Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy SYMFONIA, ETIUDA i FUGA oraz po raz pierwszy – wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – konkurs TANGO. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości wdrażania wyników badań podstawowych w sferze gospodarczej i społecznej. Łącznie we wszystkich konkursach naukowcy mogą otrzymać 105 mln zł.

Konkurs TANGO ma na celu wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie opracowywania i wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, a także wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z podmiotami gospodarczymi. Warunki konkursu zakładają dofinasowanie projektów badawczych obejmujących realizację fazy koncepcyjnej i badawczej, bądź też wyłącznie koncepcyjnej. Faza koncepcyjna obejmuje przygotowanie planu gospodarczego zastosowania uzyskanych wyników prac badawczych, pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników oraz analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na dane rozwiązanie. Faza badawcza zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym tworzenie projektów i opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym.

Konkurs TANGO jest szansą dla tych polskich naukowców, którzy wyniki badań podstawowych chcieliby przedłożyć na praktyczne zastosowanie. Potrzeba utworzenia tego typu konkursu wynikła z konieczności zapełnienia swoistej luki w finansowaniu projektów badawczych, które umożliwiają wykorzystania w praktyce wyników badań podstawowych. – mówi prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Procedura kwalifikacji wniosków przewiduje dwa etapy oceny – pierwszy przeprowadzony w NCN, drugi w NCBR. Na obu etapach oceny wnioski opiniować będzie ten sam zespół ekspertów. Na finansowanie projektów w ramach konkursu TANGO, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczył kwotę w wysokości 40 mln złotych.

Od dawna już wiadomo, że odkrycia w obszarze badań podstawowych stanowią najbardziej obiecujący zaczyn dla innowacyjnych rozwiązań praktycznych. Bez teorii pola elektromagnetycznego nie mielibyśmy radia i telewizji, osiągnięcia termodynamiki zaowocowały m.in. powstaniem silnika spalinowego, teoria kodów umożliwiła upowszechnienie telefonów komórkowych, a wynalezienie przez fizyków lasera pozwoliło na zrewolucjonizowanie chirurgii oka. Jestem głęboko przekonany, że konkurs TANGO ogłaszany wspólnie przez NCN i NCBR zaowocuje już wkrótce pożytecznymi rozwiązaniami i produktami – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Obok nowego konkursu tradycyjnie już ogłoszone zostały konkursy SYMFONIA, ETIUDA i FUGA.

SYMFONIA to konkurs skierowany do wybitnych naukowców, których badania mają charakter interdyscyplinarny i przyczyniają się do otwierania nowych perspektyw w nauce. W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze, prowadzone przez współpracujące ze sobą zespoły naukowe i indywidualnych badaczy, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki. Na finansowanie projektów w ramach SYMFONII Centrum przeznaczyło 30 mln zł.

W konkursie ETIUDA na młodych naukowców czeka 10 mln zł. O stypendia ubiegać mogą się osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej oraz przygotowują rozprawę doktorską.

FUGA natomiast jest konkursem skierowanym do naukowców ze stopniem doktora, którzy pragną odbyć staż podoktorski w innym ośrodku naukowym niż ich macierzysta jednostka. Czas trwania stażu nie może być krótszy niż 12 miesięcy ani dłuższy niż 36 miesięcy. W tym konkursie do rozdysponowania czeka 25 mln zł.