czw., 13/12/2012 - 11:31

12 grudnia w Krakowie odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Dwunastu profesorów z całej Polski otrzymało nominacje z rąk dra hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

Rada Narodowego Centrum Nauki to organ odpowiedzialny przede wszystkim za kształt konkursów Narodowego Centrum Nauki, w których naukowcy mogą się ubiegać o pieniądze na badania realizowane w polskich uczelniach, instytutach i innych jednostkach. Rada składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców, reprezentujących trzy obszary badań naukowych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe i Techniczne oraz Nauki o Życiu. Co dwa lata zmienia się połowa składu Rady.

Nominacje na członków Rady od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymali:

 • prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, Politechnika Śląska;
 • prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, Politechnika Poznańska;
 • prof. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
 • dr hab. n. farm. prof. UM Krzysztof Jóźwiak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 • prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”;
 • prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;
 • prof. dr hab. Ireneusz Kamiński, Instytut Nauk Prawnych PAN;
 • prof. dr hab. Michał Karoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Uniwersytet Jagielloński;
 • prof. dr hab. Henryk Kozłowski, Uniwersytet Wrocławski;
 • prof. dr hab. Michał Malinowski, Politechnika Warszawska;
 • prof. dr hab. Maciej Wołowicz, Uniwersytet Gdański.

Przedłużono kadencję następującym członkom Rady:

 • prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Uniwersytet Jagielloński;
 • prof. dr hab. Bożena Czerny, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN;
 • prof. dr hab. Jakub Gołąb, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • prof. dr hab. Janusz Janeczek, Uniwersytet Śląski;
 • prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • prof. dr Teresa Malecka, Akademia Muzyczna w Krakowie;
 • prof. dr hab. Krzysztof Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. dr hab. Tomasz Motyl, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 • ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • prof. dr hab. Adam Torbicki, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock;
 • prof. dr hab. Marek Żukowski, Uniwersytet Gdański.

Podczas uroczystości minister Jacek Guliński podkreślił, że w ciągu dwóch lat działalności Rada NCN włożyła duży wysiłek w przygotowanie systemu oceny wniosków o finansowanie badań. Podkreślił, że dzięki tym działaniom oraz zaangażowaniu pracowników, NCN wykreowało nową markę wysokiej jakości badań.

Po wręczeniu nominacji oraz podziękowań minister Guliński dyskutował z członkami Rady i dyrektorem NCN nad zgłaszanymi przez nich uwagami do przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego założeń do nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przedstawiciele NCN zwrócili uwagę m. in. na utrudnienia wynikające z konieczności stosowania papierowej wersji dokumentacji w przypadku, gdy wnioski są w całości składane oraz oceniane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu OSF. Dyskutowano również nad podjętymi przez MNiSW działaniami mającymi na celu liberalizację ustawy – Prawo zamówień publicznych, aby ułatwić naukowcom zakup unikalnej aparatury i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań.


Rada NCN po raz pierwszy została powołana dwa lata temu, po tym jak sejm zdecydował o przekazaniu naukowcom uprawnień do decydowania o rozdziale dużej części budżetu państwa przeznaczonego na wspieranie nauki, tworząc Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. W ciągu kilku tygodni członkowie Rady przygotowali koncepcję nowego systemu grantowego i doprowadzili do wprowadzenia go w życie. Obecnie w ofercie konkursowej NCN znajduje się dziewięć konkursów regularnych oraz konkursy ogłaszane w ramach współpracy międzynarodowej.

Narodowe Centrum Nauki finansuje działalność naukową w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Jest jedną z nielicznych instytucji o zasięgu ogólnopolskim, która jest zlokalizowana poza Warszawą. W 2011 roku NCN przekazało polskim naukowcom 469 milionów złotych w drodze otwartych konkursów.