Powstawanie gwiazd i planet
ST9_05 Układy planetarne pozasłoneczne
ST9_06 Astrobiologia
ST9_07 Gwiazdy i układy gwiazdowe
ST9_08 Droga Mleczna
ST9_09 Powstawanie i ewolucja galaktyk
ST9_10 Gromady galaktyk i wielkoskalowa struktura Wszechświata
ST9_11 Astrofizyka wysokich energii: promieniowanie rentgenowskie, gamma, kosmiczne; neutrina
ST9_12 Astrofizyka relatywistyczna
ST9_13 Ciemna materia, ciemna energia
ST9_14 Astronomia fal grawitacyjnych
ST9_15 Kosmologia
ST9_16 Badania Ziemi i otoczenia z wykorzystaniem technik satelitarnych
ST9_17 Duże bazy danych: archiwizacja, przechowywanie i analiza
ST9_18 Techniki obserwacyjne i satelitarne, teleskopy, detektory
ST9_19 Inne zagadnienia pokrewne
ST10 Nauki o Ziemi nauki geologiczne, nauki o atmosferze i klimacie, geochemia, geodezja, geoekologia, geofizyka, geografia fizyczna, geoinformatyka, geologia planetarna, gleboznawstwo, górnictwo, oceanologia chemiczna i fizyczna, ochrona środowiska
ST10_01 Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
ST10_02 Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
ST10_03 Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, geomagnetyzm, pole grawitacyjne Ziemi
ST10_04 Geochemia, biogeochemia
ST10_05 Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
ST10_06 Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia morska, geologia planetarna
ST10_07 Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
ST10_08 Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
ST10_09 Geofizyka, geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, górnictwo
ST10_10 Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
ST10_11 Oceanologia chemiczna i fizyczna
ST10_12 Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna
ST10_13 Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
ST10_14 Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
ST10_15 Paleoklimatologia, paleoekologia
ST10_16 Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
ST11 Inżynieria materiałowa  
ST11_01 Inżynieria biomateriałów, materiałów biomimetycznych, inspirowanych materiałami biologicznymi oraz możliwych do użycia dzięki czynnikom biologicznym
ST11_02 Inżynieria metali i stopów
ST11_03 Inżynieria materiałów ceramicznych i szklanych
ST11_04 Inżynieria materiałów polimerowych i tworzyw sztucznych
ST11_05 Inżynieria materiałów kompozytowych, hybrydowych i funkcjonalnych materiałów gradientowych
ST11_06 Inżynieria materiałów węglowych
ST11_07 Inżynieria tlenków metali
ST11_08 Inżynieria nowopowstających i alternatywnych materiałów
ST11_09 Inżynieria nanomateriałów, np. nanocząstki, materiały o strukturze nanoporowatej, nanomateriały jedno i dwuwymiarowe (1D & 2D)
ST11_10 Inżynieria materiałów miękkich, np. żeli, pianek, substancji koloidowych
ST11_11 Inżynieria materiałów porowatych, np. organicznych o właściwościach kowalencyjnych, metaloorganicznych, struktur aromatycznych porowatych
ST11_12 Inżynieria półprzewodników oraz materiałów o własnościach magnetycznych
ST11_13 Inżynieria metamateriałów
ST11_14 Metody obliczeniowe dla inżynierii materiałowej
ST11_15 Inżynieria powierzchni
ST11_16 Inne zagadnienia pokrewne

