wt., 18/02/2014 - 16:13

W dniach 12-13 lutego 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN, podczas którego prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, wręczył prof. Jackowi Tejchmanowi-Konarzewskiemu nominację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Rady NCN. Prof. Tejchman-Konarzewski jest profesorem nauk technicznych, kierownikiem Katedry Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej. Nowy członek Rady został powołany w miejsce prof. Tadeusza Burczyńskiego, który w wyniku objęcia funkcji dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie NCN.

Kluczowym punktem obrad było dokonanie podziału środków finansowych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6. Rada zwiększyła wysokość zaplanowanych środków na projekty zgłaszane w tych konkursach do łącznej kwoty 280 mln zł, w tym:

  • na konkurs OPUS 6 przeznaczono 200 mln, z czego: dla nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – 40 mln zł, dla nauk ścisłych i technicznych – 80 mln zł, dla nauk o życiu – 80 mln zł;
  • na konkurs SONATA 6 przeznaczono 50 mln zł, z czego: dla nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce –10 mln zł, dla nauk ścisłych i technicznych – 20,5 mln zł oraz dla nauk o życiu – 19,5  mln zł;
  • na konkurs PRELUDIUM 6 przeznaczono 30 mln zł, z czego: dla nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – 6,6 mln zł, dla nauk ścisłych i technicznych –11,7 mln zł oraz dla nauk o życiu –11,7 mln zł

Dalsza część posiedzenia poświęcona została m.in. przedstawionej przez prof. A. Jajszczyka, dyrektora NCN, informacji kwartalnej dotyczącej działalności Centrum w okresie od 1 października do 31 grudnia 2013 r. Poinformowano, że w omawianym okresie dokonano m.in. oceny merytorycznej wniosków złożonych do konkursów ogłoszonych 15 marca 2013 r. Do finansowania zakwalifikowano ogółem 1078 projektów badawczych, co stanowi 23,6% wszystkich wniosków złożonych w tych konkursach.

Poza tym dokonano podsumowania prac Zespołów Ekspertów, powołanych do oceny wniosków w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3, ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2013 r. Nie negując wartości merytorycznej przedstawionych projektów zgłoszonych w konkursie MAESTRO, przyjęto ze zrozumieniem decyzję Zespołu Ekspertów Nauk Humanistycznych, Społecznychi o Sztuce dotyczącą niekierowania do finansowania żadnego z przedstawionych projektów oraz decyzję Zespołu Ekspertów Nauk o Życiu rekomendującą do finansowania jeden projekt badawczy. Podkreślono wyjątkowość konkursu MAESTRO, w którym finansowane są wyłącznie projekty realizujące pionierskie badania naukowe, ważne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.

Omówiono również warunki oraz kryteria ocen wniosków w konkursach OPUS 7, SONATA 7, PRELUDIUM 7, planowanych do ogłoszenia w dniu 17 marca 2014 r., skupiając się m.in. na kwestii oceny dorobku oraz oświadczeń składanych przez kierowników projektów. Przeprowadzono także kierunkową dyskusję dotyczącą możliwości współpracy NCN z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz rosyjską Russian Fundation for Basic Research w zakresie finansowania międzynarodowych projektów badawczych.

W kolejnej części posiedzenia Rada dokonała aktualizacji „Regulaminu przyznawania Nagrody NCN” pod względem kryteriów i trybu wyboru kandydatów do Nagrody. Przypomniano, że w pierwszej edycji kandydatów do Nagrody zgłaszali byli członkowie Rady, dotychczasowi Przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN oraz wybitni naukowcy wskazani przez Dyrektora i Radę NCN. Zaproponowano poszerzenie powyższej grupy osób o członków Zespołów Ekspertów dokonujących oceny wniosków w konkursach MAESTRO oraz o laureatów zeszłorocznej edycji Nagrody.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.