pon., 09/07/2012 - 14:23

W związku z licznymi głosami płynącymi ze środowiska naukowego w kwestii ustalenia stawek wynagrodzeń w ramach projektów finansowanych przez NCN, Rada NCN powołała specjalny zespół tematyczny ds. stawek wynagrodzeń w grantach. Zespół przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie podczas posiedzenia Rady NCN w dniu 5 lipca 2012 r.

Biorąc pod uwagę opinię zespołu, Rada postanowiła nie formułować żadnych zaleceń w kwestii wysokości dodatkowych wynagrodzeń, przyznawanych osobom już zatrudnionym na umowy o pracę w jednostkach realizujących granty NCN. Zdaniem Rady, powyższe wynagrodzenia realizowane np. w formie umów o dzieło lub umów zlecenia, powinny podlegać wewnętrznym regulacjom jednostek.

Równocześnie Rada NCN podkreśliła, że jednym z jej priorytetów jest wspieranie nowych zatrudnień, finansowanych z grantów NCN na podstawie umów o pracę zawieranych na okres ich realizacji. W tym celu Rada NCN opracowała zalecenia dotyczące wysokości miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalono, że wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać:

  • dla profesora –  9 tys. zł
  • dla doktora habilitowanego –  7 tys. zł
  • dla doktora – 5 tys. zł

Jednocześnie Rada NCN sugeruje, aby w przypadku zatrudniania w grancie doktorantów i studentów, wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego np. na podstawie umów cywilnoprawnych nie przekraczała kwoty:

  • dla doktoranta – 3 tys. zł
  • dla studenta – 1 tys. zł

* Wynagrodzenie brutto, bez dodatkowych składek ZUS zwiększających całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę.