wt., 17/12/2013 - 15:11

W dniach 11-12 grudnia 2013 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W pierwszej części spotkania Rada pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2014. Przekazano informację, że w związku z objęciem przez prof. dra hab. inż. Tadeusza Burczyńskiego funkcji dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN z dniem 1 grudnia, prof. Burczyński, z uwagi na treść przepisów ustawy o NCN, uniemożliwiających łączenie funkcji członka Rady NCN i dyrektora instytutu PAN, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie NCN, która została przyjęta przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z powyższym Rada NCN dokonała uzupełnienia składu Komisji Odwoławczej NCN, wybierając w miejsce prof. T. Burczyńskiego prof. dr hab. Elżbietę Frąckowiak.

Kluczowym punktem posiedzenia było umówienie i przyjęcie warunków konkursów:

  • ETIUDA 2 – skierowanego do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. O finansowanie stypendium doktorskiego mogą ubiegać się naukowcy, którzy mają otwarty przewód doktorski lub zamierzają to uczynić do dnia 30 czerwca 2014 r. Laureaci konkursu będą otrzymywać stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie w okresie przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Stypendyści otrzymają także środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym. Stypendia doktorskie o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 mln zł otrzymać może maksymalnie 100 osób;
  •  FUGA 3 – na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Przypomniano, że głównym celem konkursu jest zatrudnienie wnioskodawcy, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce naukowej będącej miejscem odbywania stażu. Tym samym laureat na okres realizacji stażu zobowiązany jest rozwiązać umowę o pracę/umowy cywilnoprawne lub też uzyskać urlop bezpłatny w innej jednostce naukowej. W ramach konkursu możliwe będzie finansowanie 50 staży podoktorskich w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł;
  • SYMFONIA 2 – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższąjakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Na realizację międzydziedzinowych projektów Rada NCN przeznaczyła kwotę  30 mln zł,

Rada NCN przyjęła również Regulamin konkursu TANGO 1 – pierwszego konkursu realizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, którego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. Na realizację projektów badawczych w ramach konkursu TANGO, NCBR przeznaczyło kwotę 40 mln. zł.

W dalszej części posiedzenia Rada odniosła się do wniosków, jakie skierowano do NCN w sprawie wprowadzenia zmian do wykazu dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN. Na podstawie stanowisk poszczególnych komisji Rady, które szczegółowo przeanalizowały zgłoszone propozycje Rada zdecydowała o wprowadzeniu następujących zmian w ramach pomocniczych określeń identyfikujących:

  • HS4_8 otrzymało brzmienie: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka;
  • ST8_11 otrzymało brzmienie: Planowanie i sterowanie produkcją;
  • ST8_12 otrzymało brzmienie: Zagadnienia techniczne i technologiczne transportu;
  • NZ8_13 otrzymało brzmienie: Biologia i ekologia człowieka.

Na podstawie ustaleń podjętych podczas poprzednich posiedzeń Rady przyjęto nowy Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich. Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie nowej procedury postępowania w przypadku uchylenia przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN w sprawie odmowy przyznania finansowania i przekazania wniosku do ponownego rozpatrzenia. Ustalono, że ponownej oceny wniosków dokonywać będzie specjalnie w tym celu powołany Zespół Ekspertów.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.