pon., 16/04/2012 - 14:06

12 kwietnia 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki z udziałem Dyrekcji, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników NCN. Podczas posiedzenia Rada dokonała podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin dla konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2011 r., podejmując w tej sprawie następujące decyzje:

  • w konkursie „MAESTRO 2” ustalono poziom nakładów finansowych w wysokości 100 mln zł,  w tym: na Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce – 9,7 mln zł, na Nauki Ścisłe i Techniczne – 47,5 mln zł, na Nauki o Życiu – 42, 8 mln zł;
  • w konkursie „HARMONIA 2” ustalono poziom nakładów finansowych w wysokości 30 mln zł, w tym: na Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce – 3 mln zł, na Nauki Ścisłe i Techniczne – 17, 4 mln zł, na Nauki o Życiu – 9,6 mln zł;
  • w konkursie „Staże podoktorskie NCN 1” ustalono poziom nakładów finansowych przeznaczonych na finansowanie co najwyżej 50 staży podoktorskich w łącznej kwocie nieprzekraczającej 22 mln zł, w tym: dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) –  24 staży podoktorskich w kwocie co najwyżej 9,5 mln zł, dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) – 16 staży podoktorskich w kwocie co najwyżej 7,5 mln zł, dla Nauk o Życiu (NZ) – 10 staży podoktorskich w kwocie co najwyżej 5 mln zł.

Rada wybrała również członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „HARMONIA 2”, „MAESTRO 2” oraz wniosków o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w konkursie „Staże podoktorskie NCN 1”.

W trakcie obrad Rada m.in. przedyskutowała zagadnienia związane z:

  • tworzeniem i zasadami działania Korpusu Ekspertów NCN,
  • zasadami etycznymi obowiązującymi ekspertów, członków Rady i pracowników NCN,
  • treścią planowanych briefingów przez członków Rady dla ekspertów biorących udział w procesie oceny wniosków w „MAESTRO 2”, „HARMONII 2” i „Stażach podoktorskich NCN 1”,
  • zasadami rozliczania grantów NCN,
  • zasadami stosowania karencji w konkursach NCN,
  • koncepcją współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przeprowadzenia wspólnego konkursu dla posiadających granty z MNiSW  oraz NCN.

Ponadto Rada przyjęła  sprawozdanie z prac Komisji Odwoławczej rozpatrującej odwołania od decyzji Dyrektora NCN w pierwszych konkursach NCN ogłaszanych 15 marca 2011 r., pozytywnie zaopiniowała raporty roczne i raporty końcowe z realizacji międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych oraz raporty końcowe z realizacji projektów badawczych własnych, habilitacyjnych i promotorskich przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.