śr., 17/04/2013 - 00:00

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów PRELUDIUM 5, SONATA 5 i OPUS 5, ogłoszonych 15 marca 2013 r. Jednocześnie przypominamy, że w warunkach konkursów wprowadzone zostały istotne zmiany:

  1. We wszystkich konkursach, bez względu na panele dyscyplin wnioskodawca musi przygotować skrócony opis projektu badawczego w języku polskim, a szczegółowy opis w języku angielskim.
  2. Wprowadzony został jeden typ formularza wniosku o finansowanie projektu badawczego, który obowiązuje wszystkich wnioskodawców, w tym osoby fizyczne i podmioty złożone. Formularz wniosku został uproszczony, ograniczono zakres wymaganych danych oraz ujednolicono wersje językowe.
  3. W formularzu wniosku wprowadzony został dodatkowy punkt, który w sytuacji gdy wniosek składany jest po raz kolejny, umożliwia wnioskodawcy zamieszczenie informacji o wprowadzonych zmianach.
  4. Zniesiony został obowiązek dostarczania wraz z wnioskiem dodatkowych zgód właściwych komisji etycznych lub bioetycznych i innych dodatkowych zgód na rzecz zawartych we wniosku odpowiednich oświadczeń kierownika projektu i osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
  5. W konkursie SONATA celem projektów nie musi być stworzenie unikatowego warsztatu naukowego. Ponadto, okres realizacji projektu został skrócony i wynosi od 12 do 36 miesięcy. Poza tym, zlikwidowane zostało ograniczenie budżetu w projektach. Jednocześnie wprowadzono nowe regulacje dotyczące zakupu aparatury. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych i w grupie Nauk o Życiu oraz 150 tys. zł w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Zakres informacji wymaganych we wnioskach o finansowanie projektów badawczych określa załącznik numer 2 do poszczególnych ogłoszeń o konkursach.

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 5

Ogłoszenie konkursu SONATA 5

Ogłoszenie konkursu OPUS 5