pon., 16/09/2013 - 09:28

W dniach 11-12 września 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza część posiedzenia poświęcona została przedstawieniu przez prof. dra hab. inż. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN informacji kwartalnej dotyczącej działalności NCN w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2013 r. Poinformowano, że w drugim kwartale br. m.in. dokonano oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursach ogłoszonych w dniu 15 września 2012 r. Do finansowania zakwalifikowano ogółem 1001 projektów badawczych, co stanowi 22,51% wszystkich wniosków złożonych w tych konkursach.

Rada NCN na podstawie przyjętego sprawozdania z prac komisji konkursowej ds. przeprowadzania konkursu na stanowisko koordynatora dyscyplin dokonała wyboru nowego koordynatora dyscyplin w dziale Nauk o Życiu wskazując kandydaturę dr Laury Bandury-Morgan.

Kolejnym punktem obrad było określenie warunków konkursów planowanych do ogłoszenia w dniu 16 września 2013 r.:

  • OPUS 6 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Rada NCN na finansowanie tego typu projektów przeznaczyła kwotę 180 mln zł;
  • PRELUDIUM 5 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. W tym konkursie Rada przeznaczyła dla naukowców kwotę 30 mln zł;
  • SONATA 6 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Na finansowanie tego typu projektów ustalono kwotę 30 mln zł.

Na podstawie podjętych podczas poprzednich posiedzeń Rady ustaleń przyjęto nowy „Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”. Jedną z ważniejszych zmian jest włączenie do w/w regulaminu katalogu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach projektów badawczych i staży podoktorskich. Katalog zawiera przykłady kosztów kwalifikowalnych, podzielonych na koszty pośrednie oraz bezpośrednie, a także kosztów niekwalifikowalnych czyli wydatków, które nie mogą zostać objęte finansowaniem ze środków NCN. Członkowie Rady zdecydowali również, że jednostka naukowa powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 30% wartości kosztów pośrednich.

W kolejnej części posiedzenia przedstawiono projekt regulaminu wspólnego konkursu NCN i NCBR. Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbywać się będzie w Narodowym Centrum Nauki, etap drugi w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Projekty mogą być realizowane w dwóch fazach: koncepcyjnej – obejmującej realizację studium wykonalności badań i przeprowadzenie analiz rynkowych, oraz badawczej – skoncentrowanej na badaniach przemysłowych i rozwojowych.

W dalszej części obrad członkowie Rady NCN przeprowadzili wstępną dyskusję dotyczącą udziału Narodowego Centrum Nauki w finansowaniu badań ze środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów końcowych z realizacji międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych w grupie nauk o życiu, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.