Informacje dla wnioskodawców


Instrukcje przygotowania wniosków w aktualnie otwartych konkursach

Instrukcja pomocnicza dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną

Instrukcja zakładania konta OSF

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP oraz odbierania korespondencji ze skrytki ePUAP

Instrukcja zakładania konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP

Dane do elektronicznego wysyłania wniosków w konkursach NCN i w kontaktach z NCN

Wnioskodawca (jednostka naukowa) zobowiązany jest do podania we wniosku adresu ESP (ePUAP). W przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne należy podać adres ESP (ePUAP) jednostki naukowej, w którym będzie realizowany projekt badawczy (SONATINA 1) lub w której kandydat na stypendium doktorskie prowadzi działalność naukową (ETIUDA 5). Dodatkowo, kierownik projektu, kandydat na stypendium doktorskie lub kandydat na staż ERC, podaje we wniosku adres skrytki ePUAP lub adres e-mail. Wskazanie we wniosku adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej  jest obowiązkowe, a jego brak uniemożliwi wysłanie wniosku w systemie OSF.

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. Narodowe Centrum Nauki  we wszelkich sprawach związanych z wnioskiem będzie kontaktować się z wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na adres ESP (ePUAP) i adres skrytki ePUAP (opcjonalnie adres e-mail).

Doręczenie decyzji dotyczących finansowania oraz informacji o wynikach konkursów

Wyniki konkursu udostępniane będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Udostępnianie wyników w systemie OSF

W przypadku gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa, decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca finansowania będzie doręczana w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). Promesa finansowania i  decyzje dotyczące przyznania finansowania przekazywane będą dodatkowo na adres skrytki ePUAP wnioskodawcy (osoby fizycznej) / kierownika projektu.

W przypadku gdy kierownik projektu będący wnioskodawcą (SONATINA 1) lub kandydat na stypendium doktorskie (ETIUDA 5), lub kandydat na staż ERC (UWERTURA 1) nie wskazał adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na podany przez niego we wniosku adres e-mail, zawierającej wskazanie adresu elektronicznego, z którego można pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki wraz z pouczeniem dotyczącym sposobu odbioru tej decyzji.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem doręczania decyzji przez Centrum.

Doręczanie decyzji jednostkom naukowym będącym wnioskodawcą odbywa się na adres ESP (ePUAP). Decyzję wysyłaną na ESP (ePUAP) wnioskodawcy uznaje się za odebraną po otrzymaniu urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP), które jest wystawiane automatycznie w momencie wpłynięcia dokumentu do ESP (ePUAP) podmiotu publicznego i nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony pracowników tego podmiotu. Obowiązek sprawdzania ESP spoczywa na wnioskodawcy. Data otrzymania UPP będzie uznana za datę skutecznego doręczenia decyzji.

Doręczanie decyzji wnioskodawcy będącemu osobą fizyczną oraz kierownikowi projektu (SONATINA), kandydatowi na stypendium doktorskie (ETIUDA) kandydatowi na staż ERC (UWERTURA) odbywa się na adres skrytki (ePUAP) lub adres e-mail wskazany we wniosku.

Decyzję (a także promesę finansowania, którą otrzymuje wnioskodawca będący osobą fizyczną w konkursie SONATINA 1) wysyłaną na skrytkę ePUAP wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, uznaje się za odebraną po otrzymaniu urzędowego poświadczenia doręczenia (UPD), które nie jest wystawiane automatycznie. W celu wystawienia UPD  należy zalogować się do skrytki ePUAP wskazanej we wniosku, odebrać wiadomość z Narodowego Centrum Nauki, a następnie podpisać (certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym)  i odesłać do Centrum UPD.  Odczytanie treści decyzji będzie możliwe po wysłaniu UPD do NCN. Data odesłania UPD będzie uznana za datę skutecznego doręczenia decyzji.

W przypadku braku adresu skrytki ePUAP, na adres e-mail wskazany we wniosku w wysłany zostanie adres elektroniczny, z którego wnioskodawca może pobrać decyzję. Data pobrania decyzji z adresu elektronicznego będzie uznana za datę skutecznego doręczenia decyzji.

W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji tj. otrzymania przez Centrum UPP, UPD lub potwierdzenia pobrania decyzji z adresu elektronicznego wysłanego na adres e-miał.

Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora NCN

INFORMACJA

  • dla wnioskodawców: w godzinach 9:00 – 14:00, tel. 12 341 90 00, informacja@ncn.gov.pl
  • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)