NZ – Nauki o Życiu

Skrót Nazwa panelu Dziedziny
NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym biologia molekularna,biologia strukturalna, biotechnologia
NZ1_01 Biologia molekularna
NZ1_02 Biochemia
NZ1_03 Biofizyka
NZ1_04 Biologia strukturalna
NZ1_05 Inżynieria genetyczna
NZ1_06 Biologia syntetyczna
NZ1_07 Inżynieria komórkowa
NZ1_08 Inżynieria tkankowa
NZ1_09 Biotechnologia
NZ1_10 Biologia drobnoustrojów
NZ1_11 Inne zagadnienia pokrewne
NZ2 Genetyka, genomika genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna
NZ2_01 Genetyka molekularna
NZ2_02 Genomika, transkryptomika i epigenomika
NZ2_03 Proteomika
NZ2_04 Metabolomika
NZ2_05 Cytogenetyka
NZ2_06 Immunogenetyka
NZ2_07 Bioinformatyka
NZ2_08 Biologia obliczeniowa
NZ2_09 Biologia systemowa
NZ2_10 Modelowanie i symulacje biologiczne
NZ2_11 Epidemiologia genetyczna
NZ2_12 Inne zagadnienia pokrewne
NZ3 Biologia na poziomie komórki biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia
NZ3_01 Biologia komórki
NZ3_02 Fizjologia komórki
NZ3_03 Apoptoza
NZ3_04 Starzenie
NZ3_05 Neurobiologia molekularna
NZ3_06 Neurobiologia komórkowa
NZ3_07 Przekaźnictwo sygnału
NZ3_08 Komórki macierzyste
NZ3_09 Organogeneza
NZ3_10 Genetyka rozwoju roślin
NZ3_11 Biologia rozwoju roślin
NZ3_12 Genetyka rozwoju zwierząt
NZ3_13 Biologia rozwoju zwierząt
NZ3_14 Inne zagadnienia pokrewne
NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, medycyna doświadczalna, podstawy chorób układu nerwowego
NZ4_01 Anatomia
NZ4_02 Fizjologia
NZ4_03 Fizjologia porównawcza
NZ4_04 Patofizjologia ogólna
NZ4_05 Patomorfologia
NZ4_06 Endokrynologia
NZ4_07 Neurofizjologia
NZ4_08 Neuroendokrynologia
NZ4_09 Neurobiologia systemowa
NZ4_10 Neuroobrazowanie
NZ4_11 Metabolizm
NZ4_12 Inne zagadnienia pokrewne
NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów (z wyjątkiem chorób układu nerwowego)
NZ5_01 Etiologia chorób człowieka
NZ5_02 Etiologia chorób zwierząt
NZ5_03 Patogeneza chorób człowieka
NZ5_04 Patogeneza chorób zwierząt
NZ5_05 Diagnostyka chorób człowieka
NZ5_06 Diagnostyka chorób zwierząt
NZ5_07 Leczenie chorób człowieka
NZ5_08 Leczenie chorób zwierząt
NZ5_09 Inne zagadnienia pokrewne
NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, mikrobiologia, transplantologia, alergologia
NZ6_01 Odporność swoista i nieswoista
NZ6_02 Immunologia kliniczna
NZ6_03 Immunologia zwierząt
NZ6_04 Bakteriologia
NZ6_05 Wirusologia
NZ6_06 Parazytologia
NZ6_07 Mykologia
NZ6_08 Inne zagadnienia pokrewne
NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach
NZ7_01 Epidemiologia
NZ7_02 Zagrożenia środowiskowe
NZ7_03 Promocja zdrowia, kultura fizyczna
NZ7_04 Prewencja populacyjna
NZ7_05 Organizacja ochrony zdrowia
NZ7_06 Medycyna pracy
NZ7_07 Rehabilitacja
NZ7_08 Farmakoekonomika
NZ7_09 Etyka medyczna
NZ7_10 Etyka weterynaryjna
NZ7_11 Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego
NZ7_12 Prewencja chorób człowieka
NZ7_13 Prewencja chorób zwierząt
NZ7_14 Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
NZ7_15 Toksykologia
NZ7_16 Inne zagadnienia pokrewne
NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka
NZ8_01 Biologia ewolucyjna
NZ8_02 Ekologia
NZ8_03 Etologia
NZ8_04 Różnorodność biologiczna
NZ8_05 Biogeografia
NZ8_06 Biologia morza
NZ8_07 Hydrobiologia
NZ8_08 Ekotoksykologia
NZ8_09 Genetyka populacyjna
NZ8_10 Taksonomia i filogenetyka
NZ8_11 Botanika
NZ8_12 Zoologia
NZ8_13 Biologia i ekologia człowieka
NZ8_14 Inne zagadnienia pokrewne
NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa
NZ9_01 Naukowe podstawy agronomii
NZ9_02 Naukowe podstawy zootechniki
NZ9_03 Naukowe podstawy leśnictwa
NZ9_04 Naukowe podstawy ogrodnictwa
NZ9_05 Naukowe podstawy rybactwa
NZ9_06 Naukowe podstawy ochrony przyrody
NZ9_07 Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
NZ9_08 Mikrobiologia środowiskowa
NZ9_09 Biotechnologia środowiskowa
NZ9_10 Bioremediacja
NZ9_11 Zagrożenia i bezpieczeństwo biologiczne
NZ9_12 Ochrona zasobów genetycznych
NZ9_13 Inne zagadnienia pokrewne

Wykaz paneli obowiązujących w konkursach ogłoszanych przed 15 grudnia 2022 r.