czw., 20/12/2012 - 11:54

W dniach 12-14 grudnia 2012 r. po raz kolejny odbyło się posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki, tym razem wyjątkowe, gdyż ostatnie z udziałem ustępujących członków Rady i pierwsze dla nowo powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowi członkowie Rady gościnnie uczestniczyli w posiedzeniu 13 grudnia, natomiast posiedzenie plenarne w zmienionym składzie odbyło się 14 grudnia 2012 r.

Kluczowym punktem grudniowych obrad Rady Centrum było określenie warunków konkursu MAESTRO 4 na projekty badawcze realizowane przez doświadczonych naukowców oraz HARMONIA 4 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Rada określiła również warunki konkursu na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora o nowej muzycznej nazwie FUGA oraz warunki zupełnie nowego konkursu ETIUDA na stypendia doktorskie.

W konkursie MAESTRO 4 wprowadzono dodatkowy warunek polegający na obowiązku uwzględnienia w planowanych projektach badawczych stworzenia nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora oraz przynajmniej jednego doktoranta. W ramach konkursu sfinansowane zostaną projekty o łącznej wartości 100 mln zł. Natomiast w konkursie HARMONIA 4 wprowadzono zapis mówiący o tym, że ze środków projektu nie mogą być finansowane zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową oraz związane z tym wynagrodzenia dla partnerów i wykonawców zagranicznych. Budżet konkursu to 40 mln zł.

Aby bardziej zaakcentować istotę konkursu FUGA 2 na staże podoktorskie, polegającą na wsparciu krajowej mobilności młodych badaczy, doprecyzowano warunki, jakie musi spełniać jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu. Do konkursu dopuszczone będą tylko te wnioski, w których wskazana jednostka znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia. Dodatkowo, nie może być ona zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora oraz nie była jego miejscem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie ostatnich 4 lat. W ramach konkursu możliwe będzie finansowanie 50 staży podoktorskich w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

Konkurs ETIUDA 1 skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. O finansowanie stypendium doktorskiego mogą ubiegać się naukowcy, którzy mają wszczęty przewód doktorski lub zamierzają to uczynić do dnia 30 czerwca 2013 r. Laureaci konkursu będą otrzymywać stypendium doktorskie w wysokości 3 000 zł miesięcznie w okresie przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Stypendyści otrzymają także środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w wysokości 9 000 zł miesięcznie. Kwota zostanie skorygowana o wskaźniki obowiązujące dla kraju, w którym znajduje się docelowe miejsce realizacji obowiązkowego stażu. W konkursie ETIUDA 1 stypendia doktorskie o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 mln zł otrzyma 100 osób.  

Rada omówiła również sposób i kryteria oceny wniosków w konkursie MAESTRO 4, HARMONIA 4, FUGA 2 i ETIUDA 1, które zostały doprecyzowane przez odpowiednie zapisy regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

W dalszej części obrad członkowie Rady wprowadzili zmiany do zbioru zasad etycznych obowiązujących członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Zostały one uzupełnione o zapisy dotyczące zasad etycznych, jakimi należy się kierować przy ocenie wniosków o finansowanie staży podoktorskich i stypendiów doktorskich oraz raportów z realizacji grantów NCN.  

W związku z rozpoczynającym się procesem oceny raportów z realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Rada wskazała na konieczność ograniczenia informacji wymaganych przez NCN w sprawozdaniu rocznym i końcowym oraz wyraziła swoją opinię o procedurach oceny merytorycznej z realizacji grantów.

Przy okazji dyskusji dotyczącej wyboru zespołu ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2 oraz poszerzenia składów obecnych tzw. stałych zespołów ekspertów, przeanalizowano zasady tworzenia i działania Korpusu Ekspertów NCN. Uzgodniono, że Korpus Ekspertów zostanie uzupełniony o nowe kandydatury wskazane przez obecny skład Rady NCN.

Na zakończenie posiedzenia plenarnego powołano nowych członków Komisji Odwoławczej Rady NCN. Przewodniczący Rady NCN prof. dr hab. Michał Karoński przedstawił propozycje nowych składów głównych komisji Rady: Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych oraz o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), Komisji Nauk o Życiu (K-3) oraz komisji specjalistycznych: Komisji ds. Regulaminów i Procedur, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji ds. Etycznych.