pon., 14/01/2013 - 14:15

W dniach 9-10 stycznia 2013 r. po raz kolejny odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Kluczowym punktem obrad była analiza formy wniosków oraz zakresu danych wymaganych we wnioskach o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłaszanych przez NCN.

Członkowie Rady przeprowadzili dyskusję nad propozycjami zmian, których zasadniczym celem będzie uproszczenie formy wniosków, ograniczenie zakresu wymaganych danych oraz ujednolicenie wersji językowych formularzy. Rada podsumowała także przebieg dotychczasowych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Omówione zostały warunki przeprowadzania konkursów oraz kryteria oceny wniosków. Członkowie Rady zapoznali się z uwagami dotyczącymi wniosków i procedury ich oceny, opracowanymi na podstawie komentarzy i sugestii członków zespołów ekspertów oceniających wnioski w poprzednich edycjach.   

Rada podjęła wstępną dyskusję dotyczącą wprowadzenia modyfikacji do warunków przeprowadzania konkursu SONATA. Zaprezentowane zmiany (m.in. skrócenie okresu realizacji projektu do 36 miesięcy) będą miały na celu poszerzenie kręgu potencjalnych wnioskodawców. W opinii Rady konkurs SONATA w wyniku wprowadzenia zmian powinien stać się odpowiednikiem konkursu OPUS skierowanym do naukowców rozpoczynających karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora. W celu opracowania nowych warunków konkursu SONATA powołany został specjalny zespół, który w oparciu o doświadczenia z poprzednich edycji przedstawi wymagania do konkursu SONATA 5. 

Przeprowadzona została również debata nad sprawą oświadczeń w przypadku projektów dotyczących badań wymagających dodatkowych zgód właściwej komisji etycznej. Rada zaproponowała rezygnację z wymaganych do tej pory zaświadczeń komisji na rzecz oświadczeń kierowników jednostek. Realizacja proponowanej zmiany powinna stanowić ułatwienie dla wnioskodawców w procedurze składania wniosków. 

Podczas posiedzenia plenarnego Rada omówiła również propozycje składów zespołów ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, ogłoszonych w dniu 15 września 2012 r., dokonując jednocześnie wyboru przewodniczących zespołów. W dalszej części Rada powołała nowe składy zespołów ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich Narodowego Centrum Nauki oraz projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.

W kolejnej części posiedzenia Rada dokonała uzupełnienia „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich” o zapisy dotyczące procedury oceny merytorycznej raportów rocznych i końcowych z realizacji badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali raporty końcowe z realizacji projektów badawczych własnych i habilitacyjnych w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych finansowanych w ramach konkursów rozstrzygniętych przez MNiSW i przekazanych do realizacji w NCN.