śr., 19/06/2013 - 13:10

W dniach 12-13 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza część posiedzenia poświęcona została przedstawionej przez prof. dr hab. A. Jajszczyka, Dyrektora NCN, informacji kwartalnej dotyczącej działalności NCN w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.Kolejnym punktem obrad było określenie warunków konkursów planowanych do ogłoszenia w dniu 15 czerwca 2013 r.:

  • MAESTRO 5 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Rada NCN na finansowanie tego typu projektów przeznaczyła kwotę 70 mln zł.
  • HARMONIA 5 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. W tym konkursie Rada przeznaczyła na finansowanie projektów badawczych kwotę 30 mln zł.
  • SONATA BIS 3 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Na finansowanie tego rodzaju projektów ustalono kwotę 50 mln zł.

Wspierając rozwój naukowy młodych polskich badaczy członkowie Rady NCN utrzymali w warunkach konkursu MAESTRO obowiązek zatrudnienia w projekcie przynajmniej jednego naukowca ze stopniem doktora oraz zaangażowania przynajmniej jednego doktoranta. Doprecyzowano, że w konkursie HARMONIA nie dopuszcza się zarówno zakupu jak i wytworzenia oraz modernizacji aparatury naukowo-badawczej. Dodatkowo, kosztorys projektu nie może przekraczać 2 mln zł. Jednocześnie decyzją Rady NCN we wszystkich rodzajach konkursów utrzymany został jeden typ formularza wniosku o finansowanie projektu badawczego, który obowiązuje wszystkich wnioskodawców, w tym osoby fizyczne i podmioty złożone. W formularzu wniosku ograniczono zakres wymaganych danych oraz ujednolicono wersje językowe.

Odpowiadając na wnioski płynące ze środowiska Rada NCN dokonała zmian w wykazie dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN. W szczególności ustosunkowano się do postulatów środowiska architektów, uzupełniając  deskryptory w wykazie dyscyplin w następujący sposób: panel HS2 otrzymał brzmienie „Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, architektura, m.in.”; z HS3_5 do HS2_8 przeniesiona została „historia architektury”; panel HS4 otrzymał brzmienie: „Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka, m.in.”; HS4_13 - „Geografia społeczno-ekonomiczna”; HS4_14 - „Urbanistyka, gospodarka przestrzenna” oraz ST8_10 - „Zagadnienia techniczne i technologiczne w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym”.

W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdanie z prac Komisji Odwoławczej Rady NCN. Poinformowano, że dotychczas rozpatrzono 618 odwołań od negatywnej decyzji Dyrektora Centrum w sprawie zakwalifikowania projektu badawczego/stażu do finansowania. Łącznie wydano 7 decyzji przyznających finansowanie, 388 odmawiających finansowania, 50 postanowień o uchybieniu terminu, 84 postanowienia o niedopuszczalności do wniesienia odwołania, 22 decyzje o umorzeniu postępowania wywołanego wniesieniem odwołania. W trakcie trwania procedury odwoławczej 43 odwołania zostały przez wnioskodawców wycofane. Aktualnie jest rozpatrywanych 89 odwołań.  

W ostatniej części spotkania podsumowano organizowane w dniach 8-9 maja br. Dni Narodowego Centrum Nauki. Rada zwróciła uwagę na potrzebę kontynuowania w kolejnych latach tej cennej dla środowiska naukowego i Centrum inicjatywy i poddała pod dyskusję zaproponowane kandydatury ośrodków akademickich, w których zostaną zorganizowane Dni w roku 2014.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów rocznych i końcowych z realizacji międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych w grupie Nauk o Życiu pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.