Kod CSS i JS

Szczegółowe informacje

pokaż

Kierownik projektu jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z zapisami umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży i stypendiów (wraz z załącznikami) oraz opisem zawartym we wniosku.

W warunkach realizacji projektów, staży, stypendiów finansowanych przez NCN można wprowadzić zmiany w trybie:

 • zgody kierownika jednostki,
 • zgody Narodowego Centrum Nauki,
 • aneksu do umowy,
 • oświadczenia/pisma przesłanego do NCN.

Tryb zmiany zależny jest od rodzaju konkursu, w którym projekt, staż lub stypendium zostały zakwalifikowane do finansowania oraz od rodzaju zmiany.

W konkursach do edycji 33 proszę wybrać z rozwijalnej listy rodzaj konkursu oraz rodzaj wprowadzanej zmiany, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz ewentualne wzory dokumentów.

W systemie OSF jest dostępny I etap modułu aneksowego dla projektów realizowanych od 33 edycji konkursowej. Szczegółowe informacje

W przypadku, gdy wnioskowane zmiany dotyczą więcej niż jednej kwestii, grantobiorca w oparciu o zamieszczone wzory powinien opracować treść aneksu odzwierciedlającą wszystkie planowane modyfikacje.

Konsorcja naukowe

Z uwagi na specyfikę zapisów umów o realizację i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez podmioty złożone, tryb wprowadzenia proponowanej zmiany oraz formularz aneksu do umowy należy konsultować bezpośrednio z opiekunem projektu. Wzory aneksów dostępne na stronie internetowej Centrum nie powinny być w takich przypadkach stosowane bez uprzedniego wprowadzenia korekt wynikających z treści konkretnej umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.


NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające z dnia 6 lutego 2018 r.

W odpowiedzi na spływające ze środowiska naukowego postulaty, Narodowe Centrum Nauki podjęło decyzję o ujednoliceniu części zasad dotyczących realizacji projektów badawczych, niezależnie od edycji konkursu, w ramach której dany projekt został sfinansowany. Prezentujemy szczegółowe objaśnienie wprowadzanych udogodnień. >Pismo wyjaśniające

Jednostki realizujące projekty NCN otrzymają od Centrum za pośrednictwem skrzynek ePUAP lub tradycyjnej poczty pisma wyjaśniające zakres i warunki możliwych zmian. Kierownicy projektów zostaną o nich również powiadomieni, za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Wprowadzanie zmian w realizacji projektów w trybie przewidzianym pismem jest możliwe od 1 lutego 2018 r.


Zmiany merytoryczne wprowadzane od konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9 (17 edycja konkursowa ogłoszona 15 marca 2015 r.)

Centrum zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem §3 ust. 4 umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, wszelkie zmiany merytoryczne Jednostka i Kierownik projektu wprowadzają na własną odpowiedzialność.

Ocena zasadności wprowadzonych zmian merytorycznych dokonywana jest na etapie oceny raportu końcowego lub w trakcie kontroli.

UWAGA: w przypadku, jeżeli zmiana warunków realizacji projektu została spowodowana względami merytorycznymi, akceptacja przez Centrum zmian wprowadzonych aneksem nie oznacza jednocześnie zgody na wdrożenie modyfikacji merytorycznych projektu badawczego.

Elektroniczna procedura uzyskiwania zgody na zmianę warunków realizacji projektów

Przypominamy, że począwszy od 24 edycji konkursowej (SONATINA 1, ETIUDA 5, UWERTURA 1) obsługa administracyjna projektów przebiega wyłącznie w formie elektronicznej. W związku z tym zmianie ulega również procedura uzyskiwania zgody NCN na zmianę warunków realizacji projektu badawczego. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące przygotowania i przesłania elektronicznej wersji wniosku o zaakceptowanie zmian warunków realizacji projektu badawczego.

W celu uzyskania zgody Centrum na zmiany warunków realizacji projektu należy:

 1. Wypełnić druk aneksu przygotowany w edytorze tekstów Microsoft Word.

  UWAGA: wymogiem koniecznym do procedowania aneksu jest przesłanie dokumentu kompletnego i poprawnego pod względem formalnym. Zwracamy uwagę, że bezwzględnie należy uzupełnić wszystkie wymagane informacje. Braki lub błędy spowodują konieczność ponownego przesłania aneksu.

 2. Zapisać wypełniony druk aneksu w formacie .pdf.
 3. Podpisać plik .pdf podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES. Podpis musi być złożony przez osobę/y reprezentującą/e jednostkę oraz kierownika projektu (jeżeli podpis kierownika projektu był niezbędny na etapie podpisania umowy).
 4. Przygotować pismo z wnioskiem i szczegółowym uzasadnieniem proponowanej zmiany. Takie pismo powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki oraz kierownika projektu/ stażystę/ stypendystę.
 5. Przesłać do Centrum komplet dokumentów za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP.