wt., 23/10/2012 - 15:22

18 października 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, tym razem wyjątkowe, bo z udziałem gości z European Research Council: Pablo Amora, dyrektora ERC oraz prof. Jose Labastidy, dyrektora Departamentu ds. Badań, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w przyznawaniu grantów ERC. W dyskusji przeprowadzonej w drugiej części obrad plenarnych wziął również udział prof. Tomasz Dietl, członek Rady Naukowej ERC.

Podczas pierwszej części posiedzenia Rada ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych złożonych w konkursach MAESTRO 3 i HARMONIA 3, ogłoszonych w dniu 15 czerwca 2012 r. W wyniku analizy wniosków w konkursach oraz dyskusji przeprowadzonych w ramach komisji Rady, zdecydowano się zwiększyć o 10 mln zł nakłady finansowe w konkursie HARMONIA 3 i przeznaczyć na realizację projektów w tym konkursie kwotę w wysokości 40 mln zł, z czego w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 4,8 mln zł, w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych – 22,8 mln zł oraz w dziale Nauk o Życiu – 12,4 mln zł. W konkursie MEASTRO 3 środki finansowe w wysokości 100 mln zł podzielono pomiędzy grupy dyscyplin w następujący sposób: 9 mln zł dla Nauk Humanistycznych Społecznych i o Sztuce, 57 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych oraz 34 mln zł dla Nauk o Życiu.

Po dokonaniu analizy liczby wniosków składanych w dotychczasowych konkursach NCN, Rada wspólnie z koordynatorami dyscyplin przyjęła harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w 2013 r. Harmonogram zakłada cykliczność przeprowadzania konkursów:

  • konkursy typu OPUS, PRELUDIUM ogłaszane będą dwa razy do roku (w marcu i wrześniu),
  • konkursy SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO – ogłoszenie raz w roku (w czerwcu),
  • STAŻE PODOKTORSKIE i STYPENDIA DOKTORSKIE NCN oraz konkurs SYMFONIA raz w roku (w grudniu).

W przypadku konkursu SYMFONIA, całkowicie nowej inicjatywy Rady mającej na celu finansowanie międzydziedzinowych projektów badawczych, Rada określiła wstępne, kierunkowe warunki przeprowadzania tego konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano w listopadzie br. Konkurs SYMFONIA skierowany będzie do wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością i odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i perspektyw w nauce. Celem konkursu będzie wspieranie badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe lub współpracujących ze sobą indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki, narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki (HS, ST, NZ) w celu poszerzenia wiedzy lub rozwiązania problemu. Do konkursu będą mogły przystępować jednostki naukowe, tworzące konsorcja realizujące międzydziedzinowe projekty badawcze. W ramach konkursu możliwe będzie finansowanie wysokonakładowych projektów badawczych z budżetem od 2 do 7 mln zł, w tym zakupu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do przeprowadzenia badań. Szczególną wartością tego konkursu będzie wzmocnienie współpracy między przedstawicielami różnych obszarów naukowych, w tym intensyfikacja współpracy krajowej i międzynarodowej polskich badaczy i ich zespołów, a także możliwość tworzenia nowych miejsc pracy dla osób ze stopniem naukowym doktora oraz zatrudniania doktorantów. Międzydziedzinowe projekty badawcze zgłoszone do konkursu będą oceniane przez międzynarodowy zespół ekspertów, a jednym z istotnych elementów procesu oceny wniosku będzie prezentacja przed tym gremium założeń i celów projektu przez jego kierownika.

Podczas posiedzenia Rada przyjęła również wstępną propozycję warunków przeprowadzania konkursu STYPENDIA DOKTORSKIE NCN na finansowanie stypendiów doktorskich dla osób z otwartym przewodem doktorskim. Założenia konkursu przewidują otrzymywanie przez wnioskodawcę przez okres 12 miesięcy stypendium doktorskiego w wysokości 3 tys. zł miesięcznie. Jednym z podstawowych warunków przyznania stypendium jest zaplanowanie przez wnioskodawcę trwającego od 3 do 6 miesięcy stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Oprócz stypendium, na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym przewidziano dodatkowe środki finansowe w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, skorygowanej o wskaźniki korekcyjne dla poszczególnych krajów. Warunkiem koniecznym przyznania stypendium doktorskiego jest zobowiązanie kandydata ubiegającego się o stypendium, do obrony pracy doktorskiej najpóźniej w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Rada planuje ogłosić konkurs STYPENDIA DOKTORSKIE NCN jeszcze w grudniu br., zakładając wstępnie finansowanie co najwyżej 100 stypendiów.

W dalszej części obrad członkowie Rady poparli propozycję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą zaangażowania NCN w realizację inicjatywy Wspólnego Programowania w obszarze chorób neurodegeneracyjnych (Joint Programming of neurodegenerative disases, JPND) poprzez włączenie Centrum w organizację i finansowanie konkursu Genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe czynniki środowiska. Wysokość nakładów przewidzianych na ten konkurs wynosi 500 tys. euro.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali raporty końcowe projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych w działach Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz Nauk Ścisłych i Technicznych, a także raporty roczne i końcowe z realizacji międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, pochodzących z konkursów rozstrzygniętych przez MNiSW i przekazanych do realizacji w NCN.