śr., 14/12/2011 - 10:06

W ramach konkursu na nazwy konkursów na finansowanie projektów badawczych oraz stypendiów doktorskich i staży podoktorskich ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki wpłynęło 337 prac konkursowych, z czego trzy zgłoszenia wysłano po upływie terminu przyjmowania prac. Komisja konkursowa rozpatrywała 334 prace, zawierające 5604 propozycji nazw dla siedmiu  rodzajów konkursów.

Po zapoznaniu się ze złożonymi pracami, komisja wyłoniła następujące nazwy w pięciu kategoriach konkursowych:

 1. konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  1. zwycięska nazwa: OPUS;
  2. autorzy zwycięskiej nazwy: Katarzyna Andrejuk, Warszawa; Witold Wołowski, Lublin.
 1. konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  1. zwycięska nazwa: PRELUDIUM;
  2. autorzy zwycięskiej nazwy: Marta Pączek i Barbara Woźniak, Kraków; Marek Kosowski, Kraków.
 1. konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  1. zwycięska nazwa: SONATA;
  2. autor zwycięskiej nazwy: Andrzej Stupakiewicz, Białystok.
 1. konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych (obecnie: konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej);
  1. zwycięska nazwa: HARMONIA;
  2. autor zwycięskiej nazwy: Monika Guratowska, Kraków.
 1. konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  1. zwycięska nazwa: MAESTRO;
  2. autorzy zwycięskiej nazwy: Monika Widzicka, Kraków; Aleksandra Milewska, Kraków; Witold Wołowski, Lublin; Agnieszka Szuba, Kórnik; Szymon Pietruszka i Monika Kołodziejczyk-Pietruszka, Kraków; Renata Draga-Gadek, Kraków.

Zgodnie z regulaminem konkursu, autorom najlepszych prac przyznano nagrody w formie pieniężnej, w wysokości 800 PLN za najlepszą nazwę w każdej kategorii.

W kategoriach numer 1, 2 i 5 wytypowano nazwy zgłoszone niezależnie przez kilku uczestników. W związku z powyższym, komisja podzieliła nagrody w wymienionych kategoriach po równo na tyle części, ilu uczestników zgłosiło propozycję w takim samym brzmieniu. W przypadkach, gdzie jednym z nagrodzonych uczestników był zespół twórców (a więc dwóch lub więcej twórców, którzy zgłosili propozycje na jednej karcie zgłoszeniowej i wypełnili jeden formularz danych osobowych), przy podziale nagrody zostali oni uwzględnieni jako jeden uczestnik.

Komisja postanowiła nie przyznać nagrody w kategoriach:

6)  konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich;

7)  konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.