pt., 20/01/2012 - 17:32

W dniach 11-13 stycznia 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, z udziałem Dyrekcji NCN oraz Koordynatorów Dyscyplin, podczas którego debatowano nad określeniem głównych kierunków rozwoju Narodowego Centrum Nauki.

Podczas posiedzenia plenarnego Rada NCN m.in:

  • dokonała wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS, PRELUDIUM i SONATA ogłoszonych w dniu 15 września 2011 r.,
  • odbyła wstępną dyskusję nad propozycjami zmian w ustawie o Narodowym Centrum Nauki,
  • przedyskutowała projekt założeń współpracy Narodowego Centrum Nauki z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej w zakresie przeprowadzenia wspólnego konkursu na finansowanie projektów badawczych międzydziedzinowych. Planuje się, że tego rodzaju konkurs zostanie przeprowadzony już w 2012 r.,
  • uzupełniła kodeks etyczny obowiązujący członków Rady NCN i członków  Zespołów Ekspertów w kontekście konkursu na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • pozytywnie zaopiniowała raporty końcowe w grupie ST i NZ dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych przekazanych do realizacji w Narodowym Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których oceny dokonane zostały przez tzw. stałe Zespoły Ekspertów ds. projektów badawczych.

W drugiej części obrad członkowie Rady wraz z Dyrekcją NCN oraz Koordynatorami Dyscyplin dyskutowali nad misją, strategią oraz priorytetami Narodowego Centrum Nauki. Omówiono również sprawy dotyczące konkursów NCN, sposobu ogłaszania wyników, procesu oceny wniosków oraz  koncepcji rozliczania grantów i informowania o ich rezultatach. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze specyfiką grantów w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz problemom i wyzwaniom administracji Narodowego Centrum Nauki w realizacji powierzonych zadań.