pon., 26/08/2013 - 14:05

Rada NCN informuje, że, począwszy od konkursów NCN ogłoszonych w dniu 14 czerwca br.(1) warunki konkursów przewidują możliwość przyznania stypendium naukowego młodym naukowcom w związku z realizacją przez nich zadań badawczych w projektach NCN.

Zasady przyznawania stypendiów naukowych w projektach NCN określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. zatwierdził zasady przyznawania stypendiów naukowych, przedstawionych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.


(1) W dniu 7 listopada 2014 r. zaktualizowano treść niniejszej informacji, ze względu na omyłkę w uprzednio użytym stwierdzeniu począwszy od konkursów NCN ogłoszonych w dniu 15 czerwca br. Jednocześnie wyjaśniamy, że zasady przyznawania stypendiów naukowych w projektach NCN zostały wprowadzone przez przytoczoną w informacji uchwałę Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., która weszła w życie z dniem podjęcia, a więc 3 czerwca 2013 r. W związku z tym, Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki obowiązuje już dla konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3.