śr., 16/10/2013 - 11:06

W dniach 9-10 października 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszej części dokonano wyboru składów Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3, ogłoszonych w dniu 14 czerwca br. Rada przyjęła również harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w 2014 roku.

Z udziałem zaproszonych gości: prof. dr. hab. inż. Antoniego W. Morawskiego i prof. dr. hab. Dariusza J. Skarżyńskiego – członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, odbyła się dyskusja w sprawie regulaminu wspólnego konkursu NCN i NCBR. Zgodnie z proponowanymi założeniami podstawą realizacji projektu zgłoszonego w ramach konkursu powinien być projekt badawczy, którego realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r., obejmujący badania podstawowe, finansowany w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie przeznaczonych będzie 40 mln zł.  

W kolejnej części posiedzenia Rada odniosła się do uwag i propozycji Rady Młodych Naukowców dotyczących zasad organizowania konkursów na projekty badawcze, zawartych w uchwale RMN nr 5/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. i przedstawionych podczas posiedzenia przez dr. hab. Piotra Oprochę, przewodniczącego RMN. Członkowie Rady przychylili się m.in. do wniosku RMN w sprawie zamieszczania w uchwałach konkursowych i harmonogramie konkursów NCN terminów ogłoszenia ostatecznych wyników konkursów. Do dalszej dyskusji pozostawiono również sposób upubliczniania streszczeń projektów przyjętych do finansowania. Ponadto w odpowiedzi na propozycje zmian w regulacjach dotyczących warunków realizacji projektów, Rada podkreśliła, iż obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej przez jednostkę wynika bezpośrednio z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, wniosku składanego do NCN oraz umowy z NCN. Zwrócono również uwagę, iż w najnowszych konkursach jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 30% wartości kosztów pośrednich.

W dalszej części obrad członkowie Rady NCN przeprowadzili wstępną dyskusję dotyczącą warunków konkursów ETIUDA 2, FUGA 3 i SYMFONIA 2, planowanych do ogłoszenia w dniu 16 grudnia br. Zadecydowano m.in. że począwszy od grudniowych konkursów ograniczona zostanie dokumentacja składana do NCN w formie drukowanej. 

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.