śr., 14/03/2012 - 15:03

W dniu 8 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, podczas którego Rada określiła warunki przeprowadzenia kolejnej edycji konkursów na realizację projektów badawczych, planowanych do ogłoszenia 15 marca 2012 r., w tym:

  • konkursu OPUS na realizację którego przeznaczono środki finansowe w wysokości 180 mln zł;
  • konkursu PRELUDIUM, na realizację którego przeznaczono środki finansowe w wysokości 30 mln zł;
  • konkursu SONATA, który został podzielony na dwa odrębne konkursy: SONATĘ - na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, na realizację którego przeznaczono kwotę w wysokości 30 mln zł, oraz SONATĘ BIS – na finansowanie projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, na realizację którego przeznaczono kwotę w wysokości 60 mln zł.

W trakcie posiedzenia Rada NCN m. in.:

  • doprecyzowała definicję „unikatowego warsztatu naukowego” oraz „nowego zespołu naukowego” dla potrzeb przeprowadzenia konkursu SONATA i SONATA BIS;
  • wprowadziła zmiany do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, z uwzględnieniem zasad oceny wniosków w konkursach NCN;
  • pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z realizacji zadań Narodowego Centrum Nauki, roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Centrum Nauki, zaakceptowała  plan działalności NCN na rok 2012 r.;
  • przyjęła zasady karencji dla części wnioskodawców, które będą obowiązywać już od edycji marcowej  konkursów NCN;
  • pozytywnie zaopiniowała raporty końcowe międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz Nauk o Życiu pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, a także wydała pozytywną opinię dotyczącą zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację międzynarodowego projektu badawczego pochodzącego z wyżej wymienionych konkursów.