wt., 18/03/2014 - 11:55

Informujemy, że od 2014 r. konkurs Heritage Plus jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Konkurs Heritage Plus, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 15 państw uczestniczących w programie oraz Komisję Europejską, a jego łączny budżet wynosi 9 mln EUR.

Celem wspólnego konkursu HERITAGE PLUS jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i  innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na materialnym dziedzictwie kulturowym, nie wykluczając jednak powiązanych aspektów dziedzictwa niematerialnego i dziedzictwa cyfrowego (tzw. podejście zintegrowane).

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z następujących obszarów:

  1. Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przejawów dziedzictwa niematerialnego.
  2. Zrównoważone strategie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.
  3. Użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego.

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Belgia, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy.

Konkurs jest dwuetapowy, a termin składania wniosków wstępnych w ramach 1. etapu upływa 28 kwietnia 2014 roku.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  www.jpi-culturalheritage.eu/joint-call

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus

W celu ułatwienia zainteresowanym konkursem podmiotom znalezienia partnerów zagranicznych do przygotowania wspólnych projektów, utworzona została lista dyskusyjna do której można dołączyć pod adresem http://www.jiscmail.ac.uk/HERITAGEPLUS

Więcej informacji na temat konkursu Heritage Plus udziela:

Radosław Brudnicki

Punkt kontaktowy ds. Heritage Plus

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

e-mail: heritageplus@nimoz.pl

Wszystkie informacje na temat zasad uczestnictwa w konkursie i przygotowania wniosków znajdują się na stronie www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus