pon., 18/06/2012 - 10:00

W dniach 13-14 czerwca 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszym dniu obrad odbyły się posiedzenia Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych oraz Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), Komisji Nauk o Życiu (K-3) oraz komisji specjalistycznych i zespołów tematycznych, w tym:

  • Komisji ds. współpracy międzynarodowej powołanej przez przewodniczącego Rady NCN, celem określenia kierunków działania i inicjatyw międzynarodowych podejmowanych przez Centrum;
  • Zespołu tematycznego Rady NCN ds. wspólnego konkursu NCN i NCBiR. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady NCBiR; ustalono wstępne warunki i priorytety omawianego konkursu;
  • Komisji Odwoławczej Rady, gdzie rozpatrywano odwołania od decyzji dyrektora NCN odmawiających przyznania środków na finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN;
  • Zespołu tematycznego Rady NCN ds. raportów rocznych i końcowych, celem doprecyzowania ostatecznych wersji raportu rocznego i końcowego projektów badawczych finansowanych przez NCN.

Następnego dnia miało miejsce posiedzenie planarne Rady NCN z udziałem Dyrekcji, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników NCN.
Podczas posiedzenia Rada NCN m.in.:

  • przyjęła informację dotyczącą bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki przedstawioną przez dyrektora NCN, prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka;
  • podsumowała wyniki oraz pracę Zespołów Ekspertów w konkursach OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2 oraz STAŻE PODOKOTORSKIE NCN 1, na podstawie informacji złożonych przez Koordynatorów Dyscyplin;
  • określiła warunki konkursu MAESTRO 3 dla doświadczonych naukowców, przeznaczając na jego realizację środki finansowe w wysokości 100 mln zł, oraz konkursu HARMONIA 3 na finansowanie projektów badawczych w ramach współpracy międzynarodowej, przeznaczając na jego realizację środki finansowe w wysokości 30 mln zł.;
  • wprowadziła zmiany do „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora”, z uwzględnieniem zasad oceny wniosków w konkursach MAESTRO 3 i HARMONIA 3; powyższe konkursy zostały ogłoszone przez Koordynatorów Dyscyplin w dniu 15 czerwca 2012 r.;
  • określiła warunki karencji decydując, że kierownicy projektów badawczych, które uzyskały finansowanie w konkursie MAESTRO mogą ubiegać się o finansowanie kolejnego projektu w konkursie MAESTRO nie wcześniej niż 9 miesięcy przed zakończeniem realizacji przyznanego grantu oraz, że obowiązek wskazywania przez Zespół Ekspertów co najmniej 20% projektów, których kierownicy nie mogą występować z wnioskami o finansowanie w kolejnej edycji konkursu nie dotyczy konkursów HARMONIA oraz MAESTRO;
  • pozytywnie zaopiniowała raporty końcowe oraz roczne z realizacji projektów badawczych własnych, w tym habilitacyjnych oraz promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.