śr., 17/04/2013 - 16:35

W dniach 10-11 kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, podczas którego dokonano wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1, FUGA 2 ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2012 r. oraz podziału środków na finansowanie krajowych staży podoktorskich w ramach konkursu FUGA 2 i stypendiów doktorskich w ramach konkursu ETIUDA 1.

Na podstawie struktury i liczby nadesłanych wniosków Rada NCN podjęła decyzje dotyczące podziału liczby stypendiów doktorskich i staży podoktorskich w ramach grup dyscyplin podejmując w tej sprawie następujące decyzje:

  • w konkursie ETIUDA 1 sto stypendiów doktorskich zostało rozdzielonych między grupy dyscyplin:  Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 34 stypendia,  Nauk Ścisłych i Technicznych – 34 stypendia,  Nauk o Życiu – 32 stypendia,
  • w konkursie FUGA 2 liczba 50 staży podoktorskich została podzielona między grupy dyscyplin:  Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 23 staże, Nauk Ścisłych i Technicznych – 17 staży, Nauk o Życiu – 10 staży.

W dalszej części posiedzenia podsumowany został przebieg dotychczasowych edycji konkursów MAESTRO i HARMONIA. Członkowie Rady odnieśli się do uwag członków Zespołów Ekspertów dotyczących warunków obu konkursów i kryteriów oceny wniosków, wskazując na konieczność przeprowadzenia szerszej dyskusji w tej sprawie na kolejnym posiedzeniu Rady. 

W czasie debaty zaprezentowany został elektroniczny system rejestracji recenzentów i oceny wniosków. Rada zwróciła uwagę na konieczności uproszczenia procedur, w tym ograniczenia formalności związanych z przygotowaniem recenzji i niezbędnej dokumentacji dla NCN.

Rada kontynuowała podjętą na poprzednim posiedzeniu dyskusję dotyczącą kosztów w projektach. Wstępne założenia podziału kosztów i ich kategoryzacji dotyczą m.in. wprowadzenia katalogu kosztów nie podlegających finansowaniu ze środków NCN oraz zmiany sposobu obliczania kosztów pośrednich.

Gościem specjalnym Rady był prof. dr hab. Karol Życzkowski, który w swoim wystąpieniu „Pułapki bibliometrii: jak nie należy jej stosować”, przedstawił uwagi dotyczące stosowania danych bibliometrycznych w procesie oceny wniosków. W wyniku dyskusji powołany został zespół roboczy, który na podstawie uzyskanych informacji opracuje propozycje rozwiązań możliwych do zastosowania w NCN w tym zakresie. Jednocześnie członkowie Rady przypomnieli, iż wszelkie dane bibliometryczne wymagane we wnioskach NCN mają w procedurze oceny charakter jedynie pomocniczy, a końcowa ocena wniosku dokonywana jest na podstawie szerokiej analizy podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych promotorskich, własnych i habilitacyjnych w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz raportów rocznych z realizacji międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych w grupie Nauk o Życiu z konkursów przekazanych do NCN przez MNiSW.