Informacje dla wnioskodawców


Warsztaty dla wnioskodawców

Instrukcja zakładania konta ZSUN/OSF

Instrukcje przygotowania wniosków w aktualnie otwartych konkursach

Pomoc publiczna

Zasady doręczania decyzji Dyrektora NCN

Zasady (PDF)

Począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. wyniki konkursu udostępniane są w systemie ZSUN/OSF, na stronie internetowej Centrum oraz przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem doręczania decyzji przez Centrum.

Decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP. Decyzje dotyczące przyznania finansowania przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

Sposób doręczenia decyzji zależy od statusu wnioskodawcy. W przypadku gdy wnioskodawcami są podmioty, o których mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 z późn. zm.) decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana w formie elektronicznej wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP).

W przypadku gdy wnioskodawcami są osoby fizyczne, decyzja będzie wysyłana na adres skrytki ePUAP. Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne.

W przypadku, gdy kierownik projektu będący wnioskodawcą jest osobą fizyczną i nie wskazał adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję Dyrektora Centrum.

W celu odebrania tej decyzji należy kliknąć w link znajdujący w wiadomości, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Informacja z adresem elektronicznym do pobrania decyzji przesyłana jest z adresu: ewnioski@ncn.gov.pl

W przypadku, gdy wnioskodawca będący osobą fizyczną ma udostępnione wyniki konkursu w systemie ZSUN/OSF, a nie otrzymał wiadomości z adresem elektronicznym do pobrania decyzji, zalecane jest sprawdzenie folderu „Spam” lub kontakt z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.

Odbiór i potwierdzanie otrzymania decyzji/promesy finansowania

Decyzję wysyłaną na adres ESP (ePUAP) wnioskodawcy/podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego, uznaje się za doręczoną po otrzymaniu przez Centrum Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). UPP wystawiane jest automatycznie w momencie wpłynięcia dokumentu na adres ESP (ePUAP) podmiotu publicznego i nie wymaga jakiegokolwiek działania ze strony pracowników tego podmiotu. Obowiązek sprawdzania ESP spoczywa na wnioskodawcy/podmiocie będącym miejscem realizacji projektu badawczego. Data otrzymania UPP będzie uznana za datę skutecznego doręczenia decyzji. Instrukcja konfiguracji ESP dostępna jest tutaj.

Zwracamy uwagę, że UPP wystawiane jest automatycznie tylko w przypadku gdy adres ESP wnioskodawcy posiada uprawnienia podmiotu publicznego. Wnioskodawcy/podmioty będące miejscem realizacji projektu badawczego nie posiadające adresu ESP z uprawnieniami podmiotu publicznego zobligowane są do podpisania i odesłania Urzędowego Poświadczenia Doręczenia (UPD).

Doręczenie decyzji osobie fizycznej będącej wnioskodawcą odbywa się na wskazany we wniosku adres skrytki ePUAP lub adres e-mail. Data odesłania do Centrum UPD albo pobrania decyzji z adresu elektronicznego będzie uznana za datę skutecznego doręczenia decyzji.

W celu wystawienia UPD należy zalogować się do skrytki ePUAP wskazanej we wniosku, odebrać wiadomość z Narodowego Centrum Nauki, a następnie podpisać (certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) i odesłać UPD do Centrum. Po odesłaniu UPD możliwe będzie odczytanie treści decyzji.

W przypadku nieotrzymania UPP, UPD albo nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki uznaje się za skutecznie doręczoną w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.

Decyzja o przyznaniu środków finansowych podmiotowi staje się prawomocna w momencie upływu terminu na wniesienie odwołania przez stronę, której to prawo przysługuje. W przypadku wniosków składanych w konkursie ETIUDA termin uprawomocnienia się decyzji liczony jest od daty skutecznego doręczenia decyzji wnioskodawcy, a w przypadku pozostałych konkursów termin ten liczony jest od daty skutecznego doręczenia decyzji jej adresatowi, tj. podmiotowi, któremu przyznane zostały środki finansowe. 

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji tj. otrzymania przez Centrum UPP, UPD lub potwierdzenia pobrania decyzji z adresu elektronicznego wysłanego na adres e-mail, a w przypadku braku ww. po upływie 14 dni od dnia udostępnienia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne 

Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora NCN

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP oraz odbierania korespondencji ze skrytki ePUAP

Instrukcja zakładania konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP

MINIATURA 2 – najczęściej zadawane pytania

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA JEST W GODZINACH 8:30 – 12:30

  • dla wnioskodawców: tel. 12 341 90 00, informacja@ncn.gov.pl
  • informacje dotyczące wniosków będących w procesie oceny: Dział Obsługi Wniosków (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)
  • dla realizujących projekty, obsługa projektów, staży i stypendiów: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców
    • konkursy krajowe i międzynarodowe realizowane we współpracy bilateralnej – wyszukaj opiekuna projektu
    • konkursy międzynarodowe realizowane we współpracy wielostronnej - prosimy o kontakt z opiekunem wskazanym w systemie OSF)
  • raporty końcowe i rozliczanie projektów, staży i stypendiów: Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów (prosimy o kontakt z opiekunem projektu wskazanym w systemie OSF)