wt., 18/09/2012 - 14:55

W dniach 12-13 września 2012 r. po raz kolejny spotkali się członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszym dniu odbyły się posiedzenia komisji i zespołów tematycznych Rady, w tym Komisji Odwoławczej Rady NCN rozpatrującej odwołania od decyzji Dyrektora NCN odmawiających przyznania środków na finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN.

W drugim dniu, odbyło się posiedzenie planarne Rady NCN, podczas którego Rada określiła warunki przeprowadzania  konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2 o łącznym budżecie 290 mln zł z przeznaczeniem na:

  • finansowanie projektów badawczych, w tym zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej w konkursie OPUS 4 – 180 mln zł;
  • finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora w konkursie PRELUDIUM 4 – 30 mln zł;
  • finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora w konkursie SONATA 4 – 30 mln zł;
  • finansowanie projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, w konkursie SONATA BIS 2 – 50 mln zł.

W kolejnych punktach obrad, Rada m.in.:

  • wprowadziła zmiany do ”Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora” z uwzględnieniem zmian w zasadach oceny wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS obowiązujących dla nowej edycji konkursów;
  • uzgodniła wstępne założenia konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich, adresowanego do osób mających otwarty przewód doktorski, który przewiduje finansowanie staży w zagranicznych ośrodkach naukowych;
  • przedyskutowała  propozycję warunków konkursu SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze, planowanego do ogłoszenia końcem 2012 r.;
  • wyraziła opinię w sprawie zaangażowania Narodowego Centrum Nauki w organizację konkursów w ramach Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases oraz Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change;
  • pozytywnie zaopiniowała raporty roczne i raporty końcowe z realizacji projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.