Ważne informacje dotyczące kosztów kwalifikowalnych oraz wynagrodzeń i stypendiów w projektach


środa, 9 października 2013

Uchwałą z dnia 12 września br. Rada NCN wprowadziła regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych. Zasady te obowiązują począwszy od konkursów ogłoszonych 16 września br. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi, że kwalifikowalność kosztów będzie m.in. elementem oceny formalnej wniosków o finansowanie. W związku z tym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Przypominamy, że planując zatrudnienie przy realizacji zadań w projekcie, należy kierować się Zaleceniami Rady NCN w sprawie stawek wynagrodzeń w ramach projektów badawczych sformułowanymi w dniu 5 lipca 2012 r.

Ponadto zwracamy uwagę, iż w konkursach OPUS 6 i SONATA 6 istnieje możliwość przyznawania wykonawcom stypendiów naukowych. Procedura przyznawania stypendium (w tym m.in. jego dopuszczalna wysokość) określona została w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców.