śr., 06/06/2012 - 15:31

System finansowania badań naukowych oraz perspektywy rozwoju oferty Narodowego Centrum Nauki to tematy omówione podczas posiedzenia wyjazdowego sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, które odbyło  się 5 czerwca 2012 r.  w siedzibie NCN w Krakowie.

W posiedzeniu gościnnie wzięła udział prof. Maria Orłowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Rząd stwarza warunki, Narodowe Centrum Nauki zarządza finansami, ale to naukowcy robią naukę. Poziom polskiej nauki zależy od tego, jak zarządzane będą uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN. NCN przyczynia się do pozytywnych zmian w polskim środowisku naukowym przez różnorodną ofertę konkursową, adresowaną do wszystkich naukowców. Dzięki takim działaniom, polska nauka stanie się bardziej konkurencyjna – podkreśliła na początku posiedzenia prof. Orłowska.

Podczas obrad członkowie podkomisji dyskutowali na temat kształtu programów grantowych NCN. Szczegółowo omówiono procedurę oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz krajowych staży podoktorskich.

Chcieliśmy się zorientować, co w działalności NCN, wysoko ocenianej przez członków podkomisji, przeszkadza w warstwie ustawowej – podkreśliła po posiedzeniu Krystyna Łybacka, przewodnicząca podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Dyskutowano na temat możliwości uproszczenia procedur konkursowych, które obecnie są regulowane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, wymagający zachowania określonych ścieżek postępowania. Podjęto również kwestię stosowania prawa zamówień publicznych do zakupu infrastruktury badawczej w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Istotnym punktem posiedzenia była ocena dotychczasowej działalności NCN oraz jej wpływu na kształt polskiej nauki. Działalność NCN jest dobrze oceniana przez polskich naukowców, jednak zwrócono uwagę na obecny stan zatrudnienia (99 osób), który w porównaniu z innymi agencjami o podobnym charakterze jest niski. Na jednego pracownika NCN przypada obecnie 210 wniosków o granty, podczas gdy w innych agencjach liczba ta wynosi średnio kilkanaście wniosków. Jednocześnie podkreślono, że Narodowe Centrum Nauki, obecnie wynajmujące powierzchnię biurową w jednym z krakowskich biurowców, powinno dążyć do znalezienia nowej, własnej siedziby.

Fot. Kamila Buturla