pt., 13/07/2012 - 15:37

Kierownik projektu, który wnioskował o finansowanie projektu jako osoba fizyczna, po zakwalifikowaniu projektu do finansowania uzyskuje promesę finansowania.

Po otrzymaniu decyzji przyznającej promesę finansowania projektu badawczego, kierownik projektu jest zobowiązany przedstawić w Narodowym Centrum Nauki w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji, potwierdzenie już istniejącego stosunku zatrudnienia w podmiocie, uprawnionym na podstawie art. 10 pkt. 1-8 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 615, z późn. zm.) do otrzymania ze strony NCN środków pieniężnych na finansowanie projektów badawczych, lub pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się przez ww. podmiot do zatrudnienia kierownika projektu. Przez stosunek zatrudnienia NCN rozumie umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne: zlecenia i umowę o dzieło.

Po otrzymaniu jednego z ww. dokumentów przez Dyrektora NCN zostanie wydana decyzja o przyznaniu środków na finansowanie projektu. Następnie w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania decyzji jednostka zobowiązana będzie dostarczyć do NCN podpisaną umowę wygenerowaną w systemie OSF. W przypadku podmiotów, które przedstawiły wcześniej jedynie oświadczenie o zobowiązaniu się przez podmiot do zatrudnienia kierownika projektu, wraz z umową dostarczyć należy również  potwierdzenie już istniejącego stosunku zatrudnienia, z podaniem informacji, w jakiej formie prawnej i od jakiego terminu zatrudnienie obowiązuje.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 617 z późn. zm.) warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie osoby, która uzyskała promesę finansowania przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt. 1-8 i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki. W związku z powyższym przepisem, termin początkowy zatrudnienia musi wyprzedzać termin zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Po podpisaniu przez Dyrektora NCN 2 egzemplarze umowy zostaną odesłane do podmiotu realizującego projekt